מכתב: T-S 13J23.11

מכתב T-S 13J23.11

תגים

תיאור

Fragment of a letter from Shelomo b. Yehuda to Efrayim b. Shemarya, approximately 1025.

T-S 13J23.11 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

....

 1. אני ברחמי צור נודעתי כי לבי אל אחי [
 2. את מהלכי והנה [ ] לבני עקב הדברים ואתה אהוב השבעתיך [במי]
 3. ששכן את שמי בבית [ה]מקד[ש] הקדוש שלא תשהה את בני שעה אחת וא[ל יקח]
 4. מקהלות מצרים ואפלו צדה לדרך ואל י[אמרו] הירושלמים להנאת עצמו נכנס
 5. רב שבעתי בוז בין הזאב לרועה נבקע ה[שה] בין שני החברים בא ההפס[ד]
 6. לאסורים מתיר אסורים יעמיד להם רוח והצלה ממקומות אחרים ולא יאמינו
 7. אשר העלימו עין כי יהיו נארים וכאומר ומעלים עיניו רב מארות יחשבו ההפסד
 8. אשר יבוא וידעו כי דברי המושלים אמת ממשלים ולך לדעת כי שני תלמידי חכמ
 9. הדרים בעיר אחת ויש ביניהם תיגר סוף שאחד מהם המתגר ביום אף תגר
 10. ולא נכתבו לנו דברי ראשונים כי אם לקחת מוסר מהם כמו תפלת ר נחוניה בן הקנה
 11. שהיה מתפלל שלא יכשל בדבר הלכה [ו]ישמחו חבריו ושלא יכשלו חבריו וישמח גם
 12. הוא בהם ואם כה בדבר הלכה בדבר אחר על אחת כמה ולו וחס ושלום רא[ה] תלמיד
 13. חכ את חברו שחטא ראוי לכסות עליו ולהוכיחו בינו לבינו ואל יתחלל שם שמ[י]ם
 14. ונתנו חכ זל פסוק זה סימן וכשלת היום וכשל עמך גם נביא לילה לאמור כסהו בכשלונו
 15. בלילה שמא עשה תשובה ואל תאמר שמא אלא בודאי עשה תשובה ותל חכמים
 16. חייבין לנהוג כבוד זה בזה ואל יתכבד אחד בקלון חברו ששנים עשר אלף זוגות
 17. תלמידי חכ היו לו לר עקיבא וכולן מתו במחלה גדולה בין פסח לעצרת מפני
 18. שלא היו נוהגין כבוד זה בזה וכמו שאני לחברי יגמלני //צורי// ומדוע תהיה איבה בין תל
 19. חכ הלוא ידעו כי על כן עתידין ליתן את הדין החכמה אמרה דרכיה דרכי נועם
 20. וכל נתיבותיה שלום וצריך תל חכ להכי[ר] את מקומו ולהיות שמח בחלקו ומה יועילו
 21. לו גאותו וגדלו ואם יעלה לשמים שיאו הלזאת [ ] ילקה להכליאו ויעזוב כל אשר
 22. לו ואשרי החרשים ואשר>י< האלמים ואשרי הענ[וים] וענוים יירשו ארץ והתענגו
 23. על רוב שלום ומי יתן ויהי השלום ביניכם אבל מה אוכל לעשות אבל מחזיק
 24. אני לך טובה באשר עשית עם בני וביותר באשר תעשה ביציאתו ואם
 25. ישוב ריקם כן ראוי לו ששלוחו של אדם כמותו אלו ראו בני א[ד]ם אותו מתאונן
 26. מתאנח בוכה מתאבל על אשר הניח מן האסירים והבחורים והמכות והמוסרים
 27. אולי היו הרואים חוננים ומרחמים והיו לבותם נשברים כי יאמרו אין זה הקטן
 28. בשנים עושה כן כי אם מרוב הצרות המצירות אבל בראותם אותו מתלבש מתכסה
 29. אחר לא לו לבקר וידרוש ויחקר מערב ועד בוקר לפי כן לא הצליחה דרכו
 30. ולא עלתה בידו ובאשר כתבתי רב ובחסד אל אתה חכם ומבין ואין לאדם לחפש
 31. אחר אחרים הלואי יעמוד כל אחד ואחד במשאו כי אדם אין צדיק בארץ ומי
 32. יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאתי צורנו קדושנו ימול את הלבבות לאהבתו וליראתו
 33. וראוי לך לדבר על לב הכל ולכבד את חברך ואל תמציא פתח למתהלך לחבל מלך הכבוד
 34. ינחך תמיד וישביע בצחצחות בנפשך ושלומך ושלום חתנך ושלום כל קהלך ירבה נצח

תרגום

T-S 13J23.11 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J23.11: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.