מסמך משפטי: T-S 13J2.18

מסמך משפטי T-S 13J2.18

תגים

תיאור

Al-Asad b. Abu al-Faraj al-Sayrafi known as Ben Numan receives a loan of 1580 (the half 790) dirhams from al-Muwaffaq b. Nusayr of which 180 will be paid back after one month and then 30 dirhams every month (at its end). November 1337. Verso: note concerning al-Muwaffaq, 1326 Nov./Dec., Tevet. (Information from Goitein's index cards) VMR

T-S 13J2.18 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בתאריך אלעשר אלאכיר מחדש כסליו שנת אתרמט' לשטרות
 2. חצר אלי בית דין יכון במשפט צדק ואמונה במצר אלשיך אלאגל
 3. אלאסעד סט' ולד אלשיך אלאגל אלמכני אבי אלפרג אלצירפי ידיע בן נעמאן
 4. נע' אלשיך אלאגל אלמופק סט' ולד אלשיך אלאגל אלנציר נע' וקאל
 5. ל[נא] אלשיך אסעד אלמדכור אנן חתומי מטה בגיר קהר ולא גבר
 6. ולא סהו ולא גלט ולא שי מן מפסדאת אלשהאדה אלא בלב שלם
 7. ובנפש חפצה אקנו מני ואשהדו עליי בגמיע אלאלפאט אלמחכמה
 8. ואלמעאני אלמווכדה ובכל לישנא דזכותא ואכתבו דלך וסלמוה
 9. ליד אלשיך אלמופק אלמדכור ליכון בידה חגה וותאק לליום ומא
 10. בעדה אן ענדי ופי דמתי ופי כאלץ מאלי לה אלף דרהמא נקרה
 11. וכמס מאיה ותמאנון דרהמא נקרה אלנצף מן דלך תחקיק
 12. ללאצל סבע מאיה דרהמא ותסעון דרהמא נקרה אקום לה מן דלך
 13. מן אלאן אלי סלך חדש טבת סנה תאריכה מאיה ותמאנון דרהמא
 14. נקרה ואלמתבקי והו אלף דרהמא ומאיה דרהמא נקרה אקום לה
 15. בדלך מקסם מן בדאיה חדש שבט סנת תאריכה תלאתון דרהמא
 16. נקרה פי כל שהר קסט כל שהר פי סלכה ונפד מנה קניין שלם
 17. כהלכה כמא דכו (?) וכאן דלך בחצור אלשיך אלמופק אלמדכור
 18. וארתצי בתקסיט אלמבלג אלמדכור עלי הדא אל.ה וכאן דלך בחצור
 19. אלשיך מוסי ולד אלשיך אלאסעד אלמדכור אעלאה וצמן דרך ואלדה
 20. פי איצאל הדא אלמבלג אלמדכור בהדא אלתקסיט אלמדכור וגעל נפסה
 21. מלתזם באיצאל הדא אלמבלג ללשיך אלמופק אלמדכור כמא אלתזם
 22. ואלדה ונפד מן אלשיך מוסי אלמדכור קניין באלתזאמה בדלך מן גיר
 23. אן יגבר דלך הדא מא גרא בחצורנא וקנינא מן תרויהון קניין
 24. גמור חמור בכלי הכשר לקנות בו בלשון מעכשיו דלא כאסמכתא
 25. ודלא כטופסי דשטרי תאלי ביני שיטי עלי ודין קיומיהון והכל קיים
 26. אלישע בר חנניה הלוי זל אלעזר הכהן בר משה נע

תרגום

T-S 13J2.18 1v

1v

verso

 1. בתאריך אלעשר אלאול מחדש טבת שנת אתרלח לשטרות
 2. מצינא אנן חתומי מטה אלי ענד אלשיך אלמופק בן אלשיך
 3. אלנציר נע' ווגדנאה מריצא מלקא עלי פראשה עאלמא
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J2.18: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.