מסמך משפטי: T-S 13J2.16

מסמך משפטי T-S 13J2.16

תגים

תיאור

Legal document in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Dated: Wednesday, 11 Elul 1423 Seleucid = 4 September 1112 CE. In which the widower Abū l-Faḍl Shela b. ʿAmram arranges with his bride Mubāraka bt. Shelomo ha-Kohen that she agrees to live with his son in the same apartment and to eat with him at the same table. In the case the son marries, she promises to be like a sister to his future wife. In the case her husband dies, she has no right to live in the house. (Information in part from Goitein's index card.) VMR

T-S 13J2.16 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ] ודלך אן ואלעיאד באללה דהמה אלאמר [אלמחתום
 2. ואלמציר (!) אלי אלמוצע אלחק אליקין לא ילזמה להא בית תרמל [אן אלא אלקעוד פי דארי
 3. לא גיר וליס להא עלי וראתה סוי אלמוכר אלמכתוב עלה פי אלכתובה לא גיר ומא עסאה
 4. יכון מן בלאות ממא להא פי אלכתובה איצא ואן ולדה יכון מעה פי מכאן ואחד ועלי מאידה
 5. ואחדה וליס להא פרקה מנה ואן סהל אללה תעאלי לולדה אלזיגה תתבע מע זוגתה
 6. אלטריקה אלמסתויה ולא תכאלפהא פי שי מן אלאשיא ואנהא תסלך אלטריקה אלתי בהא
 7. ינצלח חאל גמיעהם ואנהא תכון ענדהא מק[א]ם אלאכת ותרב אחואלהא ותכלמהא באל
 8. כלאם אלטי/י/ב אלתי לא ינפר מנה אלקלוב פאקנינא אנן חתומי מטה מן מבארכה דא
 9. בת מרור שלמה הכהן נע בקנין גמור בכלי הכשר לקנות בו בבי[טו]ל כל מודעין
 10. ותנאין בלפט מעכשו עלי גמיע מא תקדם דכרה פי הדא אלורקה בעד אן צחת לנא
 11. מערפתהא באלוגוה אלתי תצח מערפה מתלהא בהא ובאסמהא ושכצהא ונסבהא
 12. מן גיר קהר ולא גבר ולא אכראה ולא סהו ולא גלט ולא גיר דלך מן גמיע מפסדאת
 13. אלשהאדה וכתבנא וחתמנא ויהבנא ללשיך אבו אלפצל מרור שלה הזקן דנן בר מרו[ר
 14. עמרם הזקן הנכבד נע דליהוי בידיה לזכו ולראיה וכאן דלך יום אלארבעא אלחאדי עשר
 15. מן חדש אלול דשנת אלפא וארבע מאה ועשרין ותלתה שנין למניאנא דר[גיליננא

תרגום

T-S 13J2.16 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J2.16: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.