Letter: T-S 13J14.8

Letter T-S 13J14.8

Description

Letter from Shelomo b. Yehuda, probably to Sahlan b. Avraham, Fustat, approximately 1030.

T-S 13J14.8 1r

1r

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

....

 1. ברשות ארץ ישראל כתב הכותב הדומה כנהיה באמור האומר אין לו חסן
 2. בדויד נאמר במקום ואיש יהודה דבקו במלכם לא כי אני מלך ולא כי
 3. האחרים זולתי אבל המשל הובא כי מה מצאו בי עול או מה נשמע און
 4. בעדי הכי הטרחתי או כתבתי לגדל אחד על חברו זאת הדרך מאוסה היא
 5. בעיני אני ברחמי רחום כל תאותי הבאת השלום הנני ענו ב[י המעשים] הם
 6. יעידוני אם יש בהם עולה ובישוני וכל [ ] ואם יישמע קהל הבבליים
 7. לארץ יש מה הנאה יש לי מקהל [ל]א יאבו שמוע ומה חוסר יבוא לי הכי יש
 8. ל[כ]מני חוק עליהם להעבירו ממני אל יושבי חוץ אל כל צד אשר יפנו
 9. באהבת שמים ואל תורת יי מגמתם מאיזה מקום אשר יבקשו שאלותם
 10. משם תהיה תשובתם כל אחד לפי השג כמה נתלונן אחי החבר אביך
 11. על חוקי השוקים והביא להם ראיות מאחרי אשר באו לידו מכתבי
 12. [וע]מד על[יה]ם הוי יודע לך יקיר כי בעזבם ישיבת צבי ובסורם אל משמעת
 13. ישיבת חוץ ייקל העון מהיושב בשבת כי אחרים ייתפשו עליהם והוא
 14. נקי מהם ומי יתן תבוא שאלתי ויבוא איש ראוי הגון ולהושיבו במקומי
 15. כמעשה הראשונים איני רואה כי אם הר[עי]ם נוחצים אצים דורכי חצים
 16. ואשר הצאן לו הוא יעמיד להם רועים כלבו לרעותם דעה והשכל ואל יתן
 17. צאנו ביד רועה אוילי ואני בחסדו בטחתי יגל לבי בישועתו והטורח
 18. אשר טרחתה והיגיעה אשר יגעתה חלילה להיות מקופחת חשובה היא התשור[ה]
 19. [[מאת]] באה/ב/ נשלחת והרמיות אשר כתבו בעד השולח בם ברעה לדבר אחרי
 20. לתת דופי ברעהו כל זאת להרבות כבודה[ו] יש דין ויש דיין יש יום ויבושו

בו [כל]

 1. המתהללים בשקריהם והמתפארים בקלון חבריהם ובוראי יגמלני כפי מעל[לי]
 2. עמהם בחייהם ובמותיהם ואני בוטח ביוצרי כי לא יקפח שכרי והזכר[ת]
 3. ידיד במכתבך כי באו מכתבי רב[י]נו האיי אליכם וכי נתעשת לך לה[צפי]נם
 4. להסתירם לבלתי לקראותם ראוי לך לגלותם ובקהל רב להראות חכמתם וגם
 5. להודיע כבוד השולח אותם ואשר יבקש כי הוא חומש נד[בות]ם לה[ע]ל[ות]
 6. מכל מבקשי צדקותם וזה הדבר אין עלי ממנו כובד [כלל] על הדבר הזה
 7. יתמידו אגרותם ועל זאת יבקשו להרחיב גבולותם ולו יכלו לפרוש על כל
 8. היושב רשתותם כל זאת להרבות הנאותם ואני בחסדי צורי נתן לי אי ישרא[ל]
 9. נפש טובה לו יכולתי להעביר את ימי בפת שעורים כל זאת להנצל מיום הדין
 10. ומיום תוכחה שלא מצינו דרכה של תורה במיני מעדנים ובמלבושים דקים
 11. כי אם בפת מלח ומים לשתות ועל הארץ לישון וחיי צער לחיות כי בכך
 12. אשרי וטוב ואם לא הגעתי למידה זאת אני מן המתאוים איני מתקנ[א]
 13. לא בכסף לא בזהב לא בכסות אין נפשי נוטה כי אם אל יראת בוראי

....

Translation

T-S 13J14.8 1v

1v
Image Permissions Statement
 • T-S 13J14.8: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.