Letter: p. Heid. Heb. 10

Letter p. Heid. Heb. 10

Tags

Input date

In PGP since 1988

Description

Letter from ? Rosh Ha-Gola b. David to Yehuda Rosh Ha-Seder b. Avraham, February 1021. There is also a lot of writing in Arabic script.

Images and transcription

Transcription

 • ....
 • יהודה אלוף בישיבה שלגולה בר אבר[הם]
 • ותמה אני ממר אלחנן ראש הסדר בר שמ[ריה]
 • כי בא ממנו כתב אל שער הישיבה
 • הגיד בו כי שלח כתב אל מרנו
 • גאון צבי יחי לעד הזהירו לבל
 • יחדש דבר עד אשר יקבנו
 • בשם אבות הלא ידע אם לא שמע
 • כי לא יוכל להתערב בדבור וסברה
 • זולתי קדושי ארץ ואדירי כל הק[ה]לו[ת]
 • הלא ידע מעשיו מפורסמין
 • בצובה ובדמשק ובצוען וארץ כנען
 • ואולם שררה הוא מבקש והיא
 • בורחת [[מ]]/הי/מנו וגם נם כי קבע
 • פרק וכי ברהון עמד על ראשו
 • בהגדה ושבועה כי כל יושבי
 • האדמות ההמה לא ידעו מנהג
 • הפרקים קל וחומר מנהג הישיבה
 • מאי זה מקום ידעו מן הגורן או
 • מן היקב הלא השימוש יתר
 • מן הלימוד וגם חכמי הישיבה
 • מזכירים בכל עת כי בבוא מר
 • אלחנן זה אל בגדד הלך אליו
 • מר רב אסף ראש הסדר זכ לב
 • והראה כי הוא גורס לפניו התלמוד
 • ובימים מועטים השלימו גירוס
 • מנומר וזה מקצת דרכיו
 • הנודעים הנה שאלתי ובקשתי
 • מאלוף האדיר נט רח להעמיד
 • על הטורים האלה מקצת רעיו
 • ותשובת אגרתי ימהר בטוב טיבו
 • וכל צורך וחשח ושלו[מו י]רבה
 • לעד
 • אדר שלב ושלום רב