Letter: F 1908.44E

Letter F 1908.44E

Tags

Input date

In PGP since 1988

Description

Letter from Shelomo b. Yehuda to Yaʿaqov Ha-Meʿuttad b. Yosef. Dating: probably end of 1015. The content emphasizes the need of communal leaders and includes biblical citations from Ezra 7.28, Ezekiel 10.11, and Proverbs 16.20.

Images and transcription

Transcription

 • לאב[ירי ה]ארצות בשם צנופי עטרות אבירי תורות מורי להורות זקני מ[ ]
 • מ[ק]דשות שם טוב לנקוב הוא כגק מר יעקב המעותד לשם בגאון יעקב
 • כל עומד בחכמתו וירא אל בשם לכנותו ישמרו אל וינצרו ויעזרו ויהי בעזרו
 • ויחיה חמודו בר יוסף החסיד נע שלום שלום אליך אהוב וחביב ורע
 • מאדון השלום ומעיר השלום ומנתיבותיה שלום גם ממני אוהבך נפש כנפש
 • חקתי ט[ו]רים אלה בנחץ להודיע כי בא כק מר נתן שצ הנודע הבה ברבי
 • זכריה ננ ובידו ספר פקידות הגרי וחותמיה יש ויתבע את שלמה בן כלף אלברקי
 • עבור אשתו ואומרה אליו אין זה טענה גם לא ראיה לתבוע בו ואמר האיש
 • שלמה כי שלחתי עם ר יעקב המעותד שנים זהובים לשאת אותה בהם אם
 • תרצה לבוא ואם לא תאבה נתתי בידו ספר זכרון בכל אשר יש אצלה והוא
 • שלי מה שעשת בביתי כי מעשה ידיה שלי גם מה שקניתי לה אם תודה
 • תגבה ממנו המאוחר שלה והשאר יהיה פרנסה לבתי ועד עתה לא בא מאצלו
 • מכתב ולא הודיע מה נעשה ויאמר האיש הזה מר הבה כי בביתי נשבעה
 • בפני זק[ני]ם מר ר שלמה בן אברהם בן עזרא ומ מוחסן בן יפת וזולתם כי לא
 • הניח אצלי דבר גם לא עשיתי בביתו דבר ואתה אחד מהם ועברו [ד]ברים [עוד]
 • אחרי כן [ ] סבר לתת לה שנים זהובים טובים ע[ ]ן
 • ויכתוב ב[שטר] וערב עליו מר נתן כי לא ישא[ר עוד] מאחרי שהפקיד זהובים אלה
 • שם טענ[ה ב]עולם כי תביא הכתובה בפני //א[ ]ש צ// ובפני ר אברהם החזן ש[צ] ותקרעה
 • בפניכם וא[חר] כך תקבל הגט ויכתב לשלמה זה שטר פיצוי אבל הוצאת בתו
 • נפסק שיתן לה שנים זהובים לשנה כל זמן שרוצה בתה [ ]אמה ועתה
 • [ ] תתן לה השנים זהובים מאחר שתקרענה [בפניכם] והשנים האחרים הם
 • מפקדים אצל כגק מר שלמה החבר בר דויד ננ בעת יבוא כתב ידיכם
 • שקבלה נשלח אותם במהרה בדיוקני ותמהתי ממך אח איך לא כתבתה
 • מה נהיה והנה הגט כרוך אצל מר נתן הבה שצ הוא יוליכהו אליה או ישלחו
 • ביד שלוחו כי הרשה לנ[ו לשלוח ש]לוחים עד להגיע בידה שלם הודעתיך
 • בזאת [ ] לתת לר אברהם כבר נתתיהו למר אזהר הספרדי
 • בר יונה נבע ובטוח אני שנתנו לו והייתי מקוה לך לבוא בעצרת וכן לתשעה
 • באב וכן ל[י]מות החגים והנה נתאחרת צור ישימהו לטובה ויקרב ההכלל עמך
 • במ[קד]שהו ואנחנו וכל יש שלום והמקום ההדור הבנוי עליו נפל ביום יז לחודש
 • אל[ול ו]הוא יום אחד בשעה העשירית ביום יהי רצון שיבנה בנין מקויים ושלומך
 • ושלום חמודך ושלום כל נלויך ירבה נצח אחיך שלמה הצ בר יהו[דה] ננ <

verso

 • ליקר ת[פארת] מר ור אוהבו שלמה הצ בר יהו[דה] נע
 • [יעק]ב המעותד לשם שצ בר יוסף החסיד
 • ננ