Letter: F 1908.44E

Letter F 1908.44E

Tags

Description

Letter from Shelomo b. Yehuda to Yaʿaqov Ha-Meʿuttad b. Yosef. Dating: probably end of 1015. The content emphasizes the need of communal leaders and includes biblical citations from Ezra 7.28, Ezekiel 10.11, and Proverbs 16.20.

Transcription

Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (New York, NY: NY KTAV Publishing House, 1931), vol. 1.
 1. לאב[ירי ה]ארצות בשם צנופי עטרות אבירי תורות מורי להורות זקני מ[ ]
 2. מ[ק]דשות שם טוב לנקוב הוא כגק מר יעקב המעותד לשם בגאון יעקב
 3. כל עומד בחכמתו וירא אל בשם לכנותו ישמרו אל וינצרו ויעזרו ויהי בעזרו
 4. ויחיה חמודו בר יוסף החסיד נע שלום שלום אליך אהוב וחביב ורע
 5. מאדון השלום ומעיר השלום ומנתיבותיה שלום גם ממני אוהבך נפש כנפש
 6. חקתי ט[ו]רים אלה בנחץ להודיע כי בא כק מר נתן שצ הנודע הבה ברבי
 7. זכריה ננ ובידו ספר פקידות הגרי וחותמיה יש ויתבע את שלמה בן כלף אלברקי
 8. עבור אשתו ואומרה אליו אין זה טענה גם לא ראיה לתבוע בו ואמר האיש
 9. שלמה כי שלחתי עם ר יעקב המעותד שנים זהובים לשאת אותה בהם אם
 10. תרצה לבוא ואם לא תאבה נתתי בידו ספר זכרון בכל אשר יש אצלה והוא
 11. שלי מה שעשת בביתי כי מעשה ידיה שלי גם מה שקניתי לה אם תודה
 12. תגבה ממנו המאוחר שלה והשאר יהיה פרנסה לבתי ועד עתה לא בא מאצלו
 13. מכתב ולא הודיע מה נעשה ויאמר האיש הזה מר הבה כי בביתי נשבעה
 14. בפני זק[ני]ם מר ר שלמה בן אברהם בן עזרא ומ מוחסן בן יפת וזולתם כי לא
 15. הניח אצלי דבר גם לא עשיתי בביתו דבר ואתה אחד מהם ועברו [ד]ברים [עוד]
 16. אחרי כן [ ] סבר לתת לה שנים זהובים טובים ע[ ]ן
 17. ויכתוב ב[שטר] וערב עליו מר נתן כי לא ישא[ר עוד] מאחרי שהפקיד זהובים אלה
 18. שם טענ[ה ב]עולם כי תביא הכתובה בפני //א[ ]ש צ// ובפני ר אברהם החזן ש[צ] ותקרעה
 19. בפניכם וא[חר] כך תקבל הגט ויכתב לשלמה זה שטר פיצוי אבל הוצאת בתו
 20. נפסק שיתן לה שנים זהובים לשנה כל זמן שרוצה בתה [ ]אמה ועתה
 21. [ ] תתן לה השנים זהובים מאחר שתקרענה [בפניכם] והשנים האחרים הם
 22. מפקדים אצל כגק מר שלמה החבר בר דויד ננ בעת יבוא כתב ידיכם
 23. שקבלה נשלח אותם במהרה בדיוקני ותמהתי ממך אח איך לא כתבתה
 24. מה נהיה והנה הגט כרוך אצל מר נתן הבה שצ הוא יוליכהו אליה או ישלחו
 25. ביד שלוחו כי הרשה לנ[ו לשלוח ש]לוחים עד להגיע בידה שלם הודעתיך
 26. בזאת [ ] לתת לר אברהם כבר נתתיהו למר אזהר הספרדי
 27. בר יונה נבע ובטוח אני שנתנו לו והייתי מקוה לך לבוא בעצרת וכן לתשעה
 28. באב וכן ל[י]מות החגים והנה נתאחרת צור ישימהו לטובה ויקרב ההכלל עמך
 29. במ[קד]שהו ואנחנו וכל יש שלום והמקום ההדור הבנוי עליו נפל ביום יז לחודש
 30. אל[ול ו]הוא יום אחד בשעה העשירית ביום יהי רצון שיבנה בנין מקויים ושלומך
 31. ושלום חמודך ושלום כל נלויך ירבה נצח אחיך שלמה הצ בר יהו[דה] ננ <

Translation

verso

 1. ליקר ת[פארת] מר ור אוהבו שלמה הצ בר יהו[דה] נע
 2. [יעק]ב המעותד לשם שצ בר יוסף החסיד
 3. ננ