Letter: ENA 4020.42

Letter ENA 4020.42

Tags

Input date

In PGP since 1988

Description

Fragment of a letter from Shelomo ha-Kohen Gaon b. Yehosef. Spring 1025.

ENA 4020.42 1

1

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

ENA 4020, f. 42 ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp.85-87 (Doc. #50), C.B. 03-24-88 Fragment of a letter from Solomon Ha-Kohen Gaon b. Yehosef. Spring 1025 (p)

 • ....
 • [ ר]אשון והנוגש אץ ואומר אין רצוני
 • [ ] לא יחפוץ בו וימכר הזהב האדום בחצי משקלו
 • [ ] עוד בזהוב ובגדי השש והמשי ברביע דמיהם כי לא היה קונה אלא בנחץ
 • [ וא]פילו הגוים והערילים כי הצרה הקרת לכל וימותו אנשים ונשים מהם מן המכות ו[מהם]
 • מן האימה ומהם מי שהשליך עצמו בבור ומהם שיצאו ביצי אשכיו עד אשר נתכבדו הב[יצים]
 • וטואטאו ולא נשאר לאדם מחיה ונתקים האמור ביום ההוא יסיר יי את תפא העכס והש והס[ה]
 • וכל העניים ונותרו הנותרים בוכים ונוהמים איש אל אחיהו עד אשר עמדו מהביא כי לא [ ]
 • וישוב הנוגש להכות ולייסר ויצאו הזקינים ויקחו בנשך על עצמם שש מאות בקרוב א[ ]
 • הנקצב עליהם מן העונש מהם עד ששה חדשים ומהם עד הגורן ומהם עד שלשה חדשים וי[קבלו]
 • על עצמם הזקינים בערכאות שלגוים ויעידו עליהם נאמניהם ויערוב החי למת והע[ריבו]
 • היושב לנס עד אשר מילאו העונש ומאחר כן נתנו מס שיני ואילו ראיתם מי שפרע כל [הדמים האלה]
 • הייתם תמיהים ועליהם נוהים ואומרים המאלה העניים יצא העונש הגדול הזה כי בעונות [מתו]
 • זקינינו וספו חבורינו ותמו בחורינו ונתרוששו עשירינו ונש[אר]נו מתי מעט כחמשים איש ו[ ]
 • ורוב מחייתנו היתה מפקידי רמלה וסוחריה שהיינו לוקחים באשראי ומוכרים ופורע[ים החובות]
 • בריוח ובעונותינו באה אל רמלה הצפירה ועמדו מלספק לנו והיה העול בכל יום כבד ע[ד אין]
 • מנוחה ולא מנוס להימלט ולולי כן היינו בורחים אלא כל מקום שניתן עינינו בו ראינו ה[נוגשים ?]
 • ונשתבשה כל ארץ יש בגייסות ונתקיים מה שאמר הכת פ[ח]ד ופחת ופח עליך יושב [הארץ היה]
 • הנס מקול הפחד יפול אל הפחת וג ואומ במקום אחר הלא חשך יום יי ולא או[ר ואפל ולא נגה לו]
 • כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדוב וג ואומ כי ל[פני הי]מים ההם שכר האד[ם] לא [נהיה ושכר]
 • הבהמה איננה וליוצא ולבא אין שלום מן הצר ואשלח את כל האדם איש ברעיהו [והאנשים מן]
 • המדינות נסים לעיירות ורגוזים ופחודים לילה ויומם ביום מפני הנוגשים ובלילה מפני [ ]
 • ומצאונו צרות רבות ורעות אשר לא נראו כמותם בארץ יש במלכות ישמעאל [ואומ קוה לשלום]
 • ואין טוב לעת מרפא והנה בעתה אף קיוינו לאור [היום] ל[נגהות] באפילות הילכנו גם קי[וינו למשפט]
 • ואין לישועה רחקה ממנו וצדיק י'י אינו על כל מעש[יו אשר עשה] גם צדיק הוא על כל הבא [עלינו]
 • ואמנם כי חשך למטה מעונינו ולא כחטאינו עשה לנו [ולא כעונותינו ג]מל עלינו והיינו סבורים [למכור]
 • הדירות והחניות אשר לנו ברמלה ולהשכירם ול[פרוע את החובו]ת אשר עלינו עד א[שר ]
 • גזירה כמותה לא עברה וניקבצו ערב וכל בני קדר [ ] הגרים עם בני ישמ[עאל ]
 • ויבואו כדי ארבה לרוב ויחנו על רמלה בחודש רבי[ע שניהם ה]ראשונה האחרונה [ויתנפלו]
 • בזעף ויהרגו כל העומד בפניהם וישבו את הנ[שים] ואת הכבודה ויאסר[ו את הזקינים]
 • ויכום מכות נמרצות וייסרום בכל מיני מלקו[ת ויתנו]ם במרתפים [ ]
 • ובצואריהם מהם [ב]בורות ומהם מעל הגגות ומהם ב[אי]לנות וכן הנשים תלאום בשד[יהם]
 • ובידיהם ומתו הרבה והוטלו על האשפות ובברות ובשוקים וברחובות ובבמות ובכניס[יות]
 • [ ]להמה ונילקחו הבתולות והעוללים והנערים לעשות בם כרצונם ולענות[ם]
 • [ ]כל שהיה ברמלה הנסתר והנפלא כי כשהיו מחסרים איש או אשה היה מ[ודיע]
 • [כל זהב] אינו שלו עד שיצא כל טמון וכמון ויצאו שאירית בני רמלה בגולה רעיבים [ ]
 • [ ] מהם אל העיירות והשיגום לשם ומהם אל [ ] ומהם [ ]
 • [ ] והחולי והמכות ומת רוב כל הנימלטים [ ]
 • [ דל]טוריא[ ....

ENA 4020.42 2

2
Image Permissions Statement
 • ENA 4020.42: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain