Letter: ENA 2804.8

Letter ENA 2804.8

Tags

Input date

In PGP since 1988

Description

Letter from Shelomo ha-Kohen Gaon b. Yehosef to Efrayim b. Shemarya, in Fustat, spring 1025.

Images and transcription

Transcription

 • [שאלו שלום ירו]שלם ישליו אוהביך
 • [אם אשכחך ירושלם תשכח ימי]ני וירוש תעלה על לבבכם
 • [ ]שיר נעימות ואת שיר ברכות שמורות וערוכות
 • [ ]בות ואכסוף לנחמות תמימות מסויימות
 • [ ]לים ישרים לשאול בם רב תגרים ומומחה לחבירים
 • [ ]ל מהללים לדורך מסלולים ביושר מפעלים
 • [ ] ורב אפרים החבר הממונה לדין ירושה ועזב[ון]
 • [ ] נבון גם לסמוך יד ניצרך מעני ועלבון ישמרהו צורו
 • [ ל] הנזירו כתר חכמה וזר יראה עם כללי התפארה
 • [ בן מר ורב שמריה] המלמד ת נ צ ב ה מנו אחיך בני
 • [ כ]ת הרבנים אשר בשער הכהן שוכנים האבילים
 • [ ה]נגונים אשר הוקרו בקורות רעות וצרות מריעות
 • [ ]ות בריחוק ישועות ונידוד תשועות במיתת הכשירים
 • [ ]ם וגמירת הזקינים ופיסת האמונים ונתקיים מק שכת הושיעה
 • [י'י כי גמר] חסיד [כי] פסו אמונים מבני אדם ואזלת יד מנו ודללה ומכתינו אנושה
 • [ ] באין ארוכה ותעלה כי היה דיינו המס הכבד עלינו שהיה בתחילה על מאה
 • [זהובים] והיה רובו יוצא משכר החנויות אשר ברמלה ועכשיו ספו//רוב// האנשים ולא
 • [נשארו אל]א מעט קשים וכל שכן כי הוטלו עלינו עונשים אשר הגוף מתישים
 • [ ] אשר לא סיברנו לעמוד במקצתם כי העונש המוטל על המדינה
 • [חמשה] עשר אלף זהובים והמוסף עליהם כששת אלפים נפל על היהודים
 • [ ] שלשת אלפים עלינו וכנגדן על אחינו ונתננו אנו שני אלפים וחמש
 • [מאות זהובים עד] שיצאנו מכל שהיה לנו ריקים ערומים עצובים עניים ולא נשאר
 • [לאיש בבית] אפילו כסות עצמו או כלי ביתו ויש ממנו מי שמשכן ביתו בריבית
 • [כדי לשל]ם ויש ממנו מי שמכרו כל עיקר והרבה מתו תחת הייסורין כי היה
 • [מי שהטיל דופ]י בהם שיש להם והיכם בלי חמלה ולא נמצא להם דבר ויש מי
 • [שהטמין] עצמו בבורות מפני תוקף המלקיות וחוזק הייסורין ועם כל זאת
 • [ ] אלא לאלפים וחמש מאות עם המס הניכפל שני פעמים
 • [והוצרכנו לק]חת השאר חמש מאות בקרוב לאלף משרי המדינה וכן לקחו גם
 • [יושבי הצ]לע וגילגלו העת לפי תוקף השעה ופסיקת הדרכים וקפיחת
 • [ ]ל ל[ ]פריעת הרבית ותבע כל אחד
 • ....

verso

 • [ליקר[ כב קדושת מרנא ורבנא אפרים [החב]ר
 • [יהי אל בעזרו ו[מכל צר לנצרו בן רבנא שמריה המלמד נבע ישע יוחש <
Image Permissions Statement
 • ENA 2804.8: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain