Letter: ENA 2804.17

Letter ENA 2804.17

Tags

Input date

In PGP since 1988

Description

Letter from Shelomo b. Yehuda to Sahlan b. Avraham, Fustat, ca. 1046.

ENA 2804.17 2

2

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

ENA 2804, f. 17, ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp. 246-248 (Doc #137), N.H. 2-16-88, (P). Letter from Solomon b. Judah to Sahlan b. Abraham, Fustat, ca. 1046.

 • [ ] להודיעכם [
 • [ ] אחד וחצי אחרי כן הופחת לרב[י]ע וכתב[תי] אל
 • [ ] לכתבהו כי לשלח עוד דמיו אמרתי אין צורך
 • כי[ ]תב [ ] הנקרא א[ ]ע[ ] כתוב וה[ ]יש בו כדי
 • תשורה ואשכר לגדולי עם אף כי לכמוני ומדאגה ומכאב לב חקותי
 • דברים אלה כי מה הדבר אשר גרם אפילו להשיב תשובה ואמנם כי
 • מכתבי איש כמוני יכבדו על רעים ואהובים כי אינם דומים
 • למכתבי הסוחרים כי הסוחרים כל אחד ואחד ייהנה מחברו ובני
 • תורה מכתביהם לבקש הנאה ולא לההנות ועל כן הם כבדים ולמען כן
 • מכתביי לכל אוהבים מעטים לבעבור הקל עליהם ולא להזכירם בי
 • ואם צורי הצריכני חסדו לא עזבני כי המקום אשר שם פרנסתי בו או
 • יוליכני אליו או יביאהו אלי ואם איחל למפרנסי הוא יביאהו אלי וישאל
 • ממני לקבלו ואם אשאל בפי היא היא הפרנסה ואם אין להדמות לעפרם
 • מצינו כי אינו זמן לאליהו פרנסתו על ג דרכים האחת באין יגע גם אין
 • שלישי //במקומו// כי אם עוגת רצפים וצפחת מ[ים] והשנית לך ונסתרת וכולה
 • והשלישית קום לך צרפתה ומשלשתן יש לאדם ללמוד מוסר

(right margin)

 • . . . .

ENA 2804.17 1

1

verso

 • אתם להתקרב אל האל באשר תתנו ואותו האיש להתרחק כי יקבל מתנותיכם
 • ולהפחית זכותו שמעתי אני לקחתי מוסר ואם ברחמי רחום זה דרכי אבל
 • הוספתי אומץ ולא להתהלל ולהתפאר חקתי כי אם להעביר מלב אהובים אם
 • חס ושלום בא חשד ועתה אחי יקירי אין להטריח על כבודך כי אם לעשות
 • חסד עם אחיהו אוהבו ולהודיע אם הגיעו שני הספרים פתרון קוהלת
 • אשר לנשיא ננ תיטב נפשי ואם לא הגיעו תשאל את מר רב שלמה הפקיד
 • על אודותם כי במשא נחטבו באטון מאת מ ישראל זה חבירו אליו עד
 • אשר אראה מה אעשה בהם ומאחרי כן אין להטריח עוד ושכרך הרבה
 • מאד ושלומך ושלום חמודך ושלום מר סעדיה המבין ירבה נצח ישע רב
 • בית כניסתך מחלוקתם עם יולדך נוחו עדן וחשב בלבו כי אני כתבתי אל
 • הבוגד המעולה חל[יל]ה ל[י] להעלותי זכרו בפי לא ב[טוב] ולא ברע כבר ביארתי
 • לאהוב איך היה השלום ואשר אסרוני שלא לקראותו הם קראוהו ואני כאיש לא
 • שומע וכלום לא האמנתי כי יהיה השלום כי אני שמש תלויה ומאת יי היתה לו
 • במות האב בא ומלא את מקומו כאומר בא וזרח הש ובא הש וברוך אשר גמלני
 • טובה והניח לי ולא יהיו מקללים לי בח[יי] ובמותי ה[לואי] ולא נקריתי בשם זה אשר
 • רבים מקנאים ויאמרו מתי ימות חושבים בי הנאות רבות יבואו לידי ובמותי ישובו אליהם
 • מהאל המשאל לתת אחרית ותקוה לו ולי ולכל יראי אים ושלום כבודו ושלום ר סעדיה
 • ירבה נצח

{(right margin)}

 • הנכאה לישועת אל יזכה יראה
Image Permissions Statement
 • ENA 2804.17: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain