Letter: ENA 2804.17

Letter ENA 2804.17

Tags

Description

Letter from Shelomo b. Yehuda to Sahlan b. Avraham, Fustat, ca. 1046.

ENA 2804.17 2

2

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

Recto

 1. [ ] להודיעכם [
 2. [ ] אחד וחצי אחרי כן הופחת לרב[י]ע וכתב[תי] אל
 3. [ ] לכתבהו כי לשלח עוד דמיו אמרתי אין צורך
 4. כי[ ]תב [ ] הנקרא א[ ]ע[ ] כתוב וה[ ]יש בו כדי
 5. תשורה ואשכר לגדולי עם אף כי לכמוני ומדאגה ומכאב לב חקותי
 6. דברים אלה כי מה הדבר אשר גרם אפילו להשיב תשובה ואמנם כי
 7. מכתבי איש כמוני יכבדו על רעים ואהובים כי אינם דומים
 8. למכתבי הסוחרים כי הסוחרים כל אחד ואחד ייהנה מחברו ובני
 9. תורה מכתביהם לבקש הנאה ולא לההנות ועל כן הם כבדים ולמען כן
 10. מכתביי לכל אוהבים מעטים לבעבור הקל עליהם ולא להזכירם בי
 11. ואם צורי הצריכני חסדו לא עזבני כי המקום אשר שם פרנסתי בו או
 12. יוליכני אליו או יביאהו אלי ואם איחל למפרנסי הוא יביאהו אלי וישאל
 13. ממני לקבלו ואם אשאל בפי היא היא הפרנסה ואם אין להדמות לעפרם
 14. מצינו כי אינו זמן לאליהו פרנסתו על ג דרכים האחת באין יגע גם אין
 15. שלישי //במקומו// כי אם עוגת רצפים וצפחת מ[ים] והשנית לך ונסתרת וכולה
 16. והשלישית קום לך צרפתה ומשלשתן יש לאדם ללמוד מוסר

(right margin)

. . . .

Translation

ENA 2804.17 1

1

verso

 1. אתם להתקרב אל האל באשר תתנו ואותו האיש להתרחק כי יקבל מתנותיכם
 2. ולהפחית זכותו שמעתי אני לקחתי מוסר ואם ברחמי רחום זה דרכי אבל
 3. הוספתי אומץ ולא להתהלל ולהתפאר חקתי כי אם להעביר מלב אהובים אם
 4. חס ושלום בא חשד ועתה אחי יקירי אין להטריח על כבודך כי אם לעשות
 5. חסד עם אחיהו אוהבו ולהודיע אם הגיעו שני הספרים פתרון קוהלת
 6. אשר לנשיא ננ תיטב נפשי ואם לא הגיעו תשאל את מר רב שלמה הפקיד
 7. על אודותם כי במשא נחטבו באטון מאת מ ישראל זה חבירו אליו עד
 8. אשר אראה מה אעשה בהם ומאחרי כן אין להטריח עוד ושכרך הרבה
 9. מאד ושלומך ושלום חמודך ושלום מר סעדיה המבין ירבה נצח ישע רב
 10. בית כניסתך מחלוקתם עם יולדך נוחו עדן וחשב בלבו כי אני כתבתי אל
 11. הבוגד המעולה חל[יל]ה ל[י] להעלותי זכרו בפי לא ב[טוב] ולא ברע כבר ביארתי
 12. לאהוב איך היה השלום ואשר אסרוני שלא לקראותו הם קראוהו ואני כאיש לא
 13. שומע וכלום לא האמנתי כי יהיה השלום כי אני שמש תלויה ומאת יי היתה לו
 14. במות האב בא ומלא את מקומו כאומר בא וזרח הש ובא הש וברוך אשר גמלני
 15. טובה והניח לי ולא יהיו מקללים לי בח[יי] ובמותי ה[לואי] ולא נקריתי בשם זה אשר
 16. רבים מקנאים ויאמרו מתי ימות חושבים בי הנאות רבות יבואו לידי ובמותי ישובו אליהם
 17. מהאל המשאל לתת אחרית ותקוה לו ולי ולכל יראי אים ושלום כבודו ושלום ר סעדיה
 18. ירבה נצח

{(right margin)}

 1. הנכאה לישועת אל יזכה יראה
Image Permissions Statement
 • ENA 2804.17: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain