Letter: DK 42 (alt: 123)

Letter DK 42 (alt: 123)

Tags

Input date

In PGP since 1988

Description

Letter of condolence from Eli ha-Mumhe b. Avraham, Jerusalem, to Hesed ha-Tustari, Fustat, end of 1045 or beginning of 1046.

Images and transcription

Transcription

 • [הצור תמים] פעלו כי כל דרכיו משפט וג
 • [באשר דבר] מלך שלטון ומי יאמר לו מת
 • [צדיק אתה] יי וישר משפטיך
 • [מצותיך] תמיד מקויימות: וחיים ארוכים
 • [תמור מ]ות תמור אנח מנוחת חיים
 • [וכל טו]ב חידוש כח ולב לכ קד
 • [מר חסד הזק]ן היקר החשוב ישמרו
 • [צורו וי]סיר דאגת לבו וינחמיהו
 • [באבלו כ]מו שהבטיח כאיש אשר
 • [אמו תנחמנו כן] אנכי אנחמכם ובירושלם
 • [תנחמו על מות כב] גד קד מר רב ישר נבע
 • [מהרה ישלח] בוראינו יתברך שמו רוב
 • [נחמות על ש]וד אירענו לשמועה אשר
 • [שמענו] ורוב היגון לאסיפת חמודו
 • [צר לנו מ]אד עליו אבל ראיו (!) שנצדיק
 • [עליו את דיין] האמת המעביר ולא עובר
 • [את בריתו] לכל היצורים ומסך מזג אחד
 • [לכלם אין לו] לעבד להתרעם על אדוניו כי
 • [בידך א]נו הכל יי נתן ויי לקח יהי שם
 • [יי מברך] הכל נשאל שיחליף עליו גזע
 • [עוד ויי] ישמע ממנו בעדו כל תפלות

(verso)

 • נחמה משולחת לכב קד ב[
 • מר רב חסד הזקן האביר י[