Legal document: Bodl. MS heb. e 98/60

Legal document Bodl. MS heb. e 98/60

Tags

Input date

In PGP since 1989

Description

Copy of a copy of a ketubba from Ashkelon, 1100.

Images and transcription

Transcription

 • [... פב]לג דלך בעד קצי דין ואפתכאך
 • [...]ן אתנין וסתין דינ' ונצף דינ' וסבחה
 • [ע]נבר מפצלה בתפאפיח דהב משבך
 • ואסטה דהב משבך תקדיר סויתהא
 • [כ]מסה ותלתין דינ' ורתי באלמעזיה אלקאהרה
 • פי אלכליג פלמא תחקק דלך אנפדת
 • אלי עסקלאן ואחצרת מעשה בתחק[י]ק
 • מא קלתה מן חאל [א]לז[י]גה ו[עלי]הא יות[בת]
 • כטוט אלחברים אלקבועים ב[א]שקלון [...]
 • הם אלדין תולו תגדיד אלזיגה וכתב אלכתובה
 • [וא]לקידוס והאנא קד אחצרתה בחצרה
 • [..]...ך ובחצרתכם ואחצר אלינא מעשה
 • כתב בעסקלאן //יקתצי נסכה אלכתובה// והדה נסכתה כלמה
 • בכלמה מה שהיה לפנינו אנו העדים
 • החותמים עידותינו למטה בכתב הזה
 • כן הוה כי כגק מר ור שלה השר הנכבד

verso

 • היקר שר בית ישראל ב[עזרו יהיה צור]
 • ישראל נסב ית סת אלדלאל פני[תא]
 • ברת בר עולה המכונה תקה אלמ[לך]
 • וקידש יתה קידושין גמורין והנה א[נו]
 • כותבין נוסחת כתובתה אחר שנ[תקיימה]
 • לפנינו כראוי וזאת נוסחתה אות
 • כנגד אות זולתי הפסוקים שיש
 • למעלה [...].... פרנה . ביום שני
 • בשבת עשרה יומין בירחא דשבט
 • שנת ארבעת אלפין ותמנן מאוון
 • וששין שנין לברייתיה דעלמא
 • אתכתב הדין שטר פרנא דנן ב[מדי]נת
 • אשקלון דעל גב ימא רבה מותבה
 • אנא כגק נר ור שלה יברכו שוכן
 • מעלה וישימהו בארץ לשם ולתהלה
 • שר בית ישראל בעזרו יהיה צור
 • ישראל