Letter: Bodl. MS heb. d 76/56

Letter Bodl. MS heb. d 76/56

Input date

In PGP since 1988

Description

Letter from Shelomo b. Yehuda, probably to Sahlan b. Avraham in Fustat, written in his own hand. (Gil)

Images and transcription

Transcription

 • ....
 • [ ] ל[
 • [ ] חייבי שניהם [ ]רוי והוא אתו מסובב
 • במצרים והלך אל [
 • השר שר ה[ ] עם המשנה [ ] לממון לכתוב אל ה[
 • המושל בעיר [ה]קדש [ ] אלי להתיר החרם [ ] יטב [ב]עיני האמת [
 • אמר כי לא יני[ח ] אך [ ] לאמר לו כזה אם תראם [ ]
 • בכלל עד החגים [
 • ותבואו אל הדרת [ ] החבר יעזרהו אל להודיעו ולאמר לו [
 • לשואל לשאול [ להתיר] האסור עליך משמים ואני זקן אל ת[
 • לו לחזקו לקיים התו[רה ו]הצריך לשלח את בני לראות אודות השטר[
 • הזאת איך היתה כי נפלה מ[ר]יבה גדולה בין שתי הקהלות האחת אומרת [
 • האשה באשר השיאה את הר[אוי]ה לישא אותה על אשתו וכאשר הובטחה לש[ניה
 • בפני עדים ועברה על השבועות והאחת אומרת הנה [והאחרת] אומר[ת
 • בפנינו אבל שמועה שמענו והמחלוקת גדולה אם יראה הזקן האדיר [
 • לשלח אל השר אחי אדוני ב[ירו]שלים יצליחהו אל יכשר לכתוב אל מר רב [
 • לשלח אלי להתיר האסור ואני זקן בן שמונים [
 • ישראל וכי יש משוא פנים בדת אינו להיות ר[
 • פנים הלוא יגרום לסגור שערי המשפט ותודיעו אשר ביקשו[
 • ושלומך ושלום מר רב סעדיה אלוף ושלום כל קהלך [ירבה נצח]
 • שלמה הנדכה לישועת אל י[חכה]