Letter: Bodl. MS heb. d 76/56

Letter Bodl. MS heb. d 76/56

Input date

In PGP since 1988

Description

Letter from Shelomo b. Yehuda, probably to Sahlan b. Avraham in Fustat, written in his own hand. (Gil)

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

....

 1. [ ] ל[
 2. [ ] חייבי שניהם [ ]רוי והוא אתו מסובב

במצרים והלך אל [

 1. השר שר ה[ ] עם המשנה [ ] לממון לכתוב אל ה[
 2. המושל בעיר [ה]קדש [ ] אלי להתיר החרם [ ] יטב [ב]עיני האמת [
 3. אמר כי לא יני[ח ] אך [ ] לאמר לו כזה אם תראם [ ]

בכלל עד החגים [

 1. ותבואו אל הדרת [ ] החבר יעזרהו אל להודיעו ולאמר לו [
 2. לשואל לשאול [ להתיר] האסור עליך משמים ואני זקן אל ת[
 3. לו לחזקו לקיים התו[רה ו]הצריך לשלח את בני לראות אודות השטר[
 4. הזאת איך היתה כי נפלה מ[ר]יבה גדולה בין שתי הקהלות האחת אומרת [
 5. האשה באשר השיאה את הר[אוי]ה לישא אותה על אשתו וכאשר הובטחה לש[ניה
 6. בפני עדים ועברה על השבועות והאחת אומרת הנה [והאחרת] אומר[ת
 7. בפנינו אבל שמועה שמענו והמחלוקת גדולה אם יראה הזקן האדיר [
 8. לשלח אל השר אחי אדוני ב[ירו]שלים יצליחהו אל יכשר לכתוב אל מר רב [
 9. לשלח אלי להתיר האסור ואני זקן בן שמונים [
 10. ישראל וכי יש משוא פנים בדת אינו להיות ר[
 11. פנים הלוא יגרום לסגור שערי המשפט ותודיעו אשר ביקשו[
 12. ושלומך ושלום מר רב סעדיה אלוף ושלום כל קהלך [ירבה נצח]
 13. שלמה הנדכה לישועת אל י[חכה]