Letter: Bodl. MS heb. d 66/69

Letter Bodl. MS heb. d 66/69

Input date

In PGP since 1988

Description

Letter from Natan b. Avraham to Perahya b. Muʾammal, spring 1039.

Images and transcription

Transcription

 • נתן ראש ישיבת גאון יעקב
 • בירבי אברהם זכרו לברכה
 • למשוש לבנו חדות נפשנו גן טיולנו [ ] שושנת
 • עמקנו אור עפעפנו רוח אפנו ח[ומ]ת מבצרנו חרב גאותנו
 • מרנא ורבנא פרחיה ראש הפרק הי[ ]ל[ ]שה בדין החכם המבין
 • כל סתום ומפרש ומברר כל חתום אשר כל [ ] שבר יחבר ויחרוז
 • ויצרח בקול חזק מגביני כרוז הדומה למקל עשן [ ] וכצרור
 • המור בין דדים הרצוי כעולה ויורד ודומה למטר על גז ירד
 • הערב לכל לב ודומה לצלולב המזהיר כנר על פמוט ומבין הדר נתונה
 • מאש ואמוט אשר זכרו כקנה וקנמון וריחו נודף בכל המון יה לו למו שעות
 • לרגעים ושעות ישגבהו מעקוב שם אלהי יעקב יתן לו כלבבו ויתמיד
 • טובו וכל עצמו למלא וקץ עמו בחייו יגלה יבהיק הודו ימשוך עליו חסדו
 • יתקעהו יתד במקום נאמן יען כי הוא רופא אומן יהי לו כטל וכרביב
 • והיה לכסא כבוד לבית אביו ביר מומל נע משמי שמי קדם יתן בקולו קול
 • עז להטיב יומו ולהעצים שלומו ולהרבות יקומו והיית אך שמח
 • ישא יקירנו ראש הפרק שלום רב ממנו ומכל בני
 • ישי[בתנו ]ל מעשה ומקום

verso

 • ליקירנו חשובנו מרנא ורבנא פרחיה ביר מומל החסיד נע
 • ראש הפרק החכם והנבון ישמרו ישע יקרב
 • קדושנו וינצרו יוצרנו ויברכו
 • פסטאט ברצון אל