Letter: Bodl. MS heb. d 66/37 + Bodl. MS heb. d 66/93

Letter Bodl. MS heb. d 66/37 + Bodl. MS heb. d 66/93

Tags

Input date

In PGP since 1987

Description

Draft of letter from Natan ha-Kohen ha-Mumhe b. Mevorakh, Ashkelon, to Eli ha-Kohen ha-Parnas b. Hayyim, Fustat.

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
 • כי רם יי
 • שלום וישועה לברך ולשעשעה להציל מכל רעה ומכל נגע ופגיעה
 • לשמור תמיד וברחמים להופיעה בכל רגע וכל שעה ליקר כבוד גדו
 • קדו מר ורב עלי הכהן הפרנס הנאמן המתוק כמן יברכהו האל תמ]יד[
 • וישמרו בכל עת ובכל זמן ויאושר ככלכל והימן ביר חיים הכהן המומחה
 • תנצבה הגיע כתבו הנעים באומן שעשועים במתק דבריו --
 • להטעים ויופי מכתבו להרעים ושמחנו בהגעתו ושוה איתנו ראיתו
 • אלוהיו ישמרו ויתדיר טובתו וכי אנו בזו העת נשארנו ריקים מכל
 • צד אין לנו נחמה אלא בקיומו ובשמענו בכל עת שקטו ושלומו
 • ונתקיים בנו מקרא שכתו הרחקת מיודעי ממני שתני תועבות למו
 • כלא ולא אצא והק ברוך הוא יעשה למען //שמו// ויסיר חמת זעמו ויכונן
 • אולמו
 • אודיעו שמרו צורו כי אמר אבי כי היה עם כלל הנכסים אשר היו
 • מופקדים לו אצל יפת בר כלב שמנה ספרי נביאים אינם מגיהות
 • ולא בדוקות אם היה שמרו צורו לקחם מאצל שפחת יפת בר כלב
 • ישלחם על יד מגיע הפתיק הזה מר עלי בר יפת ואין עליו מסכנתם
 • כלום כי אנו צריכים לביאתם ולא נחשוב אותם אלא דורון שלוח
 • אלינו מאיתו ואם לאו יודיעני מה היה להם ואל יאחר ממנו כתבו שעה
 • אחת [[כי עינינו אל הדרך]] בשקטו ושלומו וצרכיו כי עינינו אל הדרך לדעת
 • שלומו ושלומו ושלום חמודו וכל נלויהם לעד נצח סלה: ישע רב

upper margin מודה חסדיו נתן הכהן המומחה ביר מבורך סט verso (right)

 • [السيد]ي وموﻻي ابي الحسن علون الفرناس بن يعيس
 • اطال الله بقاه وادام عزه ونعمته وسلامته

verso (left)

 • من ولده وشاكر تفضله وهب بن نركات
 • الفسطاط ان شاء الله عز وجل امانة موداة