Letter: Bodl. MS heb. d 66/118

Letter Bodl. MS heb. d 66/118

Input date

In PGP since 1987

Description

Note from Eli Ha-Kohen b. Ezekiel to Avraham Ha-Kohen b. Yiṣḥaq b. Furat.

Images and transcription

Transcription

  • ליקר תפארת מעוטר בעטרת שם הנעים
  • הוא כב גד קד מר אברהם הכהן הרופא
  • סר העידה אשר הכלילו אלוהינו מעלות
  • יתירות מעולות בר כב גד ק מ יצכק הכהן
  • נוחו עדן מצעו גן פצל מולי אלשיך ובררה
  • לם יזל וקד כאן עורפת אנוה אנפד אלי
  • ענד מסירה רקעה בשי מע בן צדיקה
  • ולם יצל אלי שי ערפת חצרתה ושלום

verso

  • אברהם הכהן בר יצחק בר פרת <