Letter: Bodl. MS heb. d 65/4

Letter Bodl. MS heb. d 65/4

Tags

Input date

In PGP since 1986

Description

Letter from Qayrawan to Efrayim b. Shemarya in Fustat. 23 July 1035.

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 • לא[הוב ] הנכבד במושבו הבקי בתעודה החרד ורץ לקיים מ[צווה]
 • קלה וחמורה [העוסק בדברי תור]ה ומכבד לומדיה בלי לב ולב המקום יגן בעדהו ויקיי[ם בו הכתוב]
 • ואתה יי מגן בעדי וג הגיע [כת]בך יקירי וששתי בשלומך ונתתי שבח לאל על רוב תגמוליו ומה ש[כתבת]
 • באסיפת מ יוסף רוח יי [ת]ניחנו הכאיב לבי ורעשו איברי ורפו ידי וזלגו עיני דמעות כל שכן אתה
 • שהיה לך כבן עומד בכל צרכיך ומה יכולת לעשות וסוף כל סוף מו[ת] יחשוף כדכת //כי// אנוש
 • רמה ובן אדם תולעה ואין להרהר אחר מידותיו של קבה ומי יאמר לו מה תעשה וחובת [כל]
 • יצור להצדיק דינו כי כל משפטיו צדק ואמת ואח לא פדה יפדה איש תהא מיתתו כפרה לכ[ל]
 • עונותיו וראיתי בכתב ידידי נוסח מה שקיבלו על עצמם השתי כיתות הנה מה טוב ומה נעים
 • גדול שלום ושנואה המחלוקת וכתבתי לך כתב עם מוהוב אשתקד המתחבר לבן ישעיה
 • [ ]דך גם לא ראיתי כתב מרבינו ראש ישיבת ארץ צבי המקום יאריך
 • ימיו ואילולי שהזכרת לי ששיגרת כתבי //אליו// הייתי אומר בשביל שלא ראה ממני כתב ובתוך כתב[י]
 • זה כתב אחר תשגרהו בחסדך וסיפר לי שמואל אלברקי מקצת המודע והתבוננתי [גם]
 • מדבריך מקצת ואל תשם בדעתך כי לא כתב לך הנגיד יחי לעד א[ ]לד [ ]כד[ ]
 • שמא השל[י]ח לא עשה שליחותו ולא נעלם ממך דברי רבות לא כל הרוצה לי[טול] את השם יי[טול]
 • והבורח מן השררה שררה רודפתו והבורח מן השררה שררה רודפת אחריו עין שאמ הכתו[ב]
 • הנה הוא נחבא אל הכלים ואמרו רבות זל אפילו ריש גרגותא משמיא מוקמי ליה ואני שואל
 • ממך שתעביר על מידותיך לפי כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על פשעיו והחזק במוסרך
 • כי הוא וסתך מעודך ואל תאמר אשלמה רע קוה ליי ויושע לך והוגד לי כי באו כתבים
 • אל נגיד שצ במהדיה מספרים כי שילח //מי שבידו הממון// כמו ששים זהובים כדי שייהנו בו כל בני החבורה
 • ולקחם ראש ישיבה לעצמו ונשארו הכל ריקנין חזרו מאצלו בפחי נפש ואם גוזר המקום
 • ואתועד עם הנגיד אחרי בואו ממהדיה יודיעני אמיתת הדברים וחלילה חלילה מרבי[נו]
 • אם יעירהו לבו לכך אבל היה ראוי לך תכתוב לי עיקרי הדברים כדי להשיב
 • על המוציא דיבה תשובה ניצחת ומה שהיה לך ביד אבו סעיד לא נזדמן מכירתו
 • וכל הסחורות בזול והמשתכר משתכר בעונות אל צרור נקוב אל תחשוב עליו
 • ובחסד אל עליך שלא תפסיק כתביך בכל צרכיך ובריאות גופך כי היא תאותי
 • ותקבל שלום רב מאברהם חמודי ומאחי ורעי אלהי צורי אחסה בו
 • חצי אב שנת שמו לשטרות

Verso

 • לאהוב בכל לב בלי לב ולב גזע ישרים
 • מר רב אפרים החבר בסנהדרין גדולה בר מר
 • שמריה זצל יהי צורו בעזרו ומצר יצרו