Legal document: Bodl. MS heb. c 28/41

Legal document Bodl. MS heb. c 28/41

Tags

Input date

In PGP since 1990

Description

Legal document in Hebrew demanding a punishment of excommunication and three days of house arrest for Sabyan b. Saadya who libelled his kinsman Yosef b. Perahya as being a descendant of slaves. Fustat, 1043.

Transcription

Jacob Mann, The Jews in Egypt and in Palestine under the Fâtịmid Caliphs (New York: Ktav Publishing House, 1970), vol. 2.
 • מעשה שהיה לפנינו אנו בית דין הקבוע במצרים והעדים החותמים עדותם
 • מטה בכתב הזה איך מרב יוסף המכונה אבו אלפצל [ב]ר מרב פרחיה /אתא קדמנא/ קובל על מרב
 • צביאן הכהן בר סעדיה וכן אמר דעו רבותי כי מ צביאן זה מאחד קרוביי אבל
 • הקשה דיבורו עלי מפני שנתן בבית אבי פגם בפני עדים נאמנים וכן אמר
 • כי אני ואבי נע בני עבדים וכמו שמעתי כן קרעתי מעילי ונשבעתי בשם
 • שאהיה בתענית עד שילקח דיני ממנו ועתה חוסו עלי כי יגעה נפשי מרוב
 • התענית ולולי השבועה הייתי מוחל לו אבל מה אעשה וכשמענו כן שיגרנו
 • אחר מ צביאן ונתעצמו לדין וטען יוסף זה לצביאן במה שזכר השבית מ צביאן
 • ואמר < גם הוציא מ יוסף זה מעשה [[שבו חתמות ארבע שהדי כאשר]]
 • [[נצטרפא עדותם והם מרב יצחק בר אברהם ננ יהודה הרופה בן סעדיה הרופא]]
 • [[נתן בר ששון ננ יצחק בר דויד נע]] זכור בו בעדות חקוקה באמיתת טענת
 • יוסף זה אמנם נתוכח צביאן זה ונתביש והשיב ואמר דעו רבותיי מרוב
 • החרטה [[לי]] עת המצות לא הבנתי במה שיצא מפי והעדים נאמנים אין לי
 • עליהם אכן נם לו בית דין והנה [[צורי פ]] אני פושט צורי אכן נם בית דין תחילה
 • תפייס הלה שלך ותתודה ממנו ומאחר כן תכניס עצמך תחת דין שמים אמר
 • הין אז השיב יוסף ואמר כבר אמרתי לפניכם כי לו השבועות הייתי מוחל
 • לו על הכל ובעבור השבוע שאנצל ממנה קבת הדין יוקח ממנו ואני אמחול לו
 • על הכל לפי כן הכניסו בית בנידו והנהיג עצמו מנהג אבלים כחוק מיום
 • ששי בשבא עד יום חד בשבא ומאחר נתודה כהוגן וכשורה ונאמר לו דע כי
 • נאמר עליך כי גם הזכרת זקנים ראוים לזכרם בשבח הזכרתם בזולתו ואנו
 • מתרים בך אם יעידו שנים הגונים כי הזכרת אחד מן הזקנים נוסיף נקח ממך
 • דינם וגם מהיום יהיה זכרך לכל בטובה השיב ואמר קיבלתי על עצמי כלל
 • מה שאמרתם וגם אם אין שם עדים הוציאו ספר תורה והחרימו עלי אם כן
 • הזכרתי חד מהזקנים בגנו וכל מי שהוציא דבה [[והלשין]] בשקר וקנינו מיד צביא[ן]
 • כהנא בר סעדיה ברצון נפשו בכל התנאים הנזכרים מאחר [[שחשדנו נידויו]] /[[והתרנו נידויו]]/
 • שחשדינו לו והתרנוהו מנדויו כראוי והתפללנו עליו כמו קיבל הדין וכן היה ביום
 • אחד בשבא שהוא עשרים ואחד יום בחודש כסליו שנת אלף שנה למנין שטר