Letter: Bodl. MS heb. c 28/35

Letter Bodl. MS heb. c 28/35

Tags

Input date

In PGP since 1990

Description

Fragment of a letter from an imprisoned government official. 12th century.

Transcription

Jacob Mann, The Jews in Egypt and in Palestine under the Fâtịmid Caliphs (New York: Ktav Publishing House, 1970), vol. 2.

(recto)

 • . . . . . . . . . . . . . . כל
 • וגם [לא עשיתי מ]אומה כי שמו אותי בבור או
 • עשיתי [ב]נפשי שקר וכל דבר לא י[כחד] מיי צבאות
 • ולא היו מעשיי רעים שחוייבתי כל זאת ולא אשבח
 • את עצמי כי אמר שלמה בחכמתו יהללך זר ולא פיך
 • ואולם כשנצרך איוב על השל לערוך מעשיו
 • בצרתו אמר אב //אני// הייתי לאביונים וג[ם] עינים הייתי
 • לעור ורגלים לפסח אני ויחלו כמטר לי וג'
 • וכן עובדיה הנביא על השל כשפחד על נפשו
 • אמר לאליהו התשבי על השל לגלות צדקתו לפ[ניו]
 • הלא הוגד לאדוני את אשר עשיתי בהרוג איזב[ל]
 • את נביאי ייי ואחביא מנביאי ייי וג וכמו שאמר
 • יחזקיהו בתפילתו אנא ייי זכור נא את אשר התהלכתי
 • לפניך באמת ובלבב שלם והטוב בעיניך עשיתי וג
 • וכבר מעשי הטובים ידועים עם הרבנים
 • ועם הקראים וענתה בי צדקתי ביום מחר
 • ולא נתעסקתי בשירות המלך כי אם למען
 • שלא אצטרך לבריות ולקחת דבר מישראל
 • אבל לכלכל נפשי ולהיטיב לישראל מן הטוב אשר
 • ייטיב ייי לי ואף על פי כן לא אהלל את נפשי כי
 • אם ביראת ייי וביחודו וידוע אותו כאמור כי אם
 • בזאת יתהלל המתהלל וג ואבי ימצא רחמים
 • גדלני על המצוות ויורני ויאמר לי יתמך דברי לבך
 • שמור מצותי וחיה והיו בפי מתוקים מדבש ונופת צופים
 • והיה אבי ישרת למלכות במדינת למלכות במדינת אלכסנדריאה
 • והיה על שער הים כמו חמש עשרה שנה והיו
 • כלל הסוחרים הבאים מארץ אדום וממזרח וממערב