Letter: Bodl. MS heb. c 13/20

Letter Bodl. MS heb. c 13/20

Tags

Input date

In PGP since 1991

Description

Letter from Yeshu'a b. Yosef to Nahray b. Nissim.

Transcription

A. L. Udovitch, [digital geniza document edition].
 • שלומות להשלימן וטובות להקדימן וישועות להעצימן
 • והצלחות להתמימן וברכת אב להנאימן לגזע
 • אבל מ בנין בלב ל הרב נהראי אשר הוזמן
 • לכל טובה להיתימן ולכל חכמות להחכימן ולכל מצות להקימן
 • הכן יזכה למנותו היות פרנס דורו ומוריהו ביר נסים נע
 • שלום רב מהאל הרב אשיך יתרברב ממזרח וממערב
 • נצח סלה הגיעה אגרתו היקרה המשובחה והמפוארה
 • במליהו מננוטרה(?) ביננה(?) וקראתיה בשמחה ואשר
 • הזכיר עסק תשובת השאלה הנשאלת היא נסח השאלה אשר
 • שאל החבר שצ מלה מלה ולא היה ששאלה אשר שאלתי ואשר שגרו
 • אליך ואמת אשר השיב אדוננו הרב מן שצ' הוא פירוש ההלכה
 • ותחלת התשו אשר שאל ותגכירי ביקידשה אבוהא והיא יקסנה ואחד בן נתרצא
 • מיועיל זו השאלה אם נתרצה ואם לא נתרצה כבר אמרו הביע האב זבאי בבתו
 • בקדושי[הא] בתו ובהפרת נדריה מן יום שיצאת מבריסה(?) דאמה ועד
 • דבגרה לא היה ל הר ואשר הורה אדונ
 • אם(?) רה(?) בי המצוה [היום] מצות יבום קודמת למצות חליץ ליבם ולא להחליץ כך דרבנן ביבן
 • למדתונו יחיד ורבים הלכה ברבים ולא באבא שאול ואף על פי
 • שאמר רב ששת משמיה דר אלעזר בן עזריה מצד חליץ קוד למצות יבמה שאין ... ...
 • לא דענן למימר לקמן ואי אמרה יבמה לא ניתה ליביבם לאמימר
 • לא בעל כורחה אלא לא לכל האנשים ולא לכל היבמין ולא לכל
 • היבמות בי יש יבם דאוילו ליבם ויש יבם דאוילו להחלוץ כי רוב העם היום
 • אמן מתכווין קיים שבכל מקום
 • רשות לדבר אליו בי בן אמרה ודברו אליו ואפ חכמ ודברו
 • אליו שנותנין לועדה ההוגנת לו ואם היה ממרה ומסרף על פי הדין
 • והזקנים אבפינן לו בעל כרחו כי בן אם חב ואי אם יבם
 • יבומי מיבנא לה מחלץ לא חלצנא לה אבפינן לה מלמד
 • שבופי דש יני ואשר היה בביתרין
 • לאחר וקנו מידם
 • שיקב דין בין טוב ובין
 • רע ושלח בית דין שה בית הכנסת כגון ד

On the margin

 • אברהם ביר פראח וחמיהו וארבעה זקנים אחרים והלכו והחזירו תשובה לבית דין כי הלכנו אצל זו היבמה
 • ואשר מודענוהא בבשירי הנשים ואימנו עליה ודברנו אליה בימן השמים ומן התורה רמייה רחמנא עלייך ליך ממנו
 • פירוש וחובה היא שתתבימי לו בעל כרחיך אל תסרפי ואל תמאני עליו ואל תשמיעי ממן יפתיך וישגיך ואם תאמרי שמא
 • לא יתרצה אבוך ולא יתן ליך כדוניא עלינו כל מה שתתפרצי מן אבוך השיבה אלינו וכן ענתה ואמרה אחיו

|p2 Verso

 • אחיו שנפטר ואן על פי נה וכל שכן זה שיש לו ואברים
 • אשה ובנים שתכניסוני על ה ה תמתב בשרה לא אבו אל
 • דבריכם ולא אשמע מליכם שתכניסוני אצל צרה יש לו אחים פנוים יבמו
 • אם יבמו ואם יחלצו יחלצו ואל תחריכוני שמא תוציאוני לתרבות
 • רעה ויהי עלי בצורכם וכששמע בית דין והזקנים הנשארים את דברי הזקנים אמר בית דין ליבם מה
 • תאמר נפשך הרי אמרה לי שאכנס אצל צרה עמד אותו היבם
 • ונשבע שאין אחלוץ הינו הדין ומה שהיה כבר פירשתי
 • אליך וכתבוה בזה דין והזקנים בזה המקום כי לא יאבו לשמוע אל דבריהם
 • כי יש ביננו אנשים לא ידעו עומק הדינים והם ממרים על פי בית דין
 • ומסרפים לכל מה שישפטו ויחזקו ידי בעלי הדינים כדי להכעיס
 • והם לא ידעו כי לא היבמות יחלצו ולא כל היבמות יתיבמו ויש לבית דין
 • שידין לפי העת ולפי הזמן ולפי בעלי דינים ועתה שאל אני מלפניך
 • שתגלה אוזן אד הרב ותאמר לו איזה הו טוב שנכריח זה היבם ששים
 • לו אשה ובנים ותהיה לאחיו אם רצו ייבמו ואם רצו יחלצו ונשבית
 • קטטה ומחלקה או שנכריחה היבמה על כרחה ונכניסה על הצרה

י

 • אם תתביש ולא תצא לתרבות רעה ילמדנו רב הרב מא נעשה כי
 • יש במקום הזה שיתזקן את זרוע היבם למען שימרו על פי
 • בית דין ותנתין לה התשובה כדי להשקיט מדון ומריבה ואשר זכר
 • עבור הקלמוסים מקנה מר כי הזמן הזה הם לחים ולא יחתכום
 • אלא עד אבונים בצ ואני אשגר ואביאם ואתחכם קלמוסים
 • ואשגרם אליך תשתושיך הודיעני
 • כי אני שמח בהם ומה שנשאר לך מדמי החלקי הודיעיני או הדעני אצל
 • מי אשגר אליך וכן תתן רוב ושתת ממני לרב הרב ?
 • ושלום לך ושלום לאנשי ביתיך והשרים אל משמעתיך ועקב שלום