Letter: Bodl. MS heb. c 13/18

Letter Bodl. MS heb. c 13/18

Tags

Input date

In PGP since 1988

Description

Fragment of a letter from the lepers of Tiberias to Mukhtar and his brother.

Images and transcription

Transcription

 • [ שלום] כלול לשני האחים העשירים היקרים [ ]
 • [ ] אוהבי תורה ובעליה עושי [חסדים] בני רבנ[א ]
 • [מנו אחיך המתפללים על אריכות] חיך והמבקשים טובתיך ומצורינו נשאל לש[ ]
 • [ ] ברחמיו נצח - - אנו הצעורים המיוסרים [אשר]
 • [ בשחין] מתחסרים עד שנפלו אברים אברים בתול[ות ונערים]
 • [ בב]תים נאסרים ככלואים וחבושים אסורים [ ]
 • ] בכל מיני שחין נמסרים ובכל אנו אומרים [ברוך]
 • [אדיר אדירים שדינו א]מת ודבריו מישרים יתרומם שמו בכל הד[ברים]
 • [ המ]חיה כל יצורים לחיותינו במאמריו ב [ ]
 • [ וכתבנו זה] יגיע מיד מרואן הכהן וחבירו השרים [ ]
 • [ מ]חיתינו ממך ומכל אחינו כדי שתזכה [ ]
 • [ ]ח עבורינו כאשר אמר הכת אשרי מש[כיל אל דל]
 • [מלוה יי חו]נן דל וגמולו ישלם לו צורינו קדושינו ירצ[ ]
 • [ משכורת] שלימה מלפניו וכן יהי רצון
 • [אחיכם הצעירים] הדרים ברקת

(verso)

 • שני האחים היקרים רבנא מכתאר הבחור [