Letter: Bodl. MS heb. c 13/17

Letter Bodl. MS heb. c 13/17

Tags

Input date

In PGP since 1988

Description

Fragment of a letter from the lepers of Tiberias, probably to Fustat.

Images and transcription

Transcription

 • ....
 • ]תמך בבנין או [ ] התהלך [
 • ] בעליה עושה חסדים עם כל ע[ובר ושב
 • ] אחיכם המתפללים על חייכם והמבקשי[ם טובתכם
 • א]ת רבנא יכין לביתו שלום וכן יעשה ברחמ[יו
 • בשחי]ן מתיסרין ובגרב מתחסרים עד שנכלים [
 • ] עדי מתים בבתים נאסרים ככלואים וחבוש[ים חתומים
 • ] ה[ ]ת בכל מיני שחין נמסרים ובכ[ל אנו אומרים]
 • [ברוך אדיר אדירים] שדינו [אמת ו]דבריו מישרים יתרומם [שמו בכל הדברים]
 • ] אל הזקן היקר מיד מרואן הכהן וח[בירו
 • ] ממך ומכל אחינו כדי שת[
 • ]כאשר אמר הכת מלוה [יי חונן דל] מעלה [
 • ] לדל ביום רעה ובצל סתרו יי וצורינו [קדושינו
 • ]ך ויתן לך משכורת שלימה מלפניו באש[ר
 • תעשה ושכרך כפול [מן השמים]
 • [אחיכם הצעי]רים הדרים ברקת