Letter: BL OR 5557N.12

Letter BL OR 5557N.12

Tags

Description

Draft of letter of condolences from Efrayim b. Shemarya on the death of Toviyya b. Daniel, February 1043 (Gil's dating).

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. עזא לאליה עלי טוביה השלישי
 2. מהללו צור להשפיעי ברכותיו בקבעי נפלאותיו בידעי
 3. המ/נ/פישי ומריעי ובחר ביום רביעי בו ברא מאורות
 4. לשעשעי והבדיל בו עתי שעי וזמני רגעי והכתיר
 5. במלוכה בן רביעי ומימים קידש יום ש[בי]עי וקרא בשם //בקדושה
 6. רביעי הוא כגק מרור אליה הכ הרביעי ינצרו בשם קראהו
 7. כמו חק ברשמהו סימן טוב עליו ישימהו ועל כל אוהבי
 8. שלומהו זקנה מפוארה יעטרהו לאייל כוחהו מטובו
 9. [י]צוהו לטובה יותירהו כדי לרעות עמהו בלאט לנהלהו
 10. בן כגק אדוננו הגאון ה ירחמהו אל עליון וכן יהי רצון
 11. ומודיע פני מורב תקלי ארע בהגיע השמע הרע
 12. באסיפת כגק מור השלישי>י< אשר הכפיף ראשי ואבל קבעתי
 13. בחלשי מדיץ וחדוה הפרישי ואנח ויגון בגדשי ואוי ואבוי
 14. הרבתי בלחשי וקרעתי מלבושי ונכנסתי למקדשי ומיום
 15. שמונה באדר ועד //סוף// יום חמישי קינים ונהי בחדשי ונועדו
 16. עמי רבי עדתי ובשורה אותם העמדתי וכהלכה עשיתי
 17. ובכל לב אני מתקנם ואיך אנחם ואפס מנו המנחם אשר
 18. בכתביו הייתי שמח {ובו הייתי} ובו תמיד מש/ת/בח חנו וזכר
 19. תומתו להנהיגו באיריתו וגם על רבותי שני חמדיו לבי
 20. נכאב כמו על הבן אב אכן אשיב אל לבי לשבח למשגבי
 21. המקדים רפואה לכאבי כמו הותיר להם שני שרים כוהנים
 22. ישרים לשיתם בתורה מהירים בלב נמהרים לשיתם
 23. חברים להורותם דרך ישרים משנה קורים ותלמוד
 24. גומרים לקיים על תחת אבו בניך וכן יהיה בחי ר הרבעי
 25. {ושלום ל} ואם ירצה להתמיד חרותיו {אליר} ישימני כתר
 26. אוהביו

Translation

Verso

 1. אהיה מתדיר שבחותיו וכשמעי שלותיו אשאל לקוני
 2. להעדיפה ושלום רב ימצא כזרע ומצא ושלום כל
 3. אוהביו יועצם

Upside-Down

 1. עזא ללא[ב] אלמתיבה עלי טוביה השל
 2. שלום משמי מרום רמים וברכות מקוימים
 3. וטובות מותאמים עם אריכות ימים [ו]השגת
 4. שני עולמים לכגק מר ור אדוננו [נז]רנו וכתרנו
 5. נתן אב הישיבה ההגה באהבה נפש משיבה
 6. ומורה בנדבה ליוצא ולבא בן כג מור אברהם
 7. חסיד דורו גן יהי דיורו וכן יהי רצון ישא האדון
 8. שלום מותמד בחן וחסד נצמד מהאל המיוחד
 9. גם מתלמיד נזכר בשבחו נדבר צור ימלא סברו
 10. ויחיש עזרו ולטובה יותירו וכן יהי רצון ומודיע
 11. פני אדירנו ישמרו משגבנו כי כבוא השמע הרע
 12. פטירת רב השלישי נע לבי הכאיב וכוחי האביד
 13. ולמאוד צוחתי מר לי עליך צרחתי ולבית הכניסת
 14. נתועדתי ותענית קבעתי ובהספד התחלתי ביום
 15. שני ח באדר קוננתי ועד סוף יום חמישי גמרתי
 16. ולפני קדושי נשתטחתי לחוס על השארית
 17. לתת להם תקוה ואחרית ולב רבינו האב ינחם
 18. ועליו ירחם וגם באברהם החמוד ישמח ועותו
 19. ימח וישע בימיו יצמח וכמו גע מכתבו באימות
 20. נוסח השמוש ואחרי הנתבע שגרתי ושמושו

Right Margin

 1. עם המורשה והודה במדינה ונתברר הדבר בעדים ליטול ההורה
 2. ב[ ]וה שיהיה אלי מושב אכתוב כן