Letter: Bodl. MS heb. b 11/15

Letter Bodl. MS heb. b 11/15

Tags

Input date

In PGP since 2004

Description

Letter from Shemuel b. Yosef Yiju, in Mazara, to his brothers, Perahya and Moshe, in Alexandria or Fustat. Around 1156.

Bodl. MS heb. b 11/15 15 recto

15 recto

Transcription

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. שלום רב לאוהבי תורתיך ואין למו מכשול
 2. אלי אכותי אל עזיזין עלי אדאם אללה בקאהם וצאנהם
 3. ווקאהם וכאן להם עוזר וסומך משען ומבטח
 4. אננא כתירין אל שוק אליכם ומא לנא קראר מן
 5. גרובכם אללה יחסן עואקבכם אמן קד וצלתנא
 6. כותבכם פי אל עשר אלאול מן תמוז סנת תתקוי
 7. ואנת תדכור [[אל]] אן משה אוסר וסאעת אן [[וקפ]]
 8. וקפנא עלי אל כתאב חזנא ובכינא אל בוכא אל ש
 9. שדיד ואמא ואלדי וואלדתי לא יכלו לדבר למא
 10. עז עלי חל עלי אכי משה ועלי קלבך ולמא ראינא
 11. כתאב משה אחי וראש ופיה פיס//ו//קים תדול אנה
 12. אופתך אז ניחמנו ולם יפצח לנא כיף כאן אל
 13. כבר לא כמא אוכד ולא כמא אופתך ולא
 14. אכי [[ותאפר]] אבו אל סרור מא אפצח לנא מא
 15. הו יעמל ואיש מסכה ען דכר אבנת עמה
 16. ולא כם הו אל שי אלדי צאע ומא כאן לנא עילם
 17. באכי משה אנה אוסר אלא כאנו אל נאס יקולו
 18. [או]סרו יה[וד] ואכדו אצחאב אל שואני אל יהוד
 19. ואל כף אלדי כאן לליהוד ובקי אל תקל פי אלמרכב
 20. ווצלת אל מרכב אלי מסיני ועוקל אל שי עקלה אל
 21. קאיד מבשר ולם נחקקו אמר משה אלי אן
 22. וצלת כתבכם והאדה אלדי קאלו עלי אלתקל
 23. אנה מעקול מא גא מן קאל אנא חאצר או ראית
 24. ובעתנא עדה כתב אלי מסיני עסי מן ירוד עלינא
 25. גואב ולם ירוד עלינא אחד וקד בעתנא לכם פי
 26. מרכב גנונין זוג כותב ואלי אטראבלס כתאב
 27. פי האדה אלסנה וקד בלג[נ]א אן ארבעין שיני
 28. מתאע אל מכאלף וצלת אלי בגאיא ווצלת בעצהא
 29. אלי אמכנא אלדי יוכאף מנהא ואסעי יא אכי
 30. לא יתחרך אחד מנכם יי ישמור צאתכם ובואכם
 31. ווצלת לנא פי סנה תתקטו פי מרחשון סחאיה
 32. כאגד [[מן]] //מן ענד חגאג יזכר [[במעשיו]]// יתבעון והו יקול אן בעתו לך אולאדך
 33. מע[י] שוי חתי ננחל נבעתה לך בעת לנא ק רבא
 34. תנקץ יא רבא אכלנאהא פי תלך אל סנה אד כאן
 35. גוע אן עטים וצל אל קמח בח רבא אל מוד
 36. יקום בי רבא מא פרגת אל סנה אלא ומא בקי מנהא
 37. אלא איסר שי וארדנא אן נאכדו קותנא בעתנא
 38. אליה עדה כתוב בעד אל תצרוע אלי שיך אבו
 39. אל פרג ומא אקצר עסי תבעת לה כתאב באל
 40. שכר בעת לנא ק רבא אכר תנקץ י רבא
 41. ולם ידפע לנא כתב ובעתנא אליה ונחן
 42. נתצרעו אליה ולם יבעת לנא שי ומא ערפנא
 43. כמיה אלשי ואסעי' תערפנא כמיה אל שי אלדי כאן
 44. מע חגאג ואלדי צאע וכם מן קטעה <<ואיש עלאמתהם ואיש צפתהם ואן כאן [[ת]] עליהם אסמך>> לעל אן
 45. שא אללה ינגמע מן הם שי ולו [[א]] ראיתם ואלדי [[ואל]]

Bodl. MS heb. b 11/15 15 verso

15 verso

VERSO:

 1. מא ערפתמה מן אלבוכא אל ליל ואל נהאר ושגל אל
 2. סר המקום יהפוך יגונותיו לשמחה אמן ואמא
 3. ואלדתי לו ראיתמוהא מא עקלתמוהא מן שוקכם
 4. ואל בוכא ואללה יעלם חאלנא בעדכם מי יתן ותבוא
 5. שאלתינו ונגתמעו ואסעי יא אכי אעטינא
 6. ראי כי איש חיל אתה פי מא נפעלו חתי
 7. נגתמעו אמא באל מגי או באי אמר אן
 8. תערף אן לנא פיה פרג ואל פרג מן ענד
 9. אללה ולא תנסאונא יא אכותי מן אל מגי ולא מן
 10. אל כתוב ואעלמו אן אל כתוב אלדי תצל אלינא
 11. מקאם וגוהכם אל עזיזין ותבעתו לנא כתאב
 12. באחואלכם מן אל סגירה ואל כבירה לא
 13. תחקרו מן אל אמור שי אלא תערפ//ו//נא בגמלתהא
 14. ותקרא עלי כבוד מרנא ורבנא ותפארת הגולה
 15. רבנא שמואל ילה סלאמנא ועסי כתאב מן
 16. ענדה אלי אל שיך אבו אל פרג עורף מסנות
 17. לעל יעני בנא פי אל מגי אן שא אללה ואלשיך
 18. דאוד אבן צאלח ואל חכים ר רביב ילה ומא בקי
 19. מענא יא אכי אלא באיש נשתריו קותנא פי
 20. הדה אל סנה ותערפונא איש שוגלכם ומנין
 21. יקום אודכם ולא תורדו אלי קולבכם מא גרי
 22. עליכם אללה יכלף סלאמתכם הי אל חיה והי אל
 23. מאל תחת הכסף אביא זהב וגומ ואדעו אלי
 24. אללה לעל ינצר אלי איש מכאבות וידוע
 25. חולי לעל יגתמע מעכם קבל פראקה מן
 26. אל דוניא //ותגתמעו// [[ו]]מע ואלדתכם <<הי כתירה אל דועא לכם>> ובקית מחיר נכאף
 27. אן תגיו מן אל בחר ונכאף אן תתואנו [[והורתם]]
 28. והורדתם את שבתי וגומ' ואסעי אתכלו עלי
 29. אללה עז וגל ותכתץ חצרתך ואכי משה וואלדתי
 30. תקרי עליכם אל סלאם ותקול יא אול//א//די מא נריד
 31. טאל אל נכאלה נאכל ונעיש חתי נענקכם ונקבל
 32. לוחאכם ותקרא עלי אל שיך אל אגל אל אתיר סיידי
 33. אבו אל פכר ואכיה עורף אבן אל אמשאטי
 34. יזכרהו בטובה וחמודיו יזכהו לתורתם
 35. ולחפתם ואל מעלם הרב רבינו זכריה וואלדתה
 36. תקרא עליכם אל סלאם ואל מעלם יעקוב יקרא <<(1) עליכם אל סלאם ואנה תזוג אבנת אל סופר ימ' רח' בעד ופאת ואלדהא וואלדתהא ימ' רח' וואלד אלמעלם תופי רבי חיים (2) ימצא רחמים בי ז[...] מן אל ומר ורבי שמואל תופי ימ רח חן וכבוד יתן יי ולא ימנע טוב>>
 37. להולכים בתמים אללה יחסן עאקבתכם אמן ברוב חס[דיו]

An Addition added in the first page:

<<וכתן אל מעלם יוסף הוא (!)וולדה פצלון תופיו ימצאו רחמים וחיי לכל ישראל שבקו ושלום רב>>

 1. יצל אלכתאב אלי אכותי אל מן אכיהם אל
 2. עזיזין עלי אבו אל סרור שאיק אליהם
 3. ומשה ישמור צאתם ובואם שמואל בר יוסף ילה
 4. מעתה ועד עולם אמן מלמד יגו ישע יקרב

Written upside down:

 1. אלדי יוצלה //לו לצדקה// אלי אסכנדריה או אלי מצר
 2. אלי אצחאבה ברוך יהיה מפי הגבורה
 3. ויכתב סלאמתה בר ובחר אנס ישע יקרב
Image Permissions Statement