Letter: ENA 2804.18

Letter ENA 2804.18

Tags

Description

Letter from Shelomo b. Yehuda to Efrayim b. Shemarya, approximately 1048.

ENA 2804.18 1

1

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

Recto

 1. אל אהובנו וחברנו וסגולתנו כגק מ ורב אפרים החבר ישמרו קד[ושנו]
 2. וינצרו משגבנו ויחזק ידו ויאמץ זרועו ויהי בעזרו ויכין צעדו בט[וב]
 3. וב[נועם] וחן וחסד ימציאו בן מר רב שמריה נוחו עדן שלום שלום
 4. יה[יה לו ב]כל אבריו ומכל עבריו וברכות בכל מעשה ידיו עם מילאוי
 5. כל משאל הגיע מכתבו אחרי החג ובתוכו הדיוקני בעשרת
 6. הזהובים אשר נשלחו מאת הזקנים החשובים ישמרם צור
 7. על ידי מר רב פצל ש צ בן דניאל וקבלה וקבל אותם הפרנס
 8. מידו לפי שאני איני נותן על כל אשר לעניים וכתבתי לו כתב
 9. קבלה ולא נתרצה בו עד שכתבתי אחר בלשון הזקנים
 10. ונתנו בו כיר ידיהם וקיימנוהו מלמטה והיינו מקוים כי ישלחו
 11. כדי ספק העניים בחג המצות ונכזבה התוחלת הלואי בשכר החצר
 12. הזאת כדי בדקה לו נקנה בארץ יש בה חרבות היה השכר רב מזה
 13. ובמועד הזה [ב]א איש [ ] אשר שם האיש //זה// הנודב ושמו טוביה
 14. שר העדה [ ] כי האיש ה[זה ט]וביה הוא איש עשיר והיה האיש
 15. אשר [ ] רגא בן [עלי] בבגדאד והיה לו כמו פקיד שם
 16. [ ] כי האיש ה[ ] היה רצונו להקנות בממונו במצרים
 17. לא שלח כי אם ל[ ] וסיפר כי האיש הזה רגא בן עלי לא
 18. יצא לו שם כי אם [ ] בי [ ]ה וכי לקח לו ממון גדול והלך לו
 19. אל ארץ משך וישב שם לאכול ולשתות וכי חרה לטוביה רוע מעשהו
 20. כי גמלה רעה תחת טובה והנה כמה שנים אין ממנה הועלה נראת כי
 21. אם המעט הזה אף על פי כן אנו מחזיקין טובה לזקנים ישמרם אל ובחג
 22. הזה הרבינו להם ברכות כמו לנודב צורנו ישמע ויענה ומכתב הגיע
 23. אל חמוד מודיע בו הדרך אשר תפש האיש אשר נקרא מפי אב ש צור
 24. לא על מנת כן קראו כי אם להתנהג בדרך ענוה לא להשתרר ולגרום
 25. מחלקות דיי מה שעבר והתמה מן האיש אשר דמינו כי יש מידות
 26. חסידות בשביל שררות עוד אנשי רשע להעזר יחד במחלקות
 27. ולחזק ידי מרעים יאבד עולמו ויגנה שמו וכבר היה בלב לכתוב עליו דברת
 28. עוזר ועזור אבל דברים טובים יש בו ולו אחז דרך חסידותו ונתאמץ בישרותו
 29. היה זוכה להקראות כי הוא מבני אבות ואתה יקירנו אל תחוש לדברי החולק
 30. כי עדיין הוא מבחוץ ולא כל המינו לחלוק ולהיות כנגדך לא כל הרוצה
 31. ליטול לו את השם יטול באספו אליו אנשים להטיל מחלוקת התחזק התאמץ
 32. חס ושלום לעשות שני ראשי[ם] כאחד אם לשם שמים אין זה דרך מי שמבקש

right margin

 1. שם שמים ואם למ[ח]ל[ו]קת אין אנו [מח]זקין בידי בעלי מחלוקת ואשר כתבתי לרב מנשה הכהן
 2. שצ אם יבקש להועץ בך בעד הח[צר] אשר נגזלה ממנו תן לו עצה ההוגנת לו ועזרהו בכל יכלך
 3. המק יעזרך ויסעדך [ו]יעודדך ושלומך ושלום כל אוהבינו הפרנסים ירבה נצח >
 4. וחמודנו ירבה שלו[מך] עד מאד שלמה הצ ראש הישיבה ברבי יהודה ננ >

Translation

ENA 2804.18 2

2

verso

 1. ומאחרי שנכתב כתב זה שאלני השלישי שצ להודיעך בקוצר אודות החצר
 2. אשר כתבתי אל מר רב מנשה עבורה כי החצר הזאת היא ידועה בשם גאון נע
 3. אבל היתה בין מר רב מנשה ובין אחותו אשת גאון נע וירשה גאון ועברו
 4. מריבות ובעת שנתפש מר מנשה ונענש ממון בימי בן חבורה לא היה
 5. בידו כדי למלאות הנקצב עליו אמר כלף בן עלון כי שקל בעדו מאה זהובים
 6. וכי כתב לו מ מנשה החצר על ידי גוי ואחרי מותו עמדה אשת בן עלון כתבה
 7. אותה בנדונית בתה וכי השלישי שצ הוא ובני אחות אמו ירדו אל רמלה
 8. וערערו והכל עזרו אותם אבל יורשי בן עלון אנחנו יורשין מה שקנה
 9. אבינו מאת מנשה ויאמר להם השלישי החצר ידועה בגאון הבי[או]
 10. ראיה והביאו עלילות [ ] ש[ ] עתה אצלינו שאל והנה אין בידם
 11. ראיה גם לא ביד הג[וי וקשה] על[יו] הדבר כי אין בידו כתב וראוי לו שלא
 12. להניחו ושלא לשנות ואם [ ] ב[ש]עה שכתבתי למר רב אפרים אחיו שצ
 13. [ ]ל יהיה תובע [ ] כי אם מאה הזהו[בים] אשר אמר כי שקלם בעדו בעת
 14. [ ] כתובים [ ] צד שלו [ ] הלך [ ] אתה הוא אין ב[לעדיך]
 15. [ ] הוא רוצה שיטרחו אחרים והוא דומם לא כן אמר הכתוב לא אמר
 16. כי אם עזוב תעזוב עמו לעזרו ולסייעו המק יספק על ידך זכיות הנה השים
 17. כתב אל דמשק ושלח ביד יוסף בן אחות אמו ובכל שיני וחמישי הם מחרימין
 18. ממנו ומהם יתחזקו כאומר חזק ונתחזקה וגו ועקב שלום

verso - address

 1. [لسيدي الحـ]ـابير ابي كثير افرائيم بن محفوظ الغزي من راس المثيبة الفسطاط
 2. اطال الله بقاه وادام عزه وتاييده ان شاء الله
 3. الحسين بن القسطلي عامر بن ابي يوسـ[ـف]
Image Permissions Statement
 • ENA 2804.18: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain