Letter: Bodl. MS heb. a 3/27

Letter Bodl. MS heb. a 3/27

Tags

Description

Copy of a letter from Menaḥem b. Eliyyahu, in an unspecified location near Salonica and Constantinople. In Hebrew, with occasional phrases in Judaeo-Arabic. Probably composed during the period of the first crusade, as it refers to the arrival of German armies. Relates messianic events that occurred in Salonica (including the healing of a blind man and various apocalyptic visions and the reduction of taxes) and asks the addressees to share any messianic rumors that they have heard. Contains several noteworthy names of people (including a reference to Evyatar ha-Kohen, gaon in Jerusalem c.1083–1105, who had sent them a letter from Tripoli, Lebanon) and geographical areas (Romania, Thebes, the land of the Khazars). There is a full translation and detailed analysis in Sharf, "An Unknown Messiah of 1096 and the Emperor Alexius." ASE

Bodl. MS heb. a 3/27 27 recto

27 recto

Transcription

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2021).

Recto

 1. [ ] . . . . לציון כדבר אל . . . [ ]
 2. [ ]ם רבים האומרים תחנף ותחז בציון עינינו
 3. והם לא ידעו מחשבות ייי וג ועדאיין לא נתמלא
 4. הגורן אבל דעו אחינו ברוכי ייי שבזו השנה נתקיים
 5. דבר אלהינו ובאו האשכנזים לאין מספר לרוב
 6. אלפי אלפים הם עם נשיהם ובניהם ועם כל ממונם
 7. ויקבצם אלהינו לגורן ושואלים מהם הגויים והיהודים
 8. ואומרים להם למה הינחתם בתיכם ומקומכם
 9. ויצאתם ועונים ואומרים כך החשובים והגדולים
 10. שבהם הרי חושך קרובים לנו ועתה נתגלו באור
 11. גדול וראינו אומה ואוהלים עד אין מספר ואין
 12. אנו מכירים לשונם ואיש אחד יצא מתוכם
 13. ואמר לנו לכו לדרככם והנה אנחנו באים
 14. [ ] ועל זה אנחנו נרדפים ובאים ואנו
 15. אומרים בוודיי קיים אלהינו דברו ולאשר
 16. בחושך היגלו אילו השבטים האחרים ובשעה
 17. שילכו האשכנזים כולם בארץ ישראל ויתמלא
 18. הגורן אז יאמר אלהינו קומי ודושי בת ציון וג
 19. וכל הקהילות נזדעזעו ושבו אל ייי בתעניות
 20. ובצדקות בין ממקום אלכזרייה והלכו כשאמרו
 21. שבעה עשר קהילות אל מדבר העמים ואין אנו
 22. יודעים אם נתוועדו עם השבטים אם ליו וגם
 23. מארץ פרנגיאן ששיגרו שליח עם כתבים
 24. באלאסקוסטנייה ועדאין לא נתבררנו משכתוב
 25. נכתוב אליכם וגם באלקוסטנטיניה במקום אַוִידֻן
 26. . קרוב לאלקוסטנטיניה קהילות קטנות קמו
 27. כדברי דניאל איש חמודות בני פריצי ייי
 28. תכלמו באן אליהו נגלה עלינו כדכת ובני פריצי
 29. עמך ינש׳ וג ולא קיבלנום לא אנו ולא קהל
 30. קוסטנטינייה אלא החרמנום וגזרנום
 31. אבל נגיד לפני כבודכם מה שנהיה בשלוניקייה
 32. בקהל הקדוש שבאו אכסניים יהודים וערלים
 33. ושלטונים //וסיפרו\\ שנגלה אליהו זצל בגלוי ולא בחלום
 34. על אנשים מיוחסים והרבה אותות ומופתים
 35. חזו שם שמגידים הערלים * ששיגר תלמיד אחד
 36. ובידו איגרת פתוחה אלי אלקוסטנטינייה לבשרם
 37. והיה שם יהודי ממקומינו והיה בו ריח תורה
 38. וראה הכתב ששיגר רבינו טוביה וכתוב בו
 39. אותות ומופתים היו במקומינו וגם אליהו נגלה
 40. אלינו וכך העיד זה היהודי [[לוגז הער[ל]]]
 41. שמו מיכאל יֵינִימְטש שראה בכתב רבינו טוביה
 42. בעינו שלזה מיכאל ביר אהרן החבר שהיה //[[. . . . .]]\\ בשלוניקייה
 43. שהיה עיוור בשני עיניו ונתפקח וראה בעיניו
 44. וגם ר נסים יודע אותו וזה מיכאל עשה בשגגה
 45. ולא לקח פתשגן הכתב שאם היה מביא לנו היינו
 46. משגרים אליכם שתאמינו בדבר ועוד נתברר
 47. לנו בבירור כי שיגר ראש ישיבה רב אביתר הכהן
 48. כתב מפורש מן טראבלס אלי קהל קוסטנטינייה
 49. והיו לשם ד אנשים וראו הכתב שהיה ביד לוגז
 50. הערל וגם אילו לא חששו שיביאו לנו פתשגן כי
 51. כי הם בורים והשעה אנו מקווים שנקבל כתבים
 52. מן ר טוביה ומן הקהילות הקדושות שאנו תומהים
 53. על הנס הגדול שהיה בשלוניקייה שהיו שונאים
 54. הערלים את היהודים עד לאין חקר כאשר יודע
 55. אותם ר נסים שאם לא היה נס ומופת גדול ונשמע
 56. למלך לא היה נשתייר משונאי יש׳ שריד ופליט
 57. והשעה הם יושבים בבטח גדול בלא גולגולת
 58. וענשים ויושבים בטליתות ומלאכה אינם
 59. עושים ואין אנחנו יודעים מה הם מקווים
 60. ואנו מתפחדים שלא ייגלה הדבר בגויים וימיתונו
 61. אבל בשעה השלטון עצמו והאגמון הגדול
 62. אומרים כולם אי יהודים למה תשבו בשלוניקייה
 63. מכרו את בתיכם ונכסיכם והמלך קיסר
 64. עוזר להם לא יוכל אדם ליגע להם ואתם עדיין
 65. אין אתם הולכים כי בבירור למדנו כי יצא המשיח
 66. שלכם ושבח לאל אין אנו מתפחדים ושבח
 67. לאל גם אנחנו שבנו אל ייי בתשובה בתעניות ובצדקול
 68. והרבה צומים בכל יום ואחרים שיני וחמישי
 69. ולוקים מלקות ומתוודים הודייה בעוונותיהם וקודם
 70. ששמענו השמועה שלשלוניקייה היו רואים
 71. חלומות יהודים וגם הערלים ולא היינו יודעים
 72. על שלוניקייה כלום ולא היינו מאמינים לדבריהם
 73. אלא היינו גוערים בהם עד שראה אחד יהודי כהן 
 74. בחלומו קודם שלא נשמע כי כל קהילות רומנייה
 75. יתקבצו בשלוניקייה ומשם יצאו וגארנו בו [[וא]]
 76. ואמרנו כי הם שונאי יש׳ ואיך אד שבא טובייה
 77. מן תִיבֶס והביא כתב בידו שנהיו אותות ומופתים
 78. בשלוניקייה ואחרות קהילות מתקבצים שם והנה
 79. יבוא טובייה לשם ויגיד לכם הכל מה ששמע וראה
 80. ויצא החלום שראה היהודי הכהן ועתה אחינו אם
 81. ייטיבכם האל אם יש עמכם שמועה ובשורה חדשה
 82. שאנחנו יודעים מה ששמע ויודע אדונינו ראש
 83. הישיבה גם אתם שמעתם ויודעים ואם תעשו עמנו
 84. גמילות חסדות כתבו לנו מה אתם יודעים ושמעתם

Translation

Bodl. MS heb. a 3/27 27 verso

27 verso

Verso, upside down

 1. ואל תפחדו כלום כי אפילו המלך שמע אותו
 2. ואין אנו מתפחדים ואם יבוא כתב מאצל כבודכם 
 3. יתחזקו כל קהלינו בתשובה והאל ישלם לכם
 4. שכר טוב ותזכו לחזות בנועם ייי ולבקר בהיכלו
 5. ורציתי אני מנחם שאבוא לשאם בזו השנה
 6. וראיתי החיילות האשכנזים כי יעברו לרוב
 7. ואיני יודיע אנה יפשטו והאל יגן בעדכם [[וב]]
 8. ובעדינו אמן

Verso, margin, a section to be inserted at the asterisk (on line 35) of the recto

 1. טעות
 2. והיהודים ונגלה על ר אליעזר בנו שלר יהודה בן ר אליעזר הגדול וכאשר יאמרו האכסניים נתן לו
 3. מטה אבל בבירור המופתים שנהיו בשלוניקייה העידו הערלים לפי תומם ונתבטלו היהודים
 4. מכל מלאכה וגם רבינו טובייה שיגר

Verso, vertical bottom margin, in a different hand

 1. זו הכתב מאצל הרב המובהק מר ורב ניסין סט
 2. זו הכתב ששיגר רבינו הרב [[מח]] מנחם סט בן רבי אליהו נע

 

Image Permissions Statement