Letter: T-S 13J23.5

Letter T-S 13J23.5

Tags

Description

Family letter sent from al-Raqqa by the mother of Dosa b. Yehoshuaʿ Ladiqi to her son, expressing her yearnings and asking him to send her letters and buy her something. (Information from Gil)

T-S 13J23.5 1r

1r

Transcription

Moshe Gil, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

recto

 1.                        בשמך רח' 
 2. כתאבי יאולדי ואעז אלכלק עלי וענדי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאידך 
 3. וסעאדתך וסלאמתך ואתם נעמה עליך מן אלמסתקר באלרקה יום אלה' כ'א באב 
 4. ען עאפיה געלהא אללה דאימה לך ברחמתה וקד מלת ממא אכתב אליך יאולדי 
 5. ומא יצלני מנך גואב פמא אדרי עלי איש אנזלה מנך צלה יצל מן אכוך 
 6. חפט'ה אללה כתב ומא יצל לך פי גמלתהא כתאב ואנתם גמיעא פי מוצ'ע 
 7. ואחד פמא תעלם אן כתאבך אדא וצל אלי ענדי אנה מקאם וג'הך ומא 
 8. תעלם אן קלבי מתעלק באכבארכם פלא יכון אקל מן כתאב תכתבה 
 9. תטיב בה נפסי לא תקתלוני מן גיר חיני ודכר אבוך סלמה אללה אנה
 10. נאזל יצלי שהר אלעיד פי אלקדס ויתוג'ה אלי אלמג'י אלינא פאריד מנך אן 
 11. תחתה פי דלך ולא תתואנא חתי יאכד צביאנה לאן קד אכדת אלמסאלה
 12. בחקהא ואעטיתם אלעדו מא טלב ותפרקתם פי אלמדן ואסל אללה יאבני
 13. אן לא יחסב הדה אלג' סנין מן עמרי ומא יגפו אנסאן עלי אללה ונאסה
 14. הדא אלג'פא ומא נריד מנך אלא תכתב כל קליל כתאב לנעלם אנך פי
 15. עאפיה וכנת מנתט'רה לציף חתי תג'יני כתבך קד מצ'א אלציף ומא
 16. קראת לך כתאב וקד אשתהית עליך תערפני כם תקים במצר
 17. לתטיב נפסי קבל מותי וטוביל מן כנת קריב מנא פי אלקדס או פי
 18. הדה אלדיאר ואסל אללה אן יכיר לך ואנא צאימה דאעיה לך באלליל
 19. ובאלנהאר ואריד מנך יאולדי כ' דרהם כחל אצפהאני כאלץ וה' 
 20.  אלדראהם תותיא הנדי ומראזיבי ובאללה עליך אמא אנפדת לי מן
 21. כלעאן קמצאנך בוסכהא לארד בהא רוחי וכתבך לא תקטעהא
 22. ובאללה עליך אחתרז לנפסך מן חילה תקע עליך ואתוקא אלסכר
 23. ואלצעוד ואלנזול אנת כנת ענדי ומא כנת אמן עליך ובאללה אחלף
 24. אן מא לי עיש ולא חיאה מן פרקתך פאסל אללה אן יגמע ביננא
 25. קריבא ותרי יאולדי נגתמע אנא ואנת דון ופאתי וטביל מן
 26. נט'רתך קבל נט'רה וטפיתי סבחאן רב שתתכם אבוך פי

recto, right margin

 1. מדינה ואכוך 
 2. פי מדינה ואנת 
 3. פי מדינה 
 4. וכליתמוני 
 5. ענד אכתך 
 6. וכדי אשתהית 
 7. אנת וכם 
 8. יקער אנסאן 
 9. פי ביות אלנאס 
 10. פבאללה עליך 
 11. אמא נגזת 
 12. אכוך בכל
 13. מא תקדר 
 14. עליה לעל 
 15. ירד צותי

recto, top margin

 1. וכל כתאב יגי מנה 
 2. ישכו יקרל מא 
 3. מעי שי ומא 
 4. תרך לה 
 5. אברה שג'ל 
 6. ולה סנתין יקול
 7. קד אשתרית 
 8. לכם מסניאת 
 9. כם ימן עלינא 
 10. ושי מא נרי 
 11. פאסל אללה אן 
 12. יכיר לה ובית
 13. ברהון תסלך 
 14. ען צאלח אן 
 15. כאן תזוג
 1. בשמך רח
 2. כתאבי יא ולדי ואעז אלכלק עלי וענדי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאידך
 3. וסעאדתך וסלאמתך ואתם נעמה עליך מן אלמסתקר באלרקה יום אלה כא באב
 4. ען עאפיה געלהא אללה דאימה לך ברחמתה וקד מלת ממא אכתב אליך יא ולדי
 5. ומא יצלני מנך גואב פמא אדרי עלי איש אנזלה מנך צלח יצל מן אכוך
 6. חפטה אללה כתב ומא יצל לך פי גמלתהא כתאב ואנתם גמיעא פי מוצע
 7. ואחד פמא תעלם אן כתאבך אדא וצל אלי ענדי אנה מקאם וגהך ומא
 8. תעלם אן קלבי מתעלק באכבארכם פלא יכון אקל מן כתאב תכתבה
 9. תטיב בה נפסי לא תקתלוני מן גיר חיני ודכר אכוך סלמה אללה אנה
 10. נאזל יצלי שהר אלעיד פי אלקדס ויתוגה אלי אלמגי אלינא פאריד מנך אן
 11. תחתה פי דלך ולא תתואנא חתי יאכד צביאנה לאן קד אכדת אלמסלה
 12. בחקהא ואעטיתם אלעדו מא טלב ותפרקתם פי אלמדן ואסל אללה יאבני
 13. אן לא יחסב הדה אלג סנין מן עמרי ומא יגפו אנסאן עלי אהלה ונאסה
 14. הדא אלגפא ומא נריד מנך אלא תכתב כל קליל כתאב לנעלם אנך פי
 15. עאפיה וכנת מנתטרה לציף חתי תגיני כתבך קד מצא אלציף ומא
 16. קראת לך כתאב וקד אשתהית עליך תערפני כם תקים במצר
 17. לתטיב נפסי קבל מותי וטובי למן כנת קריב מנא פי אלקדס או פי
 18. הדה אלדיאר ואסל אללה אן יכיר לך ואנא צאימה דאעיה לך באלליל
 19. ובאלנהאר ואריד מנך יא ולדי כ דרהם כחל אצפהאני כאלץ וה
 20. אלדראהם תותיא הנדי ומראזיבי ובאללה עליך אמא אנפדת לי מן
 21. כלעאן קמצאנך בוסכהא לארד בהא רוחי וכתבך לא תקטעהא
 22. ובאללה עליך אחתרז לנפסך מן חילה תקע עליך ואתוקא אלסכך
 23. ואלצעוד ואלנזול אנת כנת ענדי ומא כנת אמן עליך ובאללה אחלף
 24. אן מא לי עיש ולא חיאה מן פרקתך פאסל אללה אן יגמע ביננא
 25. קריבא ותרי יאולדי נגתמע אנא ואנת דון ופאתי וטבי למן
 26. נטרתך [[וקבל]] נטרה וטפיתי סבחאן רב שתתכם אבוך פי

Right margin, diagonal lines written upside down.

מדינה ואכוך | פי מדינה ואנת | פי מדינה | וכליתמוני | ענד אכתך | וכדי אשתהית | אנת וכם | יקעד אנסאן | פי ביות אלנאס | פבאללה עליך | אמא נגזת | אכוך בכל | מא תקדר | עליה לעל | ירד צותי

Top margin, diagonal lines written upside down.

וכל כתאב יגי מנה | ישכו יקול מא | מעי שי ומא | תרך לה | אבוה שגל | ולה סנתין יקול | קד אשתרית | לכם מסניאת | כם ימן עלינא | ושי מא נרי | פאסל אללה אן | יכיר לה ובית | ברהון תסלך | ען צאלח אן | כאן תזוג

Translation

Moshe Gil, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

recto

 1. בשמך רח'; 
 2. אני כותבת לך בני, והיקר לי ואצלי מכל האנשים; ייתן לך אלוהים אריכות ימים ויתמיד את גדולתך ואת עזרתו לך
 3. ואת אושרך ואת שלומך וישלים
 4. את חסדיו לך, מן הבית ברקה, ביום ה', כ''א באב;
 5. אני בריאה, ייתן לך אלוהים בריאות תמיד ברחמיו. כבר נמאס לי, בני, לכתוב לך
 6. מבלי לקבל ממך תשובה, ואיני יודעת למה הקשר המשפחתי ירד אצלך. מגיעים מאחיך,
 7. אלוהים שומרו, מכתבים, ואין בכללם מכתב שיגיע ממך, והלוא אתם שניכם יחד במקום
 8. אחד; האם אינך יודע שבבוא אלי מכתב ממך הוא במקום פניך ? וכי
 9. אינך יודע שלבי יוצא לקבל מכם ידיעות ? והלוא מה יכול להיות יותר קל מאשר לכתוב מכתב
 10. ולהרגיע את לבי; אל תהרגוני טרם זמני. כתב אחיך, ייתן לו אלוהים שלום, שהוא
 11. יוצא להתפלל בחודש החג בירושלים ויש בדעתו לבוא אלינו. אני רוצה אפוא ממך
 12. שתזרז אותו בזאת, ואל תעזוב אותו, וייקח גם את בניו, כי אכן אני מתחילה לשאול
 13. באמת, הלא נתתם לשונא מה שביקש והתפזרתם בערים; אבקש מאלוהים, בני,
 14. שלא יחשב לי את ג' השנים האלה מחיי, והלוא אין נוהגים בגסות שכזאת עם אדם, 
 15. נוכח כל משפחתו ואנשיו. והלוא אני רוצה ממך רק שתכתוב מדי פעם מכתב, שאדע שאתה
 16. בקו הבריאות. הייתי מחכה לקיץ שיבואו מכתביך. חלף הקיץ ולא
 17. קראתי מכתב ממך; רציתי שתודיע לי כמה תשהה בפסטאט,
 18. להרגיע את לבי לפני מותי, והייתי מאושרת אילו היית קרוב אלינו, בירושלים או
 19. בארץ זו; אבקש מאלוהים שייטיב לך, ואני צמה ומתפללת למענך יומם ולילה. אני רוצה ממך, בני, כ' דרהמים פוך אצפהאני נקי וה'
 20. דרהמים אבץ הודי ומראזבי; בשם אלוהים, אילו שלחת לי את
 21. כותונותיך המלוכלכות עם לכלוכן, הייתי משיבה בהן את רוחי. אל תפסיק לכתוב לי.
 22. ובשם אלוהים הישמר לנפשך ממעשה רמאות שזוממים נגדך והישמר משכרות,
 23. וכשאתה עולה או יורד; אפילו כשהיית אצלי, לא הייתי שקטה לגביך; אני נשבעת באלוהים,
 24. אין לי קיום ולא חיים מאז עזבת; מאלוהים אבקש שיאחדנו
 25. בקרוב, ותראה בני, ניפגש אני ואתה בטרם מותי, ואהיה מאושרת
 26. שאראה אותך בטרם אראה אותו ולפני מותי. השבח לריבון (העולמים), פיזר אתכם. אביך

recto, right margin

 1. בעיר אחת 
 2. ואחיך בעיר אחרת 
 3. ואתה בעיר אחרת 
 4. ואותי השארתם 
 5. אצל אחותך
 6. כי כך רצית 
 7. אתה וכמה 
 8. יכול אדם 
 9. לשבת בבתי הבריות. 
 10. בשם אלוהים עליך
 11. שכנע 
 12. את אחיך 
 13. ככל שתוכל
 14. אולי 
 15. ייענה לדברי.

recto, top margin

 1. בכל מכתב שבא ממנו 
 2. הוא מתלונן ואומר: 
 3. אין לי כסף, 
 4. וכי אביו 
 5. לא השאיר לו עסק. 
 6. וזה שנתיים הוא אומר: 
 7. קניתי 
 8. לכם מתנות, 
 9. כמה שהוא מעניק לנו, 
 10. אבל איננו רואים כלום; 
 11. מאלוהים אבקש 
 12. שייטיב עמו. אשת 
 13. ברהון שואלת 
 14. אותך על צאלח, 
 15. אם נשא

T-S 13J23.5 1v

1v

verso

 1. באמראה אלמזרור ודכרו ענה אנה תאה פכברנא כברה 
 2. ואן כאן לך גדה פאשתרי לי מעיג'ר כחלי תכון טרזה זרקא [     ] 
 3. כצצתך באתם אלסלאם ובאמונה אן קטעת כתבך ענא 
 4. וחאתם ואהל אלדאר ואכתך וסהל ואבו אלרצ'א וטוביל מן נט'רתה 
 5. והם יכצוך באתם אלסלאם וסלימאן תלמידך יכצך באלסלאם 
 6. וקד תקדמת לנא כתב אליך ואלי אבו אלעלא סלמה אללה בתאריך 
 7. ט' באב 
 8.                                           ומא כתבת אליך פי סבב אלמעיג'ר 
 9.                                           אלא אני קד מלת ממא אכתב אלי 
 10.                                           אבוך מן סנתין פמא פעל

Verso.

 1. באמראה אלמזרזר ודכרו ענה אנה תאה פכברנא כברה
 2. ואן כאן לך גדה פאשתרי לי מעיגר כחלי תכון טרזה זרקא וביץ
 3. כצצתך באתם אלסלאם ובאמונה אן קטעת כתבך עני . . . . . . .
 4. וחאתם ואהל אלדאר ואכתך וסהל ואבו אלרצא וטובי למן נטרתה
 5. והם יכצונך באתם אלסלאם [ו]סלים [ת]למידך יכצך באלסלאם
 6. וקד תקדמת לנא כתב אליך ואלי אבו אלעלא סלמה אללה בתאריך
 7. ט באב
 8. ומא כתבת אליך פי סבב אלמעיגר
 9. אלא אני קד מלת ממא אכתב אלי
 10. אכוך מן סנתין פמא פעל

Bottom margin, parallel lines written upside down. Address. Arabic:

لسيدي ومولاي ابو منصور دوسا بن يهوشوع الحابار

اللادقي اطال الله بقاه وادام عزه وتايده

 

من سهل بن حاتم بمصر

قصر الشمع درب مكين يصل ان شا الله عز وجل

 

لصاحب الحبر (؟) علي الحلبي

 

الحسن بن ابرهيم وفتاه

لل[رس]ل ابي محمد بن ابي عياد

تاخد جوابه سرعة ان شاء الله

 

verso

 1. את אשת אלמזרור. אמרו עליו שתעה; הודיענו מה אתו.
 2. ואם יש לך חשק, קנה לי צניף תכלת ותהיה רקמתו כחולה…
 3. אני שולחת לך את מיטב דרישות השלום. באמונה, אל תפסיק לכתוב לנו.
 4. חאתם ובני הבית ואחותך וסהל ואבו אלרצ'א – אני מאושרת כשאני רואה מישהו מהם –
 5. שולחים לך את מיטב דרישות השלום; וסלימאן תלמידך דורש בשלומך.
 6. וכבר כתבנו לפני כן מכתבים לך ולאבו אלעלא, ייתן לו אלוהים שלום, בתאריך
 7. ט' באב. 
 8. כתבתי לך בעניין הצניף 
 9. רק משום שנמאס לי לכתוב 
 10. אל אביך, זה שנתיים, ולא שלח.

verso, address

לאדוני ורבי אבו מנצור דוסא בן יהושע החבר הלאד'קי, ייתן לו אלוהים אריכות ימים ויתמיד את גדולתו ואת עזרתו לו. מסהל בן חאתם; לפסטאט, קצר אלשמע, סמטת מכין: יגיע, ברצון האל יתגדל וישתבח. לשותפו של החבר(?) עלי אלחלבי

verso, other

(מובילי המכתב:) אלחטן בן אברהים ובנו; לאַסד אבן מחמד בן אבי עבאד. קח ממנו את תשובתו במהרה, ברצון האל.

Image Permissions Statement
 • T-S 13J23.5: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.