Letter: L-G Misc. 25

Letter L-G Misc. 25

Tags

Input date

In PGP since 1988

Description

Letter from Hillel b. Yeshuʿa ha-Ḥazzan, in Tiberias, to Efrayim b. Shemarya, in Fustat. Dating: End of 1034 CE, per Gil. Soliciting funds on behalf of the community of people with skin diseases. Mentions a previous emissary Khalaf the Aleppan (כלף הצובי) who has since died. L-G Misc. 25 and T-S 10J12.22 are two copies of the same letter.

L-G Misc. 25 1r

1r

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 • כל הפיות ילאו מספר עוצם תהלות שמם וגם כל הלשונות לא יספיקו להודות
 • חולקם בגולמם כי כולם יתמו ותהילותיו והויידותיו יתנו[ ]
 • ושלומו ואליו
 • נאה להעתיר בקיצור ולהתחנן בי[ ]בי צור להרבות על[יו טובה עד אין]
 • חקר
 • ולהפיק ברכות משוכות ערב בוקר במשוכת חן מתוכן ובצחן
 • ומציאת חסדים נחמדים ונתמדים לשב יקר הכובד ו[ ]
 • כבוד גדולת קדושת מר ור אפרים החבר בסנ גד י[דו]ע [ ]
 • מאז היותו נחמד בכל וועידה שושנת כל עידה מי[ו]קר [ ]
 • בקדושה וגדולה בית דין הקבוע במדינת מצרים [ל]דון [ ]
 • בקהילותיה מאין עובר על פיו ורשות משפטיו הישרים [ ]
 • ונפארים בכל מ[ע]ל[ה] הקרובים אליו מאין מעכב וממאן ו[ ]
 • לשונו גם משול[ ] למעיז ומקשה וצורו יר[חמו ]
 • ותוטב לו אחר[יתו כב]ראשית בן כבוד קדוש מר ור שמר[יה]
 • תהי נפשו צרורה בצרור החיים ישא החבר היקר שלום
 • רב מגדול אוהביו ויודעיו וידע כי כל עת אשמע שלומו וא[ ]
 • וה[ ]ה[ להג]דיש ומאלהי אשאל להעדיף לו כל טובה[ ]
 • לו כל שאילה והוא ברחמיו יעש וימל[א] מגמת שני [טורים]
 • אלה אל החבר היקר בקיצור תחילה להתודע שלומו ולה[ודיע]
 • כי באו אלי אחינו הצעירים בוכים וצועקים עבור
 • שליחם כי מקרוב לתשע חדשים חסר ויתר שלחו אל מצרים
 • שליח שמו כלף הצובי מיוסר ועמו אחר בריא [וב]ימים האלו
 • באת שמועתו כי נפטר לבית עולמו חיי שבק לאב[יר] ולכל ישראל
 • וכי פסיקת אחינו נתקבץ חצייה ומה והיא תחת ידו והם מובטחים
 • כי החבר היקר עומד בצרכי עם יי כי בחסידותו וביראתו
 • לא נעלם מכבודו מיתת זה השליח שלהם וכבר שאלו לכתוב
 • להם עם שליח אחר כתב אנטילרות לקבץ הנשאר ולהביא
 • אשר הניח וכי הם עניים מרודים דלים מחבקים אשפתות מעת
 • חרב מקומם נשארו ברחובות ועתה אדוני החבר היקר
 • מצוה עליך לעשות עם הכל טובה וביותר עם אילו ואתה ידוע
 • בחסידות ובמעשים טובים עם כל עובר ושב חון אותם ורחם
 • עליהם והאריך לשלוחם אפיים וצוה בכבודך לחזנים להכריז ולקבץ
 • את אשר נשאר מן המת ותמצית הפסיקה ולתתו לשלוחם והחבר
 • היקר מוזהר מן השמים ואיני לו כמזהיר אבל כמזכיר לפי שהוא
 • מוזהר מן [השמים] ושלומו ושלום קהלו ירבה כמניין ארבה
 • ה ו י ב יי
 • אוהבך הלל החבר ביר ישועה החזן זלב
 • ב ט ח
 • תלמידו שארית חמודי מעצים שלומו עקב של[ום]

(right margin)

 • ויקח החבר היקר הכל אל ידו ויכתוב בה דיוקני אל פקיד הסוחרים
 • [ר]בנא סעדיה הלוי בן משה כדי שתחולק ביניהם ואתה עקב שלום

L-G Misc. 25 1v

1v

verso

 • [הדר]ת יקרת כבוד גד[ול]ת קדושת מר ור אפרים החבר
 • בסנהדרין גדולה ובישיבת עגולה בן כבוד קדו מר ור
 • [ישמרהו] שומר נפשות [ח]סידיו :/ שמריה החסיד תנצבה
Image Permissions Statement
 • L-G Misc. 25: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. Images made available for download are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License (CC BY-NC 3.0)