Letter: L-G Misc. 25

Letter L-G Misc. 25

Tags

Description

Letter from Hillel b. Yeshuʿa ha-Ḥazzan, in Tiberias, to Efrayim b. Shemarya, in Fustat. Dating: End of 1034 CE, per Gil. Soliciting funds on behalf of the community of people with skin diseases. Mentions a previous emissary Khalaf the Aleppan (כלף הצובי) who has since died. There is another copy of this letter: DK 123 + T-S 10J12.22 (PGPID 620).

L-G Misc. 25 1r

1r

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. כל הפיות ילאו מספר עוצם תהלות שמם וגם כל הלשונות לא יספיקו להודות
 2. חולקם בגולמם כי כולם יתמו ותהילותיו והויידותיו יתנו[ ]

ושלומו ואליו

 1. נאה להעתיר בקיצור ולהתחנן בי[ ]בי צור להרבות על[יו טובה עד אין]

חקר

 1. ולהפיק ברכות משוכות ערב בוקר במשוכת חן מתוכן ובצחן
 2. ומציאת חסדים נחמדים ונתמדים לשב יקר הכובד ו[ ]
 3. כבוד גדולת קדושת מר ור אפרים החבר בסנ גד י[דו]ע [ ]
 4. מאז היותו נחמד בכל וועידה שושנת כל עידה מי[ו]קר [ ]
 5. בקדושה וגדולה בית דין הקבוע במדינת מצרים [ל]דון [ ]
 6. בקהילותיה מאין עובר על פיו ורשות משפטיו הישרים [ ]
 7. ונפארים בכל מ[ע]ל[ה] הקרובים אליו מאין מעכב וממאן ו[ ]
 8. לשונו גם משול[ ] למעיז ומקשה וצורו יר[חמו ]
 9. ותוטב לו אחר[יתו כב]ראשית בן כבוד קדוש מר ור שמר[יה]
 10. תהי נפשו צרורה בצרור החיים ישא החבר היקר שלום
 11. רב מגדול אוהביו ויודעיו וידע כי כל עת אשמע שלומו וא[ ]
 12. וה[ ]ה[ להג]דיש ומאלהי אשאל להעדיף לו כל טובה[ ]
 13. לו כל שאילה והוא ברחמיו יעש וימל[א] מגמת שני [טורים]
 14. אלה אל החבר היקר בקיצור תחילה להתודע שלומו ולה[ודיע]
 15. כי באו אלי אחינו הצעירים בוכים וצועקים עבור
 16. שליחם כי מקרוב לתשע חדשים חסר ויתר שלחו אל מצרים
 17. שליח שמו כלף הצובי מיוסר ועמו אחר בריא [וב]ימים האלו
 18. באת שמועתו כי נפטר לבית עולמו חיי שבק לאב[יר] ולכל ישראל
 19. וכי פסיקת אחינו נתקבץ חצייה ומה והיא תחת ידו והם מובטחים
 20. כי החבר היקר עומד בצרכי עם יי כי בחסידותו וביראתו
 21. לא נעלם מכבודו מיתת זה השליח שלהם וכבר שאלו לכתוב
 22. להם עם שליח אחר כתב אנטילרות לקבץ הנשאר ולהביא
 23. אשר הניח וכי הם עניים מרודים דלים מחבקים אשפתות מעת
 24. חרב מקומם נשארו ברחובות ועתה אדוני החבר היקר
 25. מצוה עליך לעשות עם הכל טובה וביותר עם אילו ואתה ידוע
 26. בחסידות ובמעשים טובים עם כל עובר ושב חון אותם ורחם
 27. עליהם והאריך לשלוחם אפיים וצוה בכבודך לחזנים להכריז ולקבץ
 28. את אשר נשאר מן המת ותמצית הפסיקה ולתתו לשלוחם והחבר
 29. היקר מוזהר מן השמים ואיני לו כמזהיר אבל כמזכיר לפי שהוא
 30. מוזהר מן [השמים] ושלומו ושלום קהלו ירבה כמניין ארבה

ה ו י ב יי

 1. אוהבך הלל החבר ביר ישועה החזן זלב

ב ט ח

 1. תלמידו שארית חמודי מעצים שלומו עקב של[ום]

(right margin)

 1. ויקח החבר היקר הכל אל ידו ויכתוב בה דיוקני אל פקיד הסוחרים
 2. [ר]בנא סעדיה הלוי בן משה כדי שתחולק ביניהם ואתה עקב שלום

Translation

L-G Misc. 25 1v

1v

verso

 1. [הדר]ת יקרת כבוד גד[ול]ת קדושת מר ור אפרים החבר
 2. בסנהדרין גדולה ובישיבת עגולה בן כבוד קדו מר ור
 3. [ישמרהו] שומר נפשות [ח]סידיו :/ שמריה החסיד תנצבה
Image Permissions Statement
 • L-G Misc. 25: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. Images made available for download are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License (CC BY-NC 3.0)