Letter: CUL Or.1081 J64

Letter CUL Or.1081 J64

Description

Fragment of a letter from Shelomo b. Yehuda to an unidentified personality, 1042.

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

....

א ב

 1. אדם ש[ / / לו בדבר קל והעת אשר [
 2. ואפ[ / / ם בעת אשר יקראוהו כי [
 3. יקרא [ /___________/ בוך אין אדם במוכן לחבירו [נוגע ואין מלכות נוגעת

/ בחברתה אפילו]

 1. כמלוא נימה [ / ולא זכו לה וגם לא לחכמים לחם כי עת ופגע יקרה את

/ [כלם]

 1. ורבים אשר ייכשלו בה/יהיו על ידי מסיתים ומדיחים ואם יימצאו משיאים

/ מאחרי יי

 1. אך לא מביאי קנאה ב/לבות חכמים ומבינים מדוע יהא פלוני למעלה ואתה למטה
 2. אם לאבות אבותיך ג/דולים ואם לתורה תורתך יתירה יבואו הדברים כמו אש
 3. ויאמר אולי תעמוד ל/העתר עוד ויעמדו לו עתודים ידמו כי שלמה עת העומ[ד]
 4. ולא ידעו כי עוד שמ/שו זורחת על כן לא יצליחו כמו כן הוקרא לנו השיאו
 5. המשיאים לשני הצד/דים להשיג חפציהם וישימו אותנו הגורמים והיו עתי זעם
 6. על הדור מטילי מחלוק/ת רבו למלא תאוותם מביאי שלום לא נמצאו עד אשר
 7. עברו עת הזעם ובאו /ימי הנועם וחלפו ההשיאו לקשור והושמו מעקשים
 8. למישור ולמאוד הל/ב תמה איך בעת אשר באה העת זריחת שמש ראובן
 9. העיר אינו את רוחו/ לבוא למלא מקום אשר באה שמש עד לא באה שמש
 10. זרחה שמש זולתו ו/הפיות אשר היו מסיתים הם הם אשר שבו מפתים
 11. וגלוי לאל כי מיום א/שר המחלוקת הזאת נאנח נאנק הייתי יומם ולילה
 12. אומר איך בימי נק/ראה זאת התקלה והחבורה נתקלה ומפיל תחנה ותפלה
 13. לפני נורא עלילה אנ/ה יי האל הגדול הגבור והנורא אם בשלי באה השערה
 14. קח //נא את// נפשי ממני ולא| ייאמר בימי פלוני רבו המריבות וגדלו

________/ המחלקות מי ית[ן]

 1. ולא נקרא השם הזה ע/לי להתחללה להסגר בגללי בית תפלה כל עובר עליה ישום
 2. וישרק ויאנח בחילה ול/א על חנם אמר דויד על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת

__/ מצוא

 1. לו שעה לחיות לטוב/ה ולא לרעה רק לשטף מים רבים אלי בלי להגיעה כי מה
 2. בצע היה לו לראש ה/מלכים בעת כי עמדה לו שעה בה להשתעשעה ואחריתו
 3. לפול ביד זידי רשעה /והוללה יבעתו הוא ובניו ביום שופר ותרועה וגויתו

__/ בחומת

 1. בית שן נתקעה לא י/צאה שמחתה בדעתה ולכן ראוי לכל אשר תעמוד לו שעה
 2. לבקש משוכן שבע/ה להיות לטובה ולא לרעה לעשות בה רצון יוצרו להנצל
 3. ממוסרו ויהי פחד איו/ עליו בכל מפעליו וישאל לישר לו מסלוליו ואל יבטח

/ בעצמו

 1. ואל ישען בחיליו וכמד/רש בטחו בו בכל עת עם ויאמר יי צב אשרי אדם בוטח

/ בך

....

Translation