Letter: CUL Or.1081 J64

Letter CUL Or.1081 J64

Input date

In PGP since 1988

Description

Fragment of a letter from Shelomo b. Yehuda to an unidentified personality, 1042.

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 • ....
 • א ב
 • אדם ש[ / / לו בדבר קל והעת אשר [
 • ואפ[ / / ם בעת אשר יקראוהו כי [
 • יקרא [ /___________/ בוך אין אדם במוכן לחבירו [נוגע ואין מלכות נוגעת
 • / בחברתה אפילו]
 • כמלוא נימה [ / ולא זכו לה וגם לא לחכמים לחם כי עת ופגע יקרה את
 • / [כלם]
 • ורבים אשר ייכשלו בה/יהיו על ידי מסיתים ומדיחים ואם יימצאו משיאים
 • / מאחרי יי
 • אך לא מביאי קנאה ב/לבות חכמים ומבינים מדוע יהא פלוני למעלה ואתה למטה
 • אם לאבות אבותיך ג/דולים ואם לתורה תורתך יתירה יבואו הדברים כמו אש
 • ויאמר אולי תעמוד ל/העתר עוד ויעמדו לו עתודים ידמו כי שלמה עת העומ[ד]
 • ולא ידעו כי עוד שמ/שו זורחת על כן לא יצליחו כמו כן הוקרא לנו השיאו
 • המשיאים לשני הצד/דים להשיג חפציהם וישימו אותנו הגורמים והיו עתי זעם
 • על הדור מטילי מחלוק/ת רבו למלא תאוותם מביאי שלום לא נמצאו עד אשר
 • עברו עת הזעם ובאו /ימי הנועם וחלפו ההשיאו לקשור והושמו מעקשים
 • למישור ולמאוד הל/ב תמה איך בעת אשר באה העת זריחת שמש ראובן
 • העיר אינו את רוחו/ לבוא למלא מקום אשר באה שמש עד לא באה שמש
 • זרחה שמש זולתו ו/הפיות אשר היו מסיתים הם הם אשר שבו מפתים
 • וגלוי לאל כי מיום א/שר המחלוקת הזאת נאנח נאנק הייתי יומם ולילה
 • אומר איך בימי נק/ראה זאת התקלה והחבורה נתקלה ומפיל תחנה ותפלה
 • לפני נורא עלילה אנ/ה יי האל הגדול הגבור והנורא אם בשלי באה השערה
 • קח //נא את// נפשי ממני ולא| ייאמר בימי פלוני רבו המריבות וגדלו
 • ________/ המחלקות מי ית[ן]
 • ולא נקרא השם הזה ע/לי להתחללה להסגר בגללי בית תפלה כל עובר עליה ישום
 • וישרק ויאנח בחילה ול/א על חנם אמר דויד על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת
 • __/ מצוא
 • לו שעה לחיות לטוב/ה ולא לרעה רק לשטף מים רבים אלי בלי להגיעה כי מה
 • בצע היה לו לראש ה/מלכים בעת כי עמדה לו שעה בה להשתעשעה ואחריתו
 • לפול ביד זידי רשעה /והוללה יבעתו הוא ובניו ביום שופר ותרועה וגויתו
 • __/ בחומת
 • בית שן נתקעה לא י/צאה שמחתה בדעתה ולכן ראוי לכל אשר תעמוד לו שעה
 • לבקש משוכן שבע/ה להיות לטובה ולא לרעה לעשות בה רצון יוצרו להנצל
 • ממוסרו ויהי פחד איו/ עליו בכל מפעליו וישאל לישר לו מסלוליו ואל יבטח
 • / בעצמו
 • ואל ישען בחיליו וכמד/רש בטחו בו בכל עת עם ויאמר יי צב אשרי אדם בוטח
 • / בך
 • ....