Letter: CUL Or.1080 J5

Letter CUL Or.1080 J5

Input date

In PGP since 1987

Description

Letter from Ḥalfon and Yosef, probably from Ascalon, to Eliyyahu Ha-Kohen the forth (Ha-Revi'i) b. Evyatar, Tyre, approximately 1094.

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
 • בס יו להגיד כי ישר יי צורי ולא עולתה בו וכוהניה
 • אלביש
 • הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט וג הצדיק אבד ואין איש שם על
 • לב וג
 • אלילי (!) לי כי הייתי כאספי קיץ וג צדיק יו בכל דרכ וחס בכל מעשיו
 • תנחומי רצון והפגת עצב וחבישת שבר : ובשורות טובות וישועות קרובות
 • מרווחות
 • ואורה ושמחה //והסרת כל כאב ודאב ואנח ויגון ונחמת אביון במישר לציון//
 • יהיו לאדונינו מעים יו צבאות לנחם את לב //משכיל הדור// אור העולם
 • וזריחתו כגק מ אלי[ה]
 • יכון כסאו לעד בכבוד וחיים טבין והארכת שנים //בטוב ובנעימים//
 • וירועננו עבדיו כפרתו //[[ואנו כפרתו]]// וכפרת חמודו כגק
 • נשמע לנו השמועה הקשה המכאבת את הלבבות והמוגה את הרוחות באסיפת רבינו
 • צדוק //הכהן// זכר צדיק לברכה ועל זאת עד יו צר לנו וחלנו וחרדנו יהי
 • חלקו בגן עדן במחיצת
 • ישרים והגזירה זו הלא הקדיחה הגושם והנפש והרחיקה הגיל ופס מנה כל נופש
 • ושעממה
 • הלב ומבינתו נהפך לטפש ואיבריו מטו וחיבקו אשפתות ורפש ודודי אשר הכל
 • שלו
 • וקנינו ירד בפתע פתאום לערוגות הבשם ולקט ורדיו נרדו ובושמנו ואין
 • אשכול לאכול
 • והתפלה סך בע[ ] והלא זאת מ[ ] ורוב פשעו ועולו אסיפת חסיד
 • וישר מתוך מדרשו
 • ופללו והדין דין אמת [ ] וחילו והוא על כל מדה מהולל
 • וחייבין אנו
 • להודות לו //וקול אלהים יודע// יהי רצון מלפני שוכן [מרום ואו]רה לפרוס
 • סוכת שלומו על ה[ ] הבחורה וכפלי
 • ניחומים עדופים יהוחשך מרום [ כ]פרה ואנו פדיון וכפרה להדרתם
 • //המיוקרה// יקרת צפירת עטרת
 • כבוד גדולת קדושת מרינו ורבינו אור ישראל ונירם אדונינו אביתר הכהן ראש
 • ישיבת גאון
 • יעקב המכובד והמיוקר יכון כסאו לעד וכפרת כבוד גדולת קדושת מרינו
 • ורבינו אליהו
 • הכהן הרביעי בחבורה [[ישמרו]] //יכתבם לחיים// בורא שמי שפרה יהי עליו
 • סתרה ואורה הנקי מעכירה ישמח
 • לבבו בחיי אדונינו הגאון שר אומה בתורה יזכהו אל לבנין בית הבחירה
 • וקיבוץ שה פזורה
 • ושיכלול מקדש ועזרה ויהפוך הצער לששון ולשמחה יתירה אלהים יודיע כי
 • התלאה
 • משותפה והרוח קצורה והנפש סגופה לאסיפת //בן כבוד גדולת קדושת מרינו ור
 • אדונינו אליהו הכהן ראש ישיבת גאון יעקב זצל// צדיק וישר אשר פעלו
 • מיושר ודובק בתורה
 • וענוה בכל מאודו הוי צדיק והוי הודו אשריו ואשרי שקנה בעודו ישים חלקו
 • עם אב
 • רם ושרו ויעקב עבדו ירחמיהו שוכן נטויים הוא אלהים חיים יקיים על/י/ו
 • יחיינו מאמרו
 • ביום השלישי יק ונח לפניו עבידהא וממאליכהא יסאלו ויכצעו ביינידי
 • חצרתהא אלאגלה
 • //יעוצהא אללה פי אלנותרים// יערף אללה תע ענהא כל הם //ויצרף// וכל
 • (!) גם באין יצפח ויסמח להום עלי תגאוזהם ען אלחצור קדאם
 • חצרתהא אלכרימה וידו בעץ מא יגב עליהם וממא אוגבה אללה תע עליהם ממא
 • ילזמהם
 • פי אלמתול קדאם אלחצרה אלעאליה אלסאמיה //תבתהא אללה// ומא יוגב אן
 • יופעל ומא וצל בעוונות השמועה הרעה
 • אשר ללב הריעה אלא יום אלאחד אכר אלנהאר //בעד ז אלאיאם// מע גאלב בן
 • תאבת אלטבראני //ואנהדת חיולהם// ופי אלחאל פעלו אל
 • גמאעה בעץ מא יגב עליהם //ואסתרכת ידיהם וקאלו ברוך דיין האמת// ולולא
 • חאל //עיוק// אמור אלבחר ואלבר /ואל/תשויש לכאנו אלעביד קד גאו עלי
 • רוחהם
 • //אלי חצרתהא אלעאליה אללה// אלהי ישראל יכפיה כל מחצור וכל מכרוה//
 • ונאיבאת אלדהר ויסתירה בסתר כנפיו ויגן בעד הדרתה וראי ב[ ] ל[ ]
 • ואנחנו כפרתו וכפרת חמודו
 • רבינו הרביעי יש[מרו צור]

(right margin)

 • בוראו עולמית
 • ויסוככו באברתו
 • בורא שמים ויהיה
 • לחיא ולקימא
 • וירויהו ושלום
 • הדרת אדונינו הגאון
 • יכון כסאו לעד ושלום
 • הדרת רבינו הרביעי
 • ירום וגבה מאד
 • ועשה פרי למע[ן]
 • עבדיו מנשקי
 • עפר כפות רגליו

(further below)

 • ונותנים ש[לום]
 • לרבינו עמר[ם]
 • הכהן השביעי
 • נטר מן [שמיא]
 • ושלום החב[רים]
 • ושלום חמודו
 • המ[ ]
 • [ ] ושלום
 • עבדיו ומ[ש]ר[תיו]
 • ונלויו נצח
 • סלה

(upper margin)

 • מרינו ור אליהו הרביעי ישמרו מלכי ורועי אורך //ימים יראהו// וישביעהו
 • שובע שמחות //ישפיעהו// נעימות ירויהו בספר הח[יים]
 • יחקקהו בדת יושר יחזקהו מכל עון ינקיהו מעין רעה יצילהו ויפדהו ובספר
 • חיים יחוקקיהו [ ]
 • נשמע לו
 • כי הוא יכאיב ויחבש וג