Letter: CUL Or.1080 J107

Letter CUL Or.1080 J107

Description

Letter from Shelomo b. Yehuda to an unidentified personality in Fustat, 1034.

CUL Or.1080 J107 1r

1r

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

....

 1. מחיקה יד זהובים ויהי ממחרת ואקבצם וייצאו ופניתי האב[נים]
 2. והעפר מן הדרך ויתחילו הבונים להכין יסוד ואני ובני ורב מן
 3. העם שוקדים עד לסבוב הקיר ועד עלות לפי הנאסף והנה
 4. המלאכה רב כי הנחרב משך מקומות וגם יש קיר אורך עשרים
 5. אמה הזועזע וכתבתי אל המקומות להזכירם ולהעירם אולי תדבר
 6. אל העם להתנדב שוב השנית כי נמצאו בעם יי רשעים ישור
 7. כשך יקושים מרשיעים משחיתים מציבים ללכוד בם אנשים
 8. שניהם חרבות וחצים שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ
 9. אין אים כל מזמותיהם יכשילם אים בפיותיהם ויאשמו יחד
 10. ממועצותיהם ויבושו ויכלמו ממזמותיהם ויפלו בשחיתותיהם
 11. וכבר כתבתי אל כגק מר ורב אפרים החבר שצ באור הדבר
 12. ללכת אל השרים היקרים להודיעם ולבוא הוא והם אל כל נגיד
 13. מעבדי אדוננו המלך לבאר דרכי המלשין ולהתחנן ולבקש על
 14. עמם אולי תהיה תחנה ואתה אהוב תעזרהו כי שכרכם הרבה
 15. מאד והשלישית על אודות מ מנשה הכהן חתננו אשר
 16. עזב ביתו זה שלוש שנים לא יזכרנה גם לא יעלנה על לב
 17. הלוך הלך אחיה אל צוען ודבר עמו בפניך ושלא בפניך בפני
 18. השר אחיהו שמרו צור ולא הועיל ואתה שמעת את דבריו
 19. ולבלתי עלות על שפת לשון ודבת עם נשאתי וסבלתי כל הימים
 20. אשר עברו ועתה נלאיתי נשוא בכל עת אשר תבכה בפני
 21. גלוי לאל כי נשאתי מתוכחות אוהבים אשר לא הטיבו אל עצתי
 22. בתתי אותה לו כי אמרו איך השאתה קטנה לגדול בשנים ודברים
 23. אחרים ואומרה אחי ואהובי אדו גאון נוחו עדן הטריח והשביע
 24. עד מאד ובושתי מלפניו ואומרה הוא מחשובי עם ישיב אל לבו
 25. וידע הטוב הנעשה עמו ואמנם כי בהיות אחותו נוחה עדן
 26. היתה למאד מכבדת ולא מצרכת ואין צורך להאריך ולא לדבר
 27. אם טוב ואם רע וגלוי לאל לו היתה שותקת ולא נאנחת נאנקת
 28. באמרה אתה תוציא דין רחוקים מדוע משפט בתך לא תוציא
 29. ושאני לבי לכתוב אל השר שצ להודיעו רוע מעשה אחיו ולהעירו
 30. ולא ראיתי להיות שליש כי אם [ ] להוליך אליו הכתב ולקראות
 31. אותו בפניו ולשמוע דבריו ולקחת ממנו תשובתנו הכי יאמר אחיהו
 32. אין עזרתי כי אם תושיה נדחה ממני תעשה בדבר כראוי לכבודו
 33. והנה כתבתי עוד במכתב החבר אפ[רים] שצ המכתב אשר

(margin)

 1. למ מנשה
 2. חתננו לדבר
 3. [ול]בוא אליו לבל
 4. [יהיה] צריך למנות
 5. עליו מורשה
 6. ותהיה זאת
 7. דרך [ ]רח
 8. מלב היה לו
 9. בימים האלה
 10. לשמוח כי זכה
 11. להיות חתן
 12. העומד במקום
 13. אבותיו ויודה
 14. לצור עולמים
 15. כי זכה לבן
 16. ויוסיף לה/ת/קרב
 17. אל לב בזכרו
 18. את העלובה
 19. את עזב ולא
 20. יאמת על עצמו
 21. דברי האומרים
 22. כי היה מנהגו
 23. [ ]נ עדן

....

Translation

CUL Or.1080 J107 1v

1v
Image Permissions Statement
 • CUL Or.1080 J107: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.