Letter: T-S 8J22.10

Letter T-S 8J22.10

Tags

Description

Letter from Nahray b. Nissim, Egypt, to Abū l-Faraḥ b. Isma'il b. Faraḥ, Būṣīr.

T-S 8J22.10 1r

1r

Transcription

Moshe Gil, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

Recto

 1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף אלאסוא ענך ברחמתה
 2. מן מצר ל'ג' כלון מן כסליו ערפך אללה ואיאנא ברכתה וסעאדה' מא יליה ואלחאל סלאמה ועאפיה ואלחמד
 3. ללה רב אלעאלמין וצלת כתבך ביד ס[י]די אבי סהל ווקפת מנהא עלי סלאמתך וסררת בדלך דכ[רת]
 4. חדית אלצראר אנך תנפד' בהא לתבדלהא ואנת תשתכי אנך מא תקדר תשתרי מן אלצ'יעה שי לילא
 5. יטלבוך בסלף אכ'ר ותנעאק ועלי הד'א יגב אן יכון ירגע שראך ללנאס מן בוציר פלא וגה לתוגיה
 6. אלצרר ובדל אלד'נ'א' לאנהא תכ'רג [מן] //פי// בוציר וקד כנת מעו'ל עלי בדל צר'ה עמך אלדי הונא אלי אן
 7. וצל כתאבך תקול תשתרי לה פי בוציר אמסכת ען בדלהא ואנא אנפדהא כמא הי לתשתרי לה
 8. בהא בקסמה ורזקה מן בוציר וכדלך אלכהן לה ענדך אלצר'ה אלאולי ותזן בקי'ה צרתי תצ'יפהא
 9. אליהא ובקי לי ענדך חול י'ח' די'נ' תצ'יפהא אליהא ואנא אנפ'ד לה איצ׳א תמאם אלק'כ' די'נ' ותשתרי
 10.  לה באלגמיע מן בוציר כמא יופק רב אלעאלמין והו ראיי לך ואמא אן זדת תואחל פי אלצ'יעה תתעב
 11.  [[כ'פ'ך']] אלעמל תכון כפיף אלצ'הר ותריח נפסך קליל פכונך פי בוציר אטיב לך עיש ואקל לך 
 12.  תעב ותכון פי בוציר תתלקט קליל קליל הו מבארך והד'א אלדי תקדר עליה אליום וצל פיג מן
 13.  אלאסכנדריה ולם יצל כתאב מן מולאי ואלדך ולא שך אנה כ'רג אלי הנא והו פי אלטריק אללה תע'
 14.  יחסן עקבאך ועקבאנא ד'כרת אנך תמצ'י תחזם וענדי אנך תשתג'ל פי אלחזם מד ד'א
 15.  ומא אערף מתי תשתרי ללכהן ועמך אלא חתי תפרג מן אלחזם דכרת חאל יוסף ואנא עול
 16.  ואנא אעלם הד'א ואנת וחק אבי פיה מעד'ור ג'יר אן מן וחל יצבר טו'ל רוחך קליל אלי אן תתכ'לץ
 17.  לאנך אוחלת רוחך פי אלאשג'אל אלת'קאל אלכבאר אלסלף ומקאסאת אלצ'יאע ואלסיר ואלרגוע
 18.  ותשתית אלחאל ונכד אלעיש פי סנה' אלשדה אללה תע' יחסן כ'לאצך ויעינך וינצרך

Recto

 1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרף אלאסוא ענך ברחמתה
 2. מן מצר ל'ג' כלון מן כסליו ערפך אללה ואיאנא ברכתה וסעאדה' מא יליה ואלחאל סלאמה ועאפיה ואלחמד
 3. ללה רב אלעאלמין וצלת כתבך ביד ס[י]די אבי סהל ווקפת מנהא עלי סלאמתך וסררת בדלך דכ[רת]
 4. חדית אלצראר אנך תנפד' בהא לתבדלהא ואנת תשתכי אנך מא תקדר תשתרי מן אלצ'יעה שי לילא
 5. יטלבוך בסלף אכ'ר ותנעאק ועלי הד'א יגב אן יכון ירגע שראך ללנאס מן בוציר פלא וגה לתוגיה
 6. אלצרר ובדל אלד'נ'א' לאנהא תכ'רג [מן] //פי// בוציר וקד כנת מעו'ל עלי בדל צר'ה עמך אלדי הונא אלי אן
 7. וצל כתאבך תקול תשתרי לה פי בוציר אמסכת ען בדלהא ואנא אנפדהא כמא הי לתשתרי לה
 8. בהא בקסמה ורזקה מן בוציר וכדלך אלכהן לה ענדך אלצר'ה אלאולי ותזן בקי'ה צרתי תצ'יפהא
 9. אליהא ובקי לי ענדך חול י'ח' די'נ' תצ'יפהא אליהא ואנא אנפ'ד לה איצ׳א תמאם אלק'כ' די'נ' ותשתרי
 10.  לה באלגמיע מן בוציר כמא יופק רב אלעאלמין והו ראיי לך ואמא אן זדת תואחל פי אלצ'יעה תתעב
 11.  [[כ'פ'ך']] אלעמל תכון כפיף אלצ'הר ותריח נפסך קליל פכונך פי בוציר אטיב לך עיש ואקל לך 
 12.  תעב ותכון פי בוציר תתלקט קליל קליל הו מבארך והד'א אלדי תקדר עליה אליום וצל פיג מן
 13.  אלאסכנדריה ולם יצל כתאב מן מולאי ואלדך ולא שך אנה כ'רג אלי הנא והו פי אלטריק אללה תע'
 14.  יחסן עקבאך ועקבאנא ד'כרת אנך תמצ'י תחזם וענדי אנך תשתג'ל פי אלחזם מד ד'א
 15.  ומא אערף מתי תשתרי ללכהן ועמך אלא חתי תפרג מן אלחזם דכרת חאל יוסף ואנא עול
 16.  ואנא אעלם הד'א ואנת וחק אבי פיה מעד'ור ג'יר אן מן וחל יצבר טו'ל רוחך קליל אלי אן תתכ'לץ
 17.  לאנך אוחלת רוחך פי אלאשג'אל אלת'קאל אלכבאר אלסלף ומקאסאת אלצ'יאע ואלסיר ואלרגוע
 18.  ותשתית אלחאל ונכד אלעיש פי סנה' אלשדה אללה תע' יחסן כ'לאצך ויעינך וינצרך

Recto, right margin

 1. גיר אנה
 2. יכון לתעבך ת'מרה
 3. ד'כרת' חדית' אלסגל לא
 4. תצ'ן אני פרטת כל יום נטלב
 5. אבן שעיא יקול לי קאל צאחב
 6. אלדיואן מא אכתב לקאצי
 7. קק כתאב אלי אן יכ'רג לה
 8. תוקיע באלאסתכדאם פי
 9. אלנאחיה וכל מא אטלבה
 10.  יעתד'ר לי בהד'א אלעד'ר
 11.  חתי קלת לה תחב תקאתלני
 12.  מא אקבל הד'א אלעד'ר
 13.  מנך קאל איש פי ידי
 14.  אעמל ואנא אטאלבה
 15.  איצ'א וקד וצל לי
 16.  מן אלכהן פי יומי
 17.  הד'א

Recto, upper margin

 1. כתאביך מן צור
 2. יד'כר פיהא
 3. אן כרגת רחאלאת
 4. אצחאבנא
 5. כלהא סאלמה
 6. ללה אלחמד
 7. ואן אלקאצ'י
 8. אוערהם כול
 9. גמיל יכ'זן 
 10.  רחאלאתהם אלי
 11.  אול אלזמאן
 12.  יסאפרו מא
 13.  יטלב מן אחר
 14.  פלת אלא אן אראד
 15.  אלביע וקר
 16.  וצל אלשיני מן
 17.  מאזר אלי אסכנדריה
 18.  סלך מרחשון
 19.  ולם ינזל בעד

Recto

 1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וצרף אלאסוא ענך ברחמתה
 2. מן מצר לג' כלון מן כסליו ערפך אללה ואיאנא ברכתה וסעאדה מא יליה ואלחאל סלאמה ונעמה ואלחמד
 3. ללה רב אלעאלמין וצלת כתבך ביד סידי אבי סהל ווקפת מנהא עלי סלאמתך וסררת בדלך דכרת
 4. חדית אלצראר אנך תנפד בהא לתבדלהא ואנת תשתכי אנך מא תקדר תשתרי מן אלציעה שי לילא
 5. יטלבוך בסלף אכר ותנעאק ועלי הדא יגב אן יכון ירגע שראך ללנאס מן בוציר פלא וגה לתוגיה
 6. אלצרר ובדל אלדנא' לאנהא תכרג פי בוציר וקד כנת מעול עלי בדל צרה עמך אלדי הונא אלי אן
 7. וצל כתאבך תקול נשתרי לה פי בוציר אמסכת ען בדלהא ואנא אנפדהא כמא הי לתשתרי לה
 8. בהא בקסמה ורזקה מן בוציר וכדלך אלכהן לה ענדך אלצרה אלאולי ותזן בקיה צרתי תציפהא
 9. אליהא ובקי לי ענדך חול י"ח דינ' תציפהא אליהא ואנא אנפד לה איצא תמאם אל קכ' דינ' ותשתרי
 10. לה באלגמיע מן בוציר במא יופק רב אלעאלמין והו ראיי לך ואמא אן זדת תואחל פי אל ציעה תתעב
 11. כפף אלעמל תכון כפיף אלצהר ותריח נפסך קליל פכונך פי בוציר אטיב לך עיש ואקל לך
 12. תעב ותכון פי בוציר תתלקט קליל קליל הו מבארך והדא אלדי תקדר עליה אליום וצל פיג מן
 13. אלאסכנדריה ולם יצל כתאב מן מולאי ואלדך ולא שך אנה כרג אליהא והו פי אלטריק אללה תע'
 14. יחסן עקבאך ועקבאנא דכרת אנך תמצי תחזם וענדי אנך תשתגל פי אלחזם מדידה
 15. ומא אערף מתי תשתרי ללכהן ועמך אלא חתי תפרג מן אלחזם דכרת חאל יוסף ואנה עזל
 16. ואנא אעלם הדא ואנת וחק אבי פיה מעדור גיר אן מן וחל יצבר טול רוחך קליל אלי אן תתכלץ
 17. לאנך אדחלת רוחך פי אלאשגאל אלתקאל אלכבאר אלסלף ומקאסאה אלציאע ואלסיר ואלרגוע
 18. ותשתית אלחאל ונכד אלעיש פי סנה אלשדה אללה תע' יחסן כלאצך ויעינך וינצרך

Recto, right margin

 1. גיר אנה
 2. יכון לתעבך תמרה
 3. דכרת חדית אל סגל לא
 4. תצן אני פרטת כל יום נטלב
 5. אבן שעיא יקול
 6. לי קאל צאחב אלדיואן
 7. מא אכתב לקאצי
 8. קיץ כתאב אלי אן יכרג
 9. לה תוקיע באלאסתכדאם פי
 10. אלנאחיה וכלמא טאלבה יעתדר לי בהדא אלעדר
 11. חתי קלת לה תחב תקאבלני
 12. מא אקבל הדא אלעדר
 13. מנך קאל איש פי ידי 
 14. אעמל ואנא אטאלבה
 15. איצא וקד וצל לי
 16. מן אלכהן פי יומי הדא

Recto, top margin

 1. כתאבין מן צור
 2. ידכר פיהא
 3. אן כרגת רחאלאת
 4. אצחאבנא כלהא סאלמה
 5. ללה אלחמד
 6. ואן אלקאצי אועדהם בכל
 7. גמיל יכזן
 8. רחאלאתהם אלי
 9. אול אלזמאן
 10. יסאפרו ומא
 11. יטלב מן אחד פלת אלא אן אראד
 12. אלביע וקד
 13. וצל אלשיני מן
 14. מאזר אלי אלאסכנדריה
 15. סלך מרחשון
 16. בעד
 17. מנה

Translation

T-S 8J22.10 1v

1v

Verso, upside down

 1. אכדו מנה כ'בר אללה יטלענא עלי כיר אלחדאד כ'אטבתה קאל לי פי הדא אליומין ארפע לך אבן מומל
 2. למא צ'אק צדרי ממא יסכ'ר בוכיל עבד מצ'ית אנא אליה קאל לי מא ביני ובינך מעאמלה פכאן תם אבו
 3. אלטאהר אלסמסאר קאל לה מא תפעל אנת הד'א אלא גאבו לך כ'ט וכילך באלורא תדפע להם ומצ'ינא ואבן עבד
 4. בקי מן תמן אלשמע ענד עאמל אלבראה ל' די'נ' אלי אליום וקד אועדה פי ד'אך אלסבוע ומא אכ'ד' שי
 5. לעלה ינגז פי הד'א אלסבוע אן שא אללה קד אנפד'ת לך מע //ריס// קארב אלשריף כתב כתירה ומע אבן נסטס
 6. כתב תצל לר' זכריה בן אלאשקר ארגו וצול אלגמיע ופיהא כתאב לאבו עמראן מוסי מן אכיה קראת עליך אתם
 7. אלסלם ואבו עמראן אלסלם ויוסף אלסלם וחסבי אללה וחדה

Verso

 1. לסידי ומולאי אבי אלסרור פרח בן אסמעיל בן פרח נ'ע'                מן נהראי בן נסים       נ'ע' מחבה
 2. אטאל אללה בקאה ואדאם סלאמתה וסעאדתה ונעמתה                  בוציר אן שא אללה

Verso

 1. אכדו מנה כבר אללה יטלענא עלי כיר אלחדאד כאטבתה קאל לי פי הדה אליומין אדפע לך אבן מומל
 2. למא צאק צברי ממא יסכר בוכיל עבד מצית אנא אליה קאל לי מא ביני ובינך מעאמלה פכאן תם אבו
 3. אלטאהר אלסמסאר קאל לה מא תפעל אנה הדא אדא גאבו לך כט וכילך באלופא תדפע להם ומצינא ואבן עבד (?)
 4. בקי מן תמן אלשמע ענד עאמל אלברכה (!) ל דינ' אלי אליום וקד אועדה פי דאך אלסבוע ומא אכד שי
 5. לעלה ינגז פי הדא אלסבוע אן שא אללה קד אנפדת לך מע קארב // ריס // אלשריף כתב כתירה ומע אבן נסרוס
 6. כתב חצל לר זכריה בן אלאשקר ארגו וצול אלגמיע ופיהא כתאב לאבו עמראן מוסי מן אכיה קראת עליך אתם
 7. אלסלאם ואבו עמראן אלסלם ויוסף אלסלם וחסבי אללה וחדה

Verso, address

 1. לסידי ומולאי אכי אלסרור פרח בן אסמעיל בן פרח נע'               מן נהראי בן
 2. אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתה וסעאדתה ונעמתה           נסים נע' מחבה
 3. בוציר אן שא אללה
Image Permissions Statement
 • T-S 8J22.10: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.