Letter: T-S 20.180

Letter T-S 20.180

Tags

Input date

In PGP since 1987

Description

Letter from Barhūn b. Yiṣḥaq to Nahray b. Nissim, January 27, 1047

T-S 20.180 1r

1r

Transcription

S. D. Goitein, unpublished editions.

Recto

 1. כתאבי יאכי וסידי אלעזיז עלי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך וצרק

אלאסוא

 1. ענך ברחמתה לח כלון מן שבט ען סלאמה ונעמה ושוק אליך קרב אללה אלאגתמאע
 2. ביך עלי אפצל חאל וקדמת כתבי אליך עדה מע אלפיוג ופי הדה אלאיאם מע

פיוג אכרין

 1. כרגו כנת עלי אלצפר פלם יתפק לי אסל אללה יגעל פי דלך אלכיר
 2. וקד וצל פי הדה אלאיאם ווצל כתאבך תדכר טלועך לבוציר ושראך י

אעדאל כתאן

 1. א רחלך ואשתרית באקי חאגתך וכדרת [א]מר אלרזמה אסל אללה יעגל

עלינא

 1. ועלי מן לה פיה שי ? ודכרו אלפיוג אכבאר חין מא אדהלת עקולנא אסל אללה

יסמענא

 1. מא יהדי קלובנא ויגבר אלכל בחיאה מולאי אלשיך אבי נצר ויגעלה פי חיז

אלסלאמה ולא

 1. יוקפה עלי מכרוה פהו עזא אלכל ויטמן קלובנא מן גהתכם וקד ערפתך פי כתבי

מא באעה

 1. לך אכי בסוסה וקד באע לך פי הדה אלגמעה בסוסה ביעה חסנה מן קקלה אלי

קקי

 1. ולם יחמלה סלף ל מה אלמוצע ואשתרא לך ק שקה צאלחה כתיר מתאע

חסן וקד

 1. תהיאת אלסנה הדה אלקאפלה לם נרא מתלהא קט ולם נגד אחד יחמל לי פיהא

מתאע

 1. חתי ק גלאלה וכסר אשתריתהא מא וגדת מן יחמלהא פלם נריד נכלי נפסי מן

אלתוגיה

 1. פיהא לאני נעלם אן יכון וצולהא פי אלציף ויתרק אלאנסאן מן מא ישתריה

וקד אסתכרת

 1. אללה וחמלת אליך פיהא צחבה עבד אללה אלבשקורי צרה דנניר כלטתי מעך

וזנהא

 1. נ דינארא וצרה כלטתי מע סידי אבי אלקאסם עבד אלרחמן וזנהא סה דינאר
 2. כליפה אבן אלמנגצי צרה עין כלטתי מעך וזנהא נ דינארא וצרה עין כלטה

סידי

 1. אבי אלקאסם עבד אלרחמן וזנהא סה דינארא וצרה ורק כלטה סידי אבי אלקאסם

איצא וזנהא

 1. אלף דרה וחמלת אליך צחבת אחמד אבן קאסם צאחבה צרה עין כלטתי מעך וזנהא

ל

 1. דינארא יקרטאס פיה רטל ותלת חריר סרקוסי וקד דכרת לך פי גיר הדא אלכתאב

אן וגהת

 1. אליך אלף דרה מע אבו בכר אלרשידי פבע[ד] (?) דלך תמנע מן חמלהא פצרפת

לך עוצהא

 1. הדה אל ל דינארא וחמלת אליך מע אבו בכר צרה פיהא סב אלף קקז חבה לולו

מרגאן מנצום

 1. קדמת עלי ביעתין כה דינאר לם נאכד מנהא אלא הדה והי תסוא הון טו דינאר

אלביעה

 1. פתעמל עלי אנך אן כנת מקים תשתרי ד אעדל כתאן צאלחה ולא תשתרי שי מן

אלטנסאוי

 1. מאלך אנת טאקה בהדה אלביות אלכבאר אנמא תלתקט אנת מן ענד אלצעאליך אגוד
 2. מא תקדר עליה ואנת אנצר פי מא יעוד בצלאחך ואן כאן אללאך צאלח או ראית

פי אצלה

 1. קלה פתעמל עלי אנך תשתרי ביהא לאך אלי אן תצל אליך אלדנניר ואלדרה פי

אול אלמראכב

 1. תלחק תשתרי נפץ אלניל ואן כנת מסאפר פתכלק [מן] תראה ישתרי לך ביהא פי

אלציף

 1. אמא כתאן או לאך ולא תשתרי שי עלי גת פמא פי שרא אלעגלה ראחה אלא אן

תרא שי

 1. מן אלכף צאלח מתל מסך או אזורד הו הון קליל מביוע אנ לולו אכראג אן כאן

צאלח

 1. אכר אלוקת ואעלם אן תלחק ביה אול אלמראכב פתעמל מא ילהמך אללה אליה

אללה

 1. יופק לך מא פיה אלכירה ופי הדה אליומין חצל קאפלה מן סגלמאסה והי תכרג

בעד

 1. הדה פאן אתפק לי מן יצלח נזיד נחמל מעה שוי וגמיע מא נחמלה נגעם סבילה
 2. לסידי אבי אלקאסם עבד אלרחמן וקלבי מתעלק מן גהת סידי אבי זכרי אלטביב
 3. לם נרא מנה מע אלפיוג כתאב ונעלם מא יטרא עלי קלבה מן הדה אלחאדתה

אלעצימה

 1. אטל אללה יסמעני סלאמתה וסלאמתהם אגמעין וקד כנת כתבת לסידי אבי זכרי
 2. פי מלחפה פאן כאן יתפרג אליהא פלעל תשתריהא לי ותוגההא מע תובין ארגישי
 3. לא תסתכר מנהם לאני אשתריהם הנא באגלא אלתמאן ולם תדכר לי פי כתאבך שי
 4. מן אכבאר סידי אבי אלקאסם ואנמא נחב כתאבך יכון משרח בכל אלאשיא ולם

נרא

 1. מנה כתאב ולא עלמת אן כאנ אשתרא לנא כתאן אם לא מע מא אני נעלם אנה
 2. מא יסדא פנחב תערפה שכרי ותדכרה כל אלאוקאת פי אסבאבנא ותבלג
 3. סידי אבי אסחק ברהון אבן עמי אבו אלפצל אלסלם וסידי אבי אסחק ברהון בן

עמי

 1. אסמעיל אפצל אלסלם ואללה יעלם מא דכל עלי קלבי מן אלסרור במא סמעת

דוצולה

 1. ותבלג סידי אבי אברהם עיאש אפצל אלסלם ואנא נדכר כאלה כל אלאוקאת פי

חואיגה

 1. וסידי אבי סעיד נעלם אן מא יצל כתאבי אן שא אללה אלא וקד אנחדר אללה

יגמע

 1. ביננא ובינה עאגל קריב וקד כנת אכדת עליך פי כל כתבי פי כתב אלמקרא
 2. אלדי חמל אליך עטא בן יגו ארגו פעלת לה פיהא מא יסרה פלך פי דלך ולנא

מחובה

 1. פלא תאלו פי אמרהא ואלסלם עליך וכל מן ענדנא יכצך באפצל אלסלם ואכי
 2. בסוסה וקד וגהת אליה כתאבך ווצל גואבה אליך וקד וגהתה אליך מע כתאבי

Margins

 1. מע כליפה אבן אלמנגצי
 2. אלדי מע אלצראר
 3. ואלסלם עליך ועקב שלם

Translation

T-S 20.180 1v

1v

Verso

אכי וסידי אלעזיז עלי אבו יחיי נע מן ברהון בר יצחק זצל

אטאל אללה בקאה

נהראי בן נסים אללה וליה

Image Permissions Statement
 • T-S 20.180: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.