Letter: T-S 20.128

Letter T-S 20.128

Tags

Input date

In PGP since 1989

Description

Letter to Shelomo ha-Nasi concerning destruction of houses and oppression of his mother's brother in Mosul (May 16, 1237). Context is likely the Mongol invasion. Cf. Bodl. MS Heb. a 3/24 (PGPID 502).

T-S 20.128 1r

1r

Transcription

S. D. Goitein, "The Leaders of Mosul and the destruction of their houses as a result of an earthquake‎" (in Hebrew), in Braslavi Jubilee Volume‎ (n.p., 1970).
 1. אאלתכמ'
 2. אלדי אשער בה כרים עלם מולאי וסידי
 3. סיד אלמלה אליהודיה ושריף אלטאיפה
 4. אלדאוודיה כב גד קד פנ(ת) יק(רת) מע(לת) עט(רת)
 5. כות(רת) מר ור שלמה הנשיא הגדול נשיא
 6. גליות כל ישראל יאריך ימים בטוב ושנים
 7. בנעימים ולא אכלא אללה מן אלתגמל במימון
 8. טלעתה אלסניה ואלאסתסעאד בטראיקה
 9. אלרציה ואלמסוול מן מן לדיה מקאליד אלאמור
 10. אן יקרב אלאגתמאע כמא פרק ויסעד באללקא
 11. כמא אפרק אנא וצלני כתב מן אלמוצל
 12. ידכרו פיהא אן אלדאר כרבת אלי חית מא
 13. בקי פיהא שיא עאמר סוא אלכזאנה
 14. ובעץ אלאיואן חסב ואן וקועהא כאן לילא
 15. בגתה אכ(ר?)בת מניטרתנא אלתי בלזק אלמגלס
 16. ווקעת אלצפה עלי כזאנת (!) אלמולי כסרתהא
 17. פגמעו גמאעה ונבשו עלוהא ואתבתו
 18. גמיע מא כאן פיהא ואפילו כזאזהא
 19. וגמעו אלגמיע ואחרזוה ואודעוה ענד
 20. אלחזאן אבי אלפצל אבן אלברהאן וסבב דלך אן מויס
 21. בן אלחזאן כתב פיהם קצה יקול אן קד כרבת
 22. דאר חשריה ואכדו מנהא שי באלפין דינאר
 23. ומא אכד אללה לה כיר כלד אללה מלך
 24. מולאנא מאלך אלרק ואלרקאב ואדאם

margin

דולתה וקלע שאנייה / וכאן קד וקף הו / ואבן אלמשוש / לא דכרו גמיע בכיר

ולא בשר / לטיף וצארו / יכתבו קצץ פי / כאלך ציה ומא / ילתפת אליהמא /

פאטנבו כתב / ואנהי חאלהמא / פאחצר וקאל לה / (באותיות ערביות:) עז נצרה

איש בינך / ובין ראס אלגאלות / פקאל מן לסאנה / גמיע מא כאן / כתבה פעד

(=פענד) מא / אנתהי ק(אל) יא / נקיב כד הדא /

T-S 20.128 1v

1v

page b

 1. אצרבה מאתין עצאה ואעמל פי רגלה
 2. אתקל קיד ענדך ואכתבה מכלד פטלב אן
 3. יסלם ויעפא ענה פלם יקבל פבקי פי אלחבס
 4. בעד אלצרב מדה פסאל פיה פאכרג ונפי בקי
 5. פי טאהר אלבלד מדה שהר פטרח עליהם
 6. ומצא אשתכא וקאל לי פי אלמדינה דיון אגוז
 7. אכלצהא ואכרג פאמר בצרבה תאניה
 8. ווכל עליה אחדרו לה ולביתה אלי בגדאד
 9. ודכרו אן גמיע אלאמלאך כרבת מלכנא
 10. אלסכן וסואה עדדו שי יריב אלפואר חתי אל
 1. כאן אלבראני חרב (!) אכתרה וסלם מא עאד יחצל
 1. לא מנה ולא מן סואה והם ישכו אלצאיקה
 2. אלי לא נהאיה לאן אלמלך מא כפא אנה
 3. כרב חתי ירידו יסתדינו ויעמרו במא לא
 4. יוכד כסארתה סנה ועשרה וחגר אלחכים ודאר
 5. אבן פציל ודאר בית נעירה כרבת ודאר בית
 6. אלתקה אלכבירה // כלהא // ובעץ אלתי פי גנבנא ודאר אלסאעי
 7. ודאר מחאסן אלצאיג וצטווח בית אלאוחד (וקע(ת?)
 8. עלי צטח אלתנור אלדי לנא אכדה ואכד בית
 9. אלמא וממשא אלדאר אלי אלמחלה ולו אכדת
 10. אתקצא מא דכרו פי אלמחלה מן אלכראב טאל
 11. אלאמר עלינא כתיר כרב עלינא אלעלו (אלדי פוק?)
 12. אלכאן ואלרושן וביות טוסה וכאן אלמחלה ודרג אלמדאר
 13. ובית אלתנור ועלאלי דאר עתמאן ואלדאר אלכבירה
 14. ועליה אלתבן וחיטאן אלסרדאב ואלכזאנה אלגואניה
 15. ואלמניטרה ומא דכר אן קדרו יעמרו שיא פאללה
 16. יעין וירחם ואללה מא ארדת אני אכתב אליך
 17. פי מעני רחלך (כנראה לא: כאלך) לאכן תעריפך אולי לעל

margin

תאמר באמר / ימתתל ואלאן פקד / עלם אלמולי פאן / רסם באמר חתי / יקף ענדה

ויעמל/ באזאיה ושלום / הדרתו יגדל לעד / נצח סלה ושלום / (בהוספת דיו:) כתב

פי((אי)) כ מן / איר (!) אתקמח

כתב עלי ג'איה / אלעגלה ורב ו מר / אהוב יש צו / חאמל (ה,) מלז עלי /

אלכרוג ושלום

the address (written in the same direction as above)

יוצל אלי מחרסה (=מחרוסה) מצר חמאהא אללה תעאלי אלי סידנא אלנאסי אלסדיד

שלמה נשיא גלויות ישראל נמשול אמונה

B. Bodl. MS Heb. a3 (2873), f. 24 A Letter to Solomon ha-Nasi: the writer describes how he escaped fromthe Mongols and suggests to contribute to repair the house of the familyin Mosul (December, 1236)

 1. בשמך רחמנא
 2. לא יסאל אלמולי אלסיד אלאגל אלפאצל אלמנעם
 3. סיד אלטאיפה אלדוודיה ושיריף אלמלה אליהודיה
 4. הנשיא הגדול המעוז המגדול נשיא גליות
 5. ישראל כבוד גד קד מר ור שלמה יר אל כס
 6. נשיאותו וימציאהו חפצו ותאותו נצח
 7. מא תם עלי כאדמה מן ... חין וצל
 8. אלי אלבלאד בעד מכאבדת אכטאר אלטטר
 9. ג דפוע ואכרהא אנהם גאונא צבאת יום ה ...
 10. ונחן פי אלעמראניה ובקיו חוץ לעיר יקתלו כל
 11. מן כרג ודכל ונחן פי אלכניסה ננתטר מא יכון
 12. ללאעדא סאעה פסאעה ורחם אללה ומצו ענא
 13. פטלבנא פי תמאם אלליל אלגבל טאויין פלם
 14. נהתדי עלי אלטריק פבתנא פי סיאג בסתאן
 15. אלי אלצבאח ואכדנא טאלבין אלגבל וקד אחאלו
 16. ביננא ובינה עדנא נריד אלצעה ראינא פיה
 17. אלטריק נ פארס טלבנא טר(י)ק אכר ראינא פיה
 18. נחו ק קרינא אנא ומן מעי אלודוי ואיקנא
 19. באלקתל פאלהמני אללה אני גזת אלי סיאג
 20. עליק תכין אכמנת פיה אנא ואלגלאם ואדא
 21. באלטטר עאברין פי גנב אלסיאג כה
 22. פארס לו מד אחדהם מקרעה וצלת
 23. אלינא ובקינא אלי אלנהאר פרחלו ען
 24. תלך אלארץ צעדנא אלי אלגבל בקינא ח
 25. איאם נאכל ורק בלוט וכבז נכאלה ובעד
 26. דלך נזלנא ואלארץ מלווהא קתלא וצלנא
 27. ואלכבר קד וצל פי תלך אללילה אנא קתלנא
 28. ואללה עאן ורחם וכלץ וכאן ענדי כוני
 29. לם אחטא ברויתה קריב מן דלך וכוני
 30. וצלת ולם אגדה פאללה יגמע כמא פרק
 31. פצל אערף כרים מגלסה וסאמי
 32. חצרתה אני חין חצרת דמשק כתב אלי
 33. אלסיד אלאגל נשיאנו יושיהו יר הו עדה (כתב)
 34. פי מעני חצתה ואנא אמתנע והו ילז
 35. חתי אנה צאר מלאסנה לא מכאתבה טננת
 36. אני אשתריה ללפכר ולא יביעה לגירה
 37. פשרית פחין אגתמעת באלסיד אלפכר
 38. וסידנא אלנשיא קאלו מא ירידוה וכאן
 39. קד וצל כבר מן אלמוצל אן אלמגלס ואלדה (קיצור דהליז)
 40. דהליז וקעו ורושן אלדאר פקלת להם
 41. תחבו אן תכ'רבו אלבאקי כמא אכ'רבתם
 42. באלתואני הדא אפעלו וגרי פי דלך כטוב
 43. וסוף דבר אנפצל אלחאל אנהמא ארהנא
 44. חצתיהמא ענד אלכוידם עלי יו דינארא משכנתא
 45. ואן אתם עליהא ען מא יכצני (תמנ' דנאניר :srettel cibara ni) וען מא
 46. יכץ אלמולא (תמנ' דנאניר :srettel cibara ni) יציר אלגמלה (אתנין

ותלתין דינאר) נעמרהא

 1. בהא ונכריהא או תסכן לאחד ויוכד אלקדר מנה
 2. פאן כאן כיר אלמולא סעה אן יסיר לכוידמה
 3. הדא אלמקדאר לנעמרהא מוטב ואן רסם אן
 4. יפעל מתלהם יכתב שטר ב(תמנ' דנ') משכנתא
 5. פי אלסנה כ (אליו דינאר) וישהד פיה ויתבתה במצר

margin

 1. ויסירה אלינא אלי חלב ליכון
 2. בידי חגה למן נסתנדבה
 3. אן ידי מאל ויסכן ואכתב
 4. לה ותיקה ושטר עליי
 5. ולא יכרב אלבאקי ואן
 6. תעדר אביע שי ואעמרהא
 7. פאלראי אליך ואן ראי
 8. אלמולי דלך ראי יעגל
 9. באלגואב אלי כאדמה אלי חלב או אלי אל
 10. סדיד אכור יהודה דיאן אלקאהרה שצ
 11. והו יסירה אלינא ויגעל אלמולי תנפידה
 12. ביד אלסיד אלאגל פנחס הזמן הכהן
 13. הנאמן עמרם נפיס אלדולה נאיב אלקאצי
 14. אלפאצל יסירה אלי אלעפיף והו יסירה
 15. אלינא ואן כאן אלמולי מא ירי שיא מן דלך
 16. הם יסיר יערפני וראי אלמולי אעלא
 17. ושלום הדרתו המעולה יגדל לעד נצח
 18. פצל
 19. תעלם אלחצרה אלסאמיה אן סידנא אלנשיא
 20. דכר לכוידמה אן אן כאן אלמולי מא ידי נציבה
 21. לא נכרג עליה שיא פקבלת עלי נפסי
 22. אני אן סיר אלמולי שיא ואלא אסתאדן
 23. חצרתה ואדי ענה עלי מא ירי ונעמר
 24. פכראבהא מא הו צואב ולא חלאל וקד
 25. כשפת ללמולי אלקציה פיפעל ב(ר)איה ושלום

פצל

 1. סאעה כתבה הדא אלכתאב (ב) כאן אלגלאל יר הו
 2. חאצר והו יכדם סידנא וידעו לחצרתה אל
 3. מולי והם אגמעין מעתרפין בתפצל מולאנא
 4. עליהם חאצר או גאיב ודכר אנה סיר
 5. אלי מולאנא עדה כתב ולם יצלה גואב
 6. ואשתהי מן סידנא יסיר ללכוידם טרחה
 7. ביצא מדהבה ותמנהא אן רסם נוצלה
 8. אלי בעץ אלגהאת פיוצלה אלכאדם אלי מן
 9. רסם או יבקא מעד אלי חית אללקא ושלום

בדמשק טבת תאקמח

Image Permissions Statement
 • T-S 20.128: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.