Letter: T-S 12.254

Letter T-S 12.254

Tags

Input date

In PGP since 1988

Description

Letter from Marduk b. Musa in Alexandria to Nahray b. Nissim in Fustat asking him to find a Jewish maidservant for the writer, ca. 1045-1096

T-S 12.254 1r

1r

Transcription

S. D. Goitein, Nahray‎ (in Hebrew).

recto

 1. על שמך
 2. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך ואדאם סלאמתה וסעאדתה ונעמאה מן אסכנדריה
 3. ל ד' איאם בקין מן שבת כתמה אללה עלינא ועליך באחסן כאתמה ואל חאל סלאמה ונעמה ואלחמד
 4. ללה רב אל עאלמין וצל כתאבך ביד פרג אל פיג ווקפת מנה עלי חאל סלאמתך וסרני דלך
 5. דכר מולאי חאל אל כט אלדי [לי ול]לך מן עאם אול פי אלדפתר אלחסאב פתשת אלכתב
 6. ואלדפאתר אלתי אכדתהא וגדת פיה אל באקי לי פי אלחסאב מן בעד מא אכרגת עלי יד
 7. דינר ונצף ונצף קיראט תפצילהא נצף ורבע ותמן ען סדאסאת מננת בהא ביד מימון
 8. ד דנניר וען בקית לאבן אלעשעאק תלתיי דינר וען ח אם אל רבאעיה אלדי מן פלאח דינרין
 9. סדס ותמן דרה דינר וסדס דלך אל גמיע יד דינר ונצף ונצף קיראט אלבאקי לי עלי מא
 10. דכרתה בכטך קכ דינר ותלת ויאמולאי הדא חסאבה מא לנא פיה חאגה ולם נטלבה
 11. מנך הדא חסאב קדים אמא יתפצל מולאי עלי במא לם תזל עואידה יכרג אלחסאב
 12. אלדי פי הדה אלסנה בגמלה מא אלהאם לי ענדה בכשה אכר כל שי והו ש' דינר וי דנניר
 13. תפצילהא קכ דינר ותלת בקית אל חסאב אלאול ותמן דראהם גיד מימום בן ז דנניר ותמן
 14. וען פ' דינר אלא קירטין אלדי תרכתהא ענדך בעד מגיי מן אל שאם
 15. ורבע כח דינר וסדס וען כ דינר וח' קרריט רומיה ון דינר וסדס וען אל צרה אל
 16. כבירה ק דינר טו דינר וקיראט וען ל"ב דינר וקירטין רומיה כז דינר ותמן דלך אל
 17. גמיע ש' דינר וי' דנניר והדא שרח מא כרגתה עני ללחסן (?) אל אנדלסי רבאעי להרון
 18. בן עמאר יג' דינר ומא דפעה ללכהן דאר אלברכה דינר ותמן עדל פלפל במונתה
 19. קמה דינר וה' קרריט ונצף ותליס קמח וחמלה דינרין ונצף ותמן ביד טייב נ' דינר
 20. ען בן צראף דפעתין ואלדי לך ענדי יו' דינר הו אלדי קבצת מן אבו גאלב לאן בעד אלחסאב
 21. דפע לי דינר ורבע פבקולה טלב עליך רגעו בה לעלוש אלשמאש נצף דינר
 22. לליב דינר ומא יכצך מן אלניל כ' דינר פדלך קקמט דינר וקירטין ונצף אלבאקי לי
 23. ס' דינר ונצף ורבע ותמן ונצף קיר ודכר מולאי אן צח פי אלמרגאן ד' דנניר וקירטין
 24. ונצף ואן וצל אלי חסון בן מוסי בן אסחק נ' דינר פלו כאן מולאי <ירי> אן יערפני אש אכד
 25. מנה סידי אבו עלי חסון בן אסחק תמן אלמיזר לם תדכרה פי אלחסאב ובאללה יא מולאי
 26. מא געלני פתשת אלכתב ואכרגת הדא אלכתאב אלא ולך פי כתאבך אלמתקדם תנצר
 27. אן יבקא לי ענדך אלי יז' דינר גיר תמן אל מיזר כמא תראני ואראד לי אבו עלי חסון
 28. פנחב אן תעלמני אש הו אלדי קבץ מנך ללדפעה עליה פאן קצי לי נטלעך אל ואנא
 29. נגיב כתאבך ונוקפך עליה ואלחסאב חסאב אלדי אנפדה מע אל ולבן
 30. פרח נחב אן תחתפץ עליה חתי ננצר מא אלדי יבקא לה נדפעה
 31. ואללה אלעאלם כיף נתעב
 32. אגל בן אבי צאלח וקד דכר מולאי פי חדית
 33. דלך עלי רבנו כתיר אללה יחייה פנחב מנה פי כרמה פי הדה אל מעאטלה
 34. יא מולאי פירד מני על מן נכד אלעיש ואל וחדא(ניה)

right margin

 1. וצביאני
 2. אגלך אללה קד
 3. תכלאה ואלדה פלית
 4. אללה יעדמני כברהם
 5. וליס לי אחד מן
 6. יסקיני אלמא
 7. ואנא פי גאית
 8. אלחאגה
 9. למן יכדמני פמא
 10. וגדת פי חארה
 11. אליהוד אחד
 12. פאן כאן מולאי
 13. ליס פי אל מסאלה
 14. אלדי אעלמתה
 15. פיהא כלאץ
 16. יבעת לי פי אלכתאב
 17. ואן לם יכון פיה רד
 18. אלי .............
 19. פיתפצל מולאי ויחבס לי פי גאריה תצלח ללכדמה ממא תכון תקה וישהדו להא אל
 20. נאס באלעפה
 21. יחרץ לי פי הדא
 22. פאן קדר לי עלי
 23. שי יעלמני
 24. פי

top margin

 1. כתאבה כם
 2. יכון תמנהא
 3. ומא געלני אלי
 4. נכון פי מוצע
 5. כתאב יאמולאי
 6. צחבה מולאי
 7. אלאמיר אלא
 8. אלוחדאניה
 9. וליס לי פי אלדאר
 10. אחד ידכל
 11. ולא יכרג ולא
 12. יסקי לי אל
 13. אטפאל אל מא
 14. ולא מן יפ
 15. עליהם אלנאס
 16. אלא אללה ואנא
 17. ובאללה
 18. וחק ולדי וף

T-S 12.254 1v

1v

verso

 1. כשפת חאלי לארתיה לי מן נכד עישתי ומא נואפיה פנחב מן מולאי במא לם יזל עואידה
 2. ויקבל עני אידי מולאי אל שיך אבו סעד ויעלמה חאלי באן קד טלעו אצחאב מולאי
 3. אל אמיר אלי ענדה ומא אתמכנת אנאל אלטלוע באל חאל אלדי קלת לך פאן דכל למולאי
 4. אל אמיר ואתמכן ענדה באל כלאם יעלמה חאלי וחאלת תצברי אלדי לכאן יכון מוצע
 5. כתאבי פלו וגדת אחד נכליה מע אטפאלי לכנת מוצע כתאבי הדא ....... מכאן לעל
 6. נגד אחד אן נתרכה מע אל אטפאל ונכרג כאן קד גא הדא אל כבר באנה ראל למולאי אל
 7. אמיר אלאגל פללה אללה יא מולאי תם תעלם לי אן מולאי אלשיך אבי סעיד אדאם אללה
 8. עזה וחבס עליה מא אנעם בה עליה אן כאן לטלועי וגה ותכתב לי במא יקול לך
 9. וקד אסתכרת אללה עז וגל ואנפדת צרה עלי יד אלשיך אבי סחק יעטיה אמא
 10. לאבי גאלב אל וכיל או לגירה (?) וזנהא ק דינר וה דנניר ורקעתהא אלדי פי וצטהא
 11. פיהא תפצילהא פנחב מן מולאי במא לם תזל עואידה עליי יביעהא לי ויאכד לי בתמנהא
 12. דנניר גואז אסכנדריה או רבאעיה קדם גוא(ז) אסכנדריה וינפדהא מע מן יראה והו אל מתפצל
 13. עליי אעלמתך דלך תכתץ מני יומולאי אפצל אל סלם ותקרי מולאי אלרב אפצל אלסלם
 14. ומולאי אלשיך אבי זכרי אפצל אל סלם ומולאי אל שיך אבי אל פצל בן אל סכרי אפצל אל סלם
 15. ומואליי אצהארך כל ואחד באסמה אפצל אל סלם ותקרי סידי אבי יוסף יעקוב אפצל
 16. אל סלם ותקול לה אן אל חצר אלדי דכר לי לם יכתב לי קיאסהא ולא נערף אש גרצה ולא אש
 17. מקאסה פינפד לי אל קיאס ויעלמני אל טול ואל ערץ אלי אן נשתריהא לה וקד חמלת לך
 18. קטרמיז צרר מטחון מתאע אסכנדריה וקד אנפדת אל נסכה אלי הרון צהרי ו וקלת לה יחמל
 19. לך מע רדאי ואנא נחסן פי אנפאדהא פאן וגדת אחד מע מן אנפדהא או או אן אנחדר

right margin

 1. אחד
 2. מן מצר
 3. אלי הון נוגההא
 4. מעה פמא כאן
 5. למולאי מן חאגה
 6. ישר פני בקצאהא
 7. וקד כרג סידי
 8. אבו עמראן מוסי
 9. בן אבי אל חיי ינפדהא
 10. אליך אלי אל ריף
 11. ואנא אדא וצלת
 12. אל דראהם נעמל
 13. פיהא מא דכרתה
 14. פי כתאבך

upside down

 1. על שמך
 2. למולאי אלשיך אבי יחיי נהראי בן נסים נע שאכרה מרדוך בן מוסי נע
 3. אטאל אללה בקאה ואדאם סלאמתה ונעמתה
 4. תלתיי וקיה ודאגק
 5. ותעלמני סער אל מכסרה כיף תסוא
Image Permissions Statement
 • T-S 12.254: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.