Letter: T-S NS 324.104

Letter T-S NS 324.104

Tags

Description

Letter from Shelomo b. Yehuda to the community of Fustat. Dating: ca. 1025 CE. On verso there is a fable about a king and a woman in Arabic script.

T-S NS 324.104 1r

1r

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

TS NS Box 324, f. 104, ed. Gil, Palestine, pp.122-124 (Doc. #71), C.B. 03-15-88 (p) Letter to the community of Fustat, approximately 1025. }

 1. אל כל המון עם יי היושבים בשפריר מצרים חורי יהודה ואפרים החברים הברורים וה[דיינ]ים (?)
 2. והגבירים והסופרים והגזברים והזקנים ההדורים והפקידים והסוחרים הישישים והבחורים
 3. אשר בשפריר דרים ואשר אליהם [ס]חרינו אשר צדקות זורעים וחסדים קוצרים וזכיות
 4. אוצרים לחזק נרפים לאמץ נכשלים לסמוך נופלים לתמוך מטים להשביע רעבים להלביש V
 5. ערומים לאחות [קרעים ] חכמים וחברים במנות ובמתנות בנדבות ובנדרים למלא
 6. מ[חס]ורים ואל גאוניהם סרים לשים [ל]ב להקשיב מוסרים תורת יי [אמ]ת שומרים ומשפטיו
 7. וחוקותיו להיות נוצרים הם המהוללים בשערים בכל קהלות יש מאושרים יאמצם אינו ויברכם
 8. ויגבירם וידריכם בדרך הטובה והישרה ויהיה להם מעוז ומחסה ויותירם לטובה ויזכרם ברצון
 9. עמו ויחון אותם ברחמים ויטיב אחריתם ויישר ארחותם ויכשיר מעשיהם וילבישם הודו
 10. וימציאם חן ושכל טוב וינהלם אל ארץ אבותיהם ויתמכם בחסדו ואמתם ויענם משמי קדשו
 11. בגבורות ישע ימינו ויפקח עיניהם ויצילם מכל צרה ויקרא להם דרור וירחמם וירבם
 12. וישלח עזרם מקודש ומציון יסעדם ויתן להם אחרית ותקוה [ ] לבניה סופר
 13. איה שוקל איה סופר את המגדלים את עם נועז לא יראו ציון קרית מ[ו]עד יחזו כהבטחת
 14. חזה ציון קרית מועדינו עיניך תראינה ירושלים נוה שאנן וג
 15. קריאת שלומות וקמיצת ברכות ורביית טובות וראית ישועות וצפירת תפארות ועטירת
 16. עטרות ופקודת רחמים וענית תפלות וסליחת עונות ונחלת שני עולמות ומלאוי משאלות
 17. עם כללי כל ההבטחות והברכות והשמחות יהיו לכם [
 18. ישאו אצילי עמינו רוב שלום עד בלי ירח ממנו ומאברהם חמודנו והחברים [ ] בישיבת
 19. צבי ארצות ההיתה העקר צדק להרצות הכתוב והנמסר בדעת ומועצות להבין משל ומליצות
 20. וממימיה היו הכל שותים ומפירות נטיעותיה שבעים וניאותים ואל משמעתה סרים ואל דבריה
 21. צופים ועל פיה היו עושים ובצלה נחסים ומשמה הלכות גורסים ואל חכמיה שמועות מיחסים
 22. ובה נועצים יושבי פיס ראשים להשים כי היו סמוכיה נבחרים ביחוסין לא מסורמיסין ולא מטרמיסין
 23. גם לא מסורמיטין ולא מחמסין כולם מלומדי מל[ח]מה עודרי מערכה בדקדוק מקרא ובשינון הלכה
 24. לצרוף ולמדד וללבן כל קושיא וכל פרכא וממנה היתה התורה יוצאת וממשכיליה כל הלכה נרצת
 25. כי היא היתה באהבה להחזיק משדיה דבש וחלב להניק ומלימודיה רצון להפיק וכל בית יעקב אליה
 26. יבואו ומתלמודה יורו ואור יראו וכל ספיקות אשר נפלאו ממנה ידרשו ומנות יביאו ונדבות יקראו
 27. ועל פיה ייצאו ויבואו והיא היתה כבוד יעקב ונקובה גאון יעקב והיום [השת]נו חוקיה ונעדרו
 28. חזקיה ונכלאו משקיה ונסתמו מקוריה צמאו נטיעיה ויבשו פירותיה ונמעטו שומריה ונדמו (?)
 29. נוצריה ותלך הלוך וחסר ותשפל עד ארץ ותגע עד עפר ולולי הבטחת יוצרה כי לא תשבת היום
 30. יירב מחסורה אזי ל[א] היתה נשארת ולא נמצא בה תותרת כי בית ישראל הזילוה ושכחו כבודה
 31. ולא הולכת תבואותיה [כי] אל זולתה נשואות ומניות אם אל אשת אב נשלחות לא נכלאות ועיניה
 32. ר[וא]ות וכלות מראות [ולא] נכחד מכל מבין כי עד לא הובדלו בית הלוי ובית אהרן לעמוד לשרת לפני
 33. יי הוכנו להם תרומות ומעשרות ומניות מיותר/ו/ת כדי ספקם ומזונם לבל תהי האנחה ענינם
 34. [כ]אשר מצינו בימי נחמיה בעת נעדרו חקיהם ברחו איש לשדהו וכן הוא אמר ואדעה כי מניות
 35. הלויים לא נתנה וג כי אי הרוחות לכל בשר יודע כי באין ל[חם] לא תהיה עבודה ועל כן הקדים
 36. [מני]ה ואחרי כן צוה את ידידיו חוקים ומשפטים ללמוד וללמד לשמור ולעשות כי לא מצינו
 37. [ ]אנה כי באין קמח אין תורה ובאין תורה אין קמח ואמנם כן הדבר ויאמר לעם ליושבי
 38. [ירושלים לתת מנת הכהנים והלוויי]ם וג [ ] משמים יכלאוה מלהוריד טל ומטר בארץ
 39. [ ] נשכח תורת אינו ונאכל
 40. [ י]שראל ובמדרש ובא לציון גואל
 41. [ ] אכסניה שלה לא ....

Translation

T-S NS 324.104 1v

1v
Image Permissions Statement
 • T-S NS 324.104: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.