Letter: T-S NS 323.21

Letter T-S NS 323.21

Tags

Input date

In PGP since 1988

Description

Letter fragment from Shelomo b. Yehuda to an unidentified personality.

Images and transcription

Transcription

TS NS Box 323, f. 21, ed. Gil, Palestine, pp.275-276 (Doc. #156), C.B. 02-10-88 (p)Fragment of a letter from Solomon b. Judah to an unidentifiedpersonality.

 • ....
 • ]ים
 • ] דבר
 • ] בא מכתב
 • י]ורשי יעקב בן
 • ] והוא איש טרוף דעת
 • ] נכנס אליו מ יפת זה שצ
 • ] אם יש עליך לאחרים חוב
 • ] תוך דבריו אמר אמנם
 • ]בים וינתנו ליורשי יעקב
 • ] קרוביו אלי כי האיש טרוף
 • דעת... ] הוא ואביו הנקוב אבו סלימאן
 • ]ארבע מאות זהובים כי היה
 • ]אכל עמהם ומאמין להם
 • ] זהובים לקנות פשתים //לסחורה
 • ]ל ויאמר ליעקב זה אם נמכר
 • ] עד אשר יבוקש אכלתי לו
 • ] אותו בצואתו שבועה כי נתתי לו
 • כ]סף כפר בכל והודה לפני אפרים
 • ] חייב ונאסר עליהם והחזיק
 • בי]ת הסוהר וברחו האסורים
 • יע]קב הניח הבן הזה אברהם
 • ] אם יראה החבר שמרו צור

verso

 • ] לעשות בו יעשה חסד באשר
 • ] לידי כתב רשום עליו עמאר
 • ה]חבר שצ עזות מצחו ורשעו
 • לקראו אל יי עליו יאמר [הכתוב]
 • ]תו ואל החבר שצ [ ]
 • ] רודף אחר השררה הי[ ]
 • ]צי הושענא איני חייב [ ]
 • ] הוא יועץ להשלים עם ה[ ]
 • ] ונעצב לבי עליו וכמה כתבתי
 • ] יעזרוהו וירדפו אחריך ולא
 • ] לחשוב עליו מחשבות האל
 • ] שלום והאיש הזה אשר הוא
 • ] עוצה עצה ישימה לקלס וללעג
 • ] לרעה תהי אחריתו להכרית
 • יש]מרך יי ושמח לאיד לא ינקה
 • ] שלום... ושלום החבר