Letter: T-S Misc.36.140

Letter T-S Misc.36.140

Tags

Input date

In PGP since 1988

Description

Opening of a letter from the yeshiva, probably fall 1053.

Images and transcription

Transcription

TS LOAN 140, ed. Gil, Palestine, Pt. 2, pp.760-762 (Doc. #411), C.B. 04-07-88 (p)Opening of a letter from the yeshiva, probably fall 1053.

 • יצא והקרבתיו ונגש אליי כי מי הוא זה ערב את לבו לגשת אלי יי נאם זרע מיעקוב
 • להוציא כאמריו את יהודה להוריש הריו ארצו להנחיל לבחיריו עבדיו להשכין שעריו
 • כנואם אומר והוצאתי מיעקב זרע ומיהודה יורש הריי ויירשוה בחיריי ועבדיי ישכנו שם
 • שוא ישאו נא אחינו משא נפשינו ורוחינו קהילות שבחינו רוב
 • השלום מעושה במרומיו שלום וממלאכי השלום החונים לנחות שלום ומעיר הצדק
 • והשלום הזנוחה עתה משלום וממנו הסרים לשאול לה שלום הדורשים לכל עם
 • שלום אנחנו יתר אחיהם אנוניהם אנוחיהם במרי שיחיהם
 • לחיבול רוחיהם האכולים בפי בולעים הגזולים בכף דשים ההלומים
 • לוועתים הזעומים לחורפים הטרופים ליהירים הכבושים ללוחמים המ[סור]ים
 • לנוגשים הסבוכים לעושקים הפחודים לצוררים הקדודים לרועצים השלולים
 • לתופשים עדת הרבנים העניים האביונים הקהלה האבלה האמולה
 • הבהולה הגזולה הגעולה הדלה ההבולה הזלולה הזחולה החבולה הטפולה הילולה
 • הכבולה הלהוטה הלבוטה המשוכה המרוטה הנקוטה הנמוטה הסחוטה העבוטה
 • הפקוטה הצבוטה הקבוטה הקמוטה הרפוטה השבוטה השלוטה התרוטה
 • דרי עיר קודש אלהים חיים אשר ירשוה רעי גוים וישימוה למחראות ולעיים
 • לפגוש בה ציים את איים מקדשיה לנחול ולטרוף בית קדשיה לשרש ולשרוף
 • ועינינו ראות וכלות באין לאל ידנו ויכולות כל היום כלמתנו נגדינו ובושת פנינו כסתנו
 • בער[ות]נו נשכבה בבשתינו לקול מחרף ומגדף מפני אויב מתנקם והודף ולקול
 • שאון המוני אדום את קול מכזב חמש לא ידום וברוך אלהינו המרומם
 • על כל מדותיו כי באמת כמעט מחוב גבה ולמטה מעון חשך ולא כחטאנו עשה
 • ולא כעונותינו גמל כי צדיק הוא בכל דרכיו וישרים המה מ[ה]לכיו כי משמרתו לא
 • שמרנו ואת משפטיו סילפנו ואת כבודו הימרנו ולרע טוב אמרנו ולטוב רב התמרנו
 • ובדבריו בזינו ובמלאכיו הילעבנו ובנביאיו תעתענו עד עלות חמתו בנו ויט ידהו
 • בשצף קצף ויכנו ובגיום למשל שמנו ובלאומים למנוד ראש נתננו עד אשר בגוים
 • נבלענו וככלי אין חפץ בו נחשבנו עד ישקיף וירא וממרום רוח לעורה כאומר לקיים
 • עד יערה עלינו רוח ממרום והיה מדבר לכרמל והכרמל ליער יחשב כי טוב לחסות
 • ביי וטוב לייחל לתשועת יי כי למעוז ביום צרה טוב כאומר מתקיים טוב יי
 • למעוז ביום צרה ויודע חוסי בו ומגמת מכתבנו הלזה לכם כבודכם
 • אחינו נדיבי עמנו שועי עדתינו אצילי סגולתינו אבירי קהילתינו לדרוש שלומכם
 • ושלותכם ושקטכם ושלאננכם: וחסד אל הנטוי אליכם: וחנו השפוך עליכם אשר המ[ה]
 • תמיד ישנים את חדשים לבקרים מתחדשים גם להודיעכ[ם]
 • כי עם רוב צרותינו האופפים וגודל מצוקותינו המיתוספים איננו חדלים לש[אול]
 • בשלומכם ולדרוש תמיד בעדכם ולבקש עליכם רחמים מלפני בעל הרחמ[ים]
 • יהי שמו מבורך לעדי עד וזכרהו מפואר לנצח נצחים כי זאת חובנ[ו לפני]
 • אדירנו ואבירנו [וכ]ל עם אלהינו הפ[זו]רים בגוים המפוזרים באיים להתנפל ש[ערי]
 • קדשו בחינונים ל[ה]שתטח על שע[רי]ם ולרצות אבנים ובמקום מעמד שכינ[ת יי]
 • עזרת אבותינו לשפ[וך] תחן ולבקש [ ] עליכם גדולינו ועל יתר כל ע[ם אלהינו]
 • ....