Legal document: T-S G2.66

Legal document T-S G2.66

Tags

Description

Responsum of the Gaon Shelomo b. Yehuda concerning a woman who proselytized for a man.

Transcription

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).
 1. [ ]כהני לוויי ויש[ראלי מותרין לבוא זה בזה גירי וחרורי ממזרי ונתיני שתוקי ואסופי]
 2. [כולם מותרי]ן לבוא זה וכול מיכן ידענו [ ]
 3. [השפח]ה והגיורת והשבויה פסולין לכהונה ובנותיהן כשירו[ת]
 4. [כי כן אמרו רבותינו זכ] לבר בתוספתא עיסה פסולה לכהונה נשאת לישראל
 5. [בתה כשרה לכהונה חללה] פסולה לכהונה נישאת לישראל בתה כשרה לכהונה
 6. גיורת פ[סולה לכהונה ניש]את לישראל בתה כשרה לכהונה שבויה פסולה לכהונה
 7. נישאת ל[ישראל] ביתה כשרה לכהונה וג ואם יאמר האומר כי האשה הזאת לא
 8. נתגיירה כי [א]ם בשביל האיש הזה גיורת היא כי כן אמרו רבותינו זכ לבר אחד
 9. גר שנתגייר לשם אשה ואחד אשה שנתגיירה לשם איש והמתגייר לשם שולחן מל[כים]
 10. ולשם עבדי שלמה אחד גירי חלומות ואחד גירי אריות ואחד גירי מרדכי וא[סתר]
 11. [כו]לם גרים והלא רבותינו אמרו עבור אשת יפת תואר אם קבלה ואם לא ק[בלה]
 12. מכריחה אבל הפרש זו בזמן השלום תרצה להתגייר ואשת יפת תואר
 13. תלקח במלחמה בעל כרחה כי כן אמרו תנו רבנן ובכתה את אביה ואת
 14. אמה ירח ימים במה דברים אמורים בשלא קיבלה עליה אבל אם קבלה עליה מטבילה
 15. ומותר בה מיד ר שמעון בן אלעזר אומ אף על פי שלא קבלה עליה כופה ומטבילה
 16. לשם עבדות וחוזר ומטבילה לשם חירות ומותר בה מיד ואם בעמונית ומואבית
 17. שנאמר בהם לא יבא עמוני ומואבי בקהל הותרו להנשא ללוי ולישראל בשאר עממ[ים]
 18. לא כל שכן כי כן אמרו רבותינו זכ לבר עמוני ומואבי אסורין ואסורן אסור עו[לם]
 19. אבל נקיבותיהן מותרות מיד מצרי ואדומי אינן אסורין אלא עד שלשה דורות [אחד]
 20. [זכ]רים ואחד נקיבות ור שמעון מתיר את הנקיבות מיד אמ ר שמעון קל וח[ומר]
 21. [הדברים ומה אם] במקום שאסר את הזכרים איסור עולם התיר את הנקבות מיד מקום
 22. [שאסר א]ת הזכרים עד שלושה דורות אינו דין שנתיר את הנקיבות מיד אמרו
 23. [לו אם הלכה] נקבל ואם לדין יש תשובה אמ להם לא כי אלא הלכה אני אומר וג
 24. [ ]מנה הני מילי אמ ר יוחנן דאמ קרא וכראות שאול את דויד וג
 25. [ולא ידע ליה ו]הא כתיב ויאהבהו מאד וג וכי תימא על אבוה קא משייל ליה
 26. [ולא ידע לי]ה לאבוה והא כתיב והאיש בימי שאול זקן בא באנשים ואמ [רב]
 27. [ואיתימא ר אבא ז]ה יישי אבי דויד שיצא באוכלוסא הכי קאמ ליה שייל [אי]
 28. [מפרץ קאתי אי מזרח] קאתי אי מפרץ קא אתי מלכא האווי ופורץ לעשות לו ד[רך]
 29. [ואין ממחין בידו ואי] מזרח קא אתי חשיבא בעלמא האוי מאי טעמא אמ לי[ה]
 30. [שאל עליה דכתיב וילבש] שאול את דויד מדיו מאי מדיו כמדתו וכתיב ביה בשאול
 31. [משכמו ומעלה גבוה וג] אמ ליה דואג עד שאתה משייל עליו אם הגון הוא למלכות
 32. [אם לאו שאל עליו] אם ראוי הוא לבוא בקהל מאי שנא דקא אתי מרות המואביה
 33. [אמ ליה אבנר תני]נא עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית וכל הגרר כולו
 34. [וכתיב ועמשא בן אי]ש ושמו יתרה הישראלי וכתיב יתר הישמעאלי אמ רב[א]
 35. [מלמד שחגר חרבו כי]שמעאל אמ כל שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב כך >erp/< מק[ובלני]

Translation