Legal document: T-S G2.66

Legal document T-S G2.66

Tags

Input date

In PGP since 1988

Description

Responsum of the Gaon Shelomo b. Yehuda concerning a woman who proselytized for a man.

Images and transcription

Transcription

 • [ ]כהני לוויי ויש[ראלי מותרין לבוא זה בזה גירי וחרורי ממזרי ונתיני שתוקי ואסופי]
 • [כולם מותרי]ן לבוא זה וכול מיכן ידענו [ ]
 • [השפח]ה והגיורת והשבויה פסולין לכהונה ובנותיהן כשירו[ת]
 • [כי כן אמרו רבותינו זכ] לבר בתוספתא עיסה פסולה לכהונה נשאת לישראל
 • [בתה כשרה לכהונה חללה] פסולה לכהונה נישאת לישראל בתה כשרה לכהונה
 • גיורת פ[סולה לכהונה ניש]את לישראל בתה כשרה לכהונה שבויה פסולה לכהונה
 • נישאת ל[ישראל] ביתה כשרה לכהונה וג ואם יאמר האומר כי האשה הזאת לא
 • נתגיירה כי [א]ם בשביל האיש הזה גיורת היא כי כן אמרו רבותינו זכ לבר אחד
 • גר שנתגייר לשם אשה ואחד אשה שנתגיירה לשם איש והמתגייר לשם שולחן מל[כים]
 • ולשם עבדי שלמה אחד גירי חלומות ואחד גירי אריות ואחד גירי מרדכי וא[סתר]
 • [כו]לם גרים והלא רבותינו אמרו עבור אשת יפת תואר אם קבלה ואם לא ק[בלה]
 • מכריחה אבל הפרש זו בזמן השלום תרצה להתגייר ואשת יפת תואר
 • תלקח במלחמה בעל כרחה כי כן אמרו תנו רבנן ובכתה את אביה ואת
 • אמה ירח ימים במה דברים אמורים בשלא קיבלה עליה אבל אם קבלה עליה מטבילה
 • ומותר בה מיד ר שמעון בן אלעזר אומ אף על פי שלא קבלה עליה כופה ומטבילה
 • לשם עבדות וחוזר ומטבילה לשם חירות ומותר בה מיד ואם בעמונית ומואבית
 • שנאמר בהם לא יבא עמוני ומואבי בקהל הותרו להנשא ללוי ולישראל בשאר עממ[ים]
 • לא כל שכן כי כן אמרו רבותינו זכ לבר עמוני ומואבי אסורין ואסורן אסור עו[לם]
 • אבל נקיבותיהן מותרות מיד מצרי ואדומי אינן אסורין אלא עד שלשה דורות [אחד]
 • [זכ]רים ואחד נקיבות ור שמעון מתיר את הנקיבות מיד אמ ר שמעון קל וח[ומר]
 • [הדברים ומה אם] במקום שאסר את הזכרים איסור עולם התיר את הנקבות מיד מקום
 • [שאסר א]ת הזכרים עד שלושה דורות אינו דין שנתיר את הנקיבות מיד אמרו
 • [לו אם הלכה] נקבל ואם לדין יש תשובה אמ להם לא כי אלא הלכה אני אומר וג
 • [ ]מנה הני מילי אמ ר יוחנן דאמ קרא וכראות שאול את דויד וג
 • [ולא ידע ליה ו]הא כתיב ויאהבהו מאד וג וכי תימא על אבוה קא משייל ליה
 • [ולא ידע לי]ה לאבוה והא כתיב והאיש בימי שאול זקן בא באנשים ואמ [רב]
 • [ואיתימא ר אבא ז]ה יישי אבי דויד שיצא באוכלוסא הכי קאמ ליה שייל [אי]
 • [מפרץ קאתי אי מזרח] קאתי אי מפרץ קא אתי מלכא האווי ופורץ לעשות לו ד[רך]
 • [ואין ממחין בידו ואי] מזרח קא אתי חשיבא בעלמא האוי מאי טעמא אמ לי[ה]
 • [שאל עליה דכתיב וילבש] שאול את דויד מדיו מאי מדיו כמדתו וכתיב ביה בשאול
 • [משכמו ומעלה גבוה וג] אמ ליה דואג עד שאתה משייל עליו אם הגון הוא למלכות
 • [אם לאו שאל עליו] אם ראוי הוא לבוא בקהל מאי שנא דקא אתי מרות המואביה
 • [אמ ליה אבנר תני]נא עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית וכל הגרר כולו
 • [וכתיב ועמשא בן אי]ש ושמו יתרה הישראלי וכתיב יתר הישמעאלי אמ רב[א]
 • [מלמד שחגר חרבו כי]שמעאל אמ כל שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב כך >erp/< מק[ובלני]