Letter: T-S AS 145.61

Letter T-S AS 145.61

Tags

Input date

In PGP since 1988

Description

Letter fragment from Shelomo b. Yehuda, in the hand of Yosef Ha-Kohen b. Shelomo Gaon.

Images and transcription

Transcription

 • ....
 • ]נו וכרא[
 • לה]גיד כי שב לביתו [
 • להסתפיח בצל עושי מל[אכת
 • ואתה אהובינו וחב[רינו
 • אחרית במסבר תשכילהו [
 • המעשה אשר יעשה ואם [
 • בהגלות אזניהו בפקוח עיניהו [
 • להתיצב לפני עושיה זאת א[
 • חן בעינימו ולא יכשר דברתו [
 • בעדיהו להליץ יושריהו [ו]ללמד [
 • חורים וחשובים בלי להרוות ולה[
 • על זאת ובטעם יי תזכה לחזו[ת
 • ותשובת מכתבתך יבואינו בבל[י
 • כעל כל אודות ושלומך ושלום [