Letter: T-S 13J9.3

Letter T-S 13J9.3

Tags

Description

Letter from Saadya b. Natan Ha-Kohen, Jerusalem, to Mevorakh b. Saadya, Fustat, approximately 1070.

T-S 13J9.3 1r

1r

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
 1. לכבוד גדולת קדושת יקרת פאר [עטר]ת תפארת ראש כל הנבו[נים] ושר כל הנגידים
 2. ושורש הצדיקים הישרים מעינך המתגבר רב החכמה וישיש התבונה המפרק
 3. כל קושיא המבין כל חו]מר[ה ]ה[מסלסל תעודה המדקדק תושיה המהודר במנהליו ]ה[עולה
 4. על כל בני גיליו לא ימנע ממנו ברכה ופאר ומלוכה והלכה חתוכה ויד סמוכה ו]יר[ך תמוכה
 5. ויקיים על אדירנו קרא דכת יצו יי אתך את הברכה וגו הו יעלם תבארך ותעאלי יאמולאי
 6. אלרייס אלגליל אלסייד שרף אלאעדאל [ ] אמל אלדין ושרף אצחאב אליקין מא אנא [ ]
 7. לכם מן אלודאד ואלמחבה וחייהון דרבנן קדישי ארעא זכותם לעד אן תמצי אכתר איאמי
 8. אלא באלדועא ואלשכר פי חצרה אדונינו גאון יחייהו האל ופי שערי המקדש הוא העד והנאמן
 9. ואן אנא אלא אלתד בדכרכם ואפתרר ואנני שכרת ונשרת מן אוצאפכם אלגמילה אלדי יקצר
 10. אללסאן ען וצפהא באקי אלעומר ודכרת לפני אדונינו יחי לעד מא כאן ישאהד מן רבינו [ ]
 11. מבורך אבי אמך הקדוש פי חין וקופה יום צומא //רבא// אן אלטל כאן ינזל עליה במגארת אליה]וד[
 12. וקאל ודאיי כי הם זרע זה הצדיק והו דאעי לכם הקבה ינפעכם בדעאה והו אלדע]א[
 13. אן ימצי אכתר איאם רבינו אביתר יחי לעד אלא בדכר אוצאפכם ואלדועא לכם בין ידיה
 14. בבית מדרשו היקר ובכל תפלה שאני מתפלל לפניו במדרש אני מתפלל עליכם בברכות
 15. מעולות והוא שמח באהבתכם ויקול לי בכל שער אדעו ליקירנו ריש כלא יחי לעד
 16. ולאחיו החבר המעולה שמ צור מרוב אהבתו בכם וקד תפצלתם עלי יאמולאי באלדינאר
 17. ווצל אלי בעת צער המבין תעלומות לב //יעלם// צורה תגלדי וצברי עלי הדא אלמוצע אלשריף
 18. אלהי ישראל יעמיד לכם הזכיות שתעשו עמי וישמע תפילתי עליכם לרצון ויוסיף לכם
 19. כבוד ופאר והדר וקד כתבת פי כתאב מולאי אלרייס אלגליל ריש כלא מקצת דברים
 20. אתה תעמוד עליהם ותעשה בהם כחכמתך המקום יאיר עיניך במאור תורה
 21. ויזכיך ראות בנים זכרים //יהיו// ראשים וחכמים בחיי הגבירה הצדקת יולדתך תבורך
 22. ולא יכליני מולאי פי כתבה מן דכר בעץ אוצאף עבדה לאנני מסתוחש וגע אלנפס ממא גרי
 23. מן אלכהן מן אלאחתקאר לא כתאב ולא סלאם אלא ואלכלאם אלדי יוגע אלנפס על לא פשע והדא
 24. מן בעץ אוצאף גאהה //וחאשאה מן דלך// אלדי אדא כאן להם קרוב פקיר לא יקרו בה כלאף אוצאף רבנא יתברך
 25. כק כי מי גוי גדול אשר לו < הים קרובים אליו וג ומא קאלוה אלאבא זכותם לעד אמ ר שמעון בן
 26. יוחאי כל מקום שאתה מוצא גבו/ר/תו של הקבה שם אתה נוצא ענוותנותו ודבר זה כת בתורה
 27. ושנוי בנביאים ומשלוש בכתובים כת בת כי יי < היכם הוא < הי ה < הים ו < ה< האל הג הג והנ וסמיך
 28. ליה עושה משפט יתום ואלמנה ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה שנוי בנביאים כי כה אמר רם [ונשא]
 29. שוכן עד וקדוש שמו מרום וק אש א דכא ושפל רוח וג ומשולש בכתובים שירו ל < ים זמרו [שמו]
 30. סולו לרוכב בערבות וג וסמיך ליה אבי יתומים ודיין אלמנות [[ללדמינו]] ללמדינו שלא יתנ]אה[
 31. אדם בעולם הזה ובני אדם לא ישתמשו בכלים שבורים ומואסים אותם והקבה אוהב כל נדכה
 32. ונבזה וכל נפש שבורה כדת זבחי < הים רוח נשברה לב נשבר ונדכה קרוב יי לנשברי לב ואת
 33. דכאי רוח יושיע ואנמא סמא ועלא דכרכם בכל קהילות ישראל אלא באלענותנות ואלחסידות

{ (right margin) }

 1. אלדי
 2. תמסכתם
 3. בהא הקבה
 4. יברך אתכם
 5. ויזכור לכם
 6. זכות
 7. אבותיכם
 8. ויכתץ מולאי
 9. מן עבדך
 10. מודה
 11. חסדו
 12. אלף שלומות
 13. | וקד אתצל
 14. בי אן מולאי
 15. וגלילי
 16. וכבירי
 17. אבי סהל
 18. מנשה
 19. בר רבנא
 20. [מ]שה
 21. [נ]ע
 22. ענדכם
 23. במצר
 24. פתקריה
 25. סלאמי
 26. יי < הינו
 27. יברכהו
 28. וישמרהו
 29. וכדלך
 30. אתצל
 31. בי אן וצל
 32. לענדכם
 33. מוליי אל
 34. שיך אבו
 35. זכריא אכינא
 36. וחב]ר[נא אחיאה
 37. אללה ]רב[ שלמה
 38. ביר יעיש

{ (5 lines missing) (upper margin) }

 1. אלדי [ ]
 2. עליה
 3. פי אלטרק
 4. וכלצה
 5. הקבה מגן
 6. לו דאימא
 7. לב [ ]
 8. ויעינה
 9. ויעשה עמו
 10. ברחמיו
 11. ועזיז עלי
 12. הקבה יטיב
 13. אחריתו
 14. מראשיתו
 15. וימלא לו
 16. תאוותו

Translation

T-S 13J9.3 1v

1v

{ (verso) } #

 1. لسيدي وموﻻي الرييس ابي الفضل شاكر انعامه سعديا بن ناثن الهاروني
 2. مبارك بن سعادة المتط[بب[ فسطاط مصر ان شاء الله
Image Permissions Statement
 • T-S 13J9.3: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.