رسالة: T-S 13J14.10

رسالة T-S 13J14.10

العلامات

الوصف

Letter from Yoshiyyahu Gaon to the community of Jerusalemites in Fustat, approximately 1020.

T-S 13J14.10 1r

1r

النصوص المفرّغة

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. יאשיהו ראש ישיבת גאון יעקב בירבי
 2. שלום אאפידה אל קהל ועדה נחלת חמדה עם ישראל ויהודה יבורכו משחקים ממלאכים מצדיקים
 3. ומחסידים וצדיקים ומלבבות מנוקים: יגל לבם ויהל טובם ויגדל א[והב]ם וידחה אויבם: ידלם מגולה
 4. מכל ממשלה בשם ובתהלה לאהליבו אהלה: יהי להם חומה ביום נחמה חזות ירושלימה ועליה שבעת
 5. שמימה: יושיעים וירעים ולארצו ישעשעם ובמנוחות ירגיעים ועוד אל יניעים: יזכו לבשורה בנין הכל ועזרה
 6. ושכינה ישית עלימו מהרה: יחזו כסאות ומנות נאות לבית דויד באות באותות ונפלאות: יטיפו
 7. זמירות ותשבחות ושירות בנבלים וכנורות לקל[ס]ת הדורות: ייסד מחונם צלם ומגנם יקבץ המונם אל עיר
 8. מכונם: יכנס נדחים רעים ואחים לשאנן מבטחים ששים ושמחים ב[ג]יל המלאכים בלכתם בדרכים
 9. ניטלים ונמשכים על מרכבות מלכים: ימלא שאלתם בקיבול תפלתם בשבתם על אדמתם זאת
 10. נחמתם: ינחים אל אדמתו אל ארצו ואל נחלתו ויראם שכינתו באהבתו וחמלתו ישמח נפשם מלכם
 11. וקדושם וירים ראשם בקרבנות אשם: יעורר אהבתו לצאן מרעיתו וחסד בריתו לעמו ונחלתו: יפדם
 12. מכל צר מכל עיר ומבצר ואויבם י/ו/עצר וק/י/צו יקצר: יצילים ממצוקה וממלכות חזקה ואותם יעתיקה
 13. מכל מכאוב ופוקה: יקשיב קריאתם וישמע שועתם ויקנא קנאתם ויריב ריבתם: ירצה מעשהם
 14. ויעיר ניסהם וישללו שוסיהם ויאבדו מכעיסיהם: ישלח חרשים ארבעה ורועים שבעה ונסיכי
 15. צולעה בכל שעשעה: יתמיד טובתם ויאריך שנותם ויענג נפשותם בארצם ובאדמתם המה השרים
 16. הכנענים והחורים והגיזברים והסופרים אנשי נדבות דכי מחשבות נקיי לבבות מרחיקי תועבות ומרבים
 17. טובות השרים בכבודם והזקינים בהודם והתגרים והסוחרים בהתועדם עוזרי עמם מכבדי מקומם להרחיב
 18. עמם במקום ניחומם עורו והתעוררו ורע הסירו [[ ]] //ודחו// מחלקות איש מרבה בצע מעשקות
 19. ולבו וכליותיו ריקות מיראת השם רחוקות המתחזק בזרוע והוא גרוע ובתועבותיו פרוע
 20. המבקש לא לו והשקר צילו והחמס פעלו והתועיבות אצלו המרבה כתבים אל יהירים ורבים שקרים
 21. וכזבים וירם לבבו ואל אל גבה לבו ושלף לפניו הרבו אל צאן מרעיתו ועם קרובו: המראה גאותו וגאונו
 22. והמשמיע קול שאונו ולא זכר קונו עוקרו ממעונו המ/ת/אזיר בניירות להלעיט מרירות ולא זכר
 23. אזהרות קללות וארירות הלא התועיבות עמו לילו ויומו וטמא בם עצמו מיום היותו ועד תומו:
 24. הלא גופו מטמא ונאמו מהמה וכזדותו נדמה הכל בריא ושמא הלא שוחד מקחו ולבצעו נטיית
 25. רוחו ולא זכר גוחו ביום הגיית שיחו והוסיף על תועבותיו שטיית אורחותיו למשנא דתותיו
 26. והלך במרותו ופיו הודח בניב שפתיו כי הוא יודיע דתותיו ידע כי חציים יזרוהו ממזרח
 27. יגרוהו ומ[מ]ער[ב] יאררוהו חתן ששך אחר דורות הרבה נחשך וחדל לשיאורו אחר שבעה
 28. עשר דורות מבת מלכים מקורו ואיך מדורות חמשה בני ערלה ובושה שניים מהם ירשו קדושה
 29. וזה מהם נעשה באושה ידע מכל מקום יקיפו חרון צור וזעפו ויתנחם בסופו ובאשר בא
 30. לשנות דתות בברית כרותות ובדפתרים חרוטות וחרותות ומעשיו שנואים גלויים ונראיים ונתאזר
 31. בגאוה ולא קיבל מוסר ומדרך טוב סר ומכל נחסר וקיבל משוטים מיראה נטים ובנכילות נחוטים ורוב
 32. ריב וקטטה ומצוה לשנאתו ככ יראת יי שנאת רע גאה וג וכ הלא משנאך יי אשנא וג
 33. וכ [ ] חכם ירא וסר מרע וג וכ וכסילים אולת וג וכ אולת אדם תסליף דרכו וג
 34. [וכ ] ואתם אחינו עזרו האמת ודחו השקר והתאזרו באמת אמת מארץ תצמח וג המקום
 35. יצילכם ויצילינו ואתם תדעו שנ והאספ>ס<וף אשר בקרבו וג ובן מצרי צור חריף וגדיף ולא

....

الترجمة

T-S 13J14.10 1v

1v
بيان أذونات الصورة
 • T-S 13J14.10: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.