رسالة: T-S 20.80

رسالة T-S 20.80

العلامات

الوصف

Letter of Abu Ali Yehezqel b. Netanel, Alexandria, to his brother Ḥalfon, 1140, written on a fragment of a Fatimid decree (see separate record). Egypt, probably Qalyūb; Adar II; February 21 - March 20, 1140

T-S 20.80 1v

1v

النصوص المفرّغة

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
 1. וצל כתב מולאי ואכי ומעתמדי ואעז אלכלק עלי וקד עלם אללה תבארך
 2. ותעאלי אן סאעה קבולהא עלי אקבלהא ואُסר למא ידל עליהא
 3. מן דואם עאפיתה וסלאמתה אללה ידים דלך לנא גמיע וימן
 4. בגמע אלשמל עלי אפ̇צל אלמחאב במנה וכרמה אנה ולי דלך ואלקאדר
 5. עליה אן שאללה וקד עלם בכלאץ אלשיך אבי אסחק מא אחתאג
 6. אכרר דלך וקד כנת כתבת כתאב עלי יד אלשיך אבי אלברכאת
 7. בן חארת אערפה פיה תפאציל אלאמור ואלתלאת קואלב וכתבי
 8. עליהם ודלך אלשיך אבי סעיד וזן אלקאלב סתה ועשרין
 9. ואלקאלבין אלאכר וזן מתסאוי סבעה ותלאתין רטל מצרי
 10. ואלמקטע אלטלי ער̇צה ארבעה אשבאר ואף ולם אגד במצר
 11. ואלקאהרה גירה ואסאל אלשיך אבי אלחסן אלמערוף באבן עביד ען דלך אלבזאז ש̇מ צ̇ו
 12. ואשכרה עני כתיר פליס לנא גמיע בעד אכונא זכרו לבר̇כ
 13. אלא אללה תבארך ותעאלי פהו מקבול אלצורה ענד אלנאס גמיעהם
 14. פלא תתואנא פי כראמתה פקד טלבת אנא והו האדא אלמקטע
 15. ולם נציבה פלמא סהלה אללה לי אער̇צתה עליה אסאלה יעלמך
 16. פקד עאד עלי אלשיך אבי אלפ̇צל עלי (!) באנה קד נזל מעך פי אלפנדק
 17. ומא אחתאג אוציך פהו אלנאס כלהם ואמא גיר דלך פוצל כתאבה
 18. אלכרים ידכר באן גמיע מא תחקק לאבן אלבוני ̇כ̇ד דינאר
 19. וידכר באן יצל כתאב אכר יביין לה אלחסאב ולם יצל שי וקד
 20. גאני מן מולאי אלאך פי הדה אלדפעה מא לם אעהדה מנה
 21. ועגבת כיף עאמל מולאי הדא אלבכא אלכדאב וכיף דכל
 22. מולאי פי שרא הדא אלחריר וחק דיני ליס קדרת אביע מן
 23. אלחריר בדרהם ואחד ודלך אנה אסוד מזיّת זנך
 24. לכן לא חילה כי יחנן קולו אל תאמן בו ותאני אִלִחִתמת אלדי
 25. תמת חילתה עלי ודלך באן מולאי דכר באן אסתחקקה
 26. אול אדר שני חלף באנה מסאפר אלי אלימן חתי ופיתה
 27. ארבעה ועשרין נקדה ואחדה פי נצף אדר ראשון
 28. ובעד אסתופא באן לי באנה ירגע אלי אלגרב חתי
 29. ̇צחק עלי ואתפק עלי אלגמיע פי וקת ואחד ודלך באן לם
 30. ינסלך שהר אדר ראשון חתי אסתופא אלשיך חביב סבעין דינאר
 31. וקד אכדִתִ כתאבה וארסלתה טיّ הדה אלאחרף ודלך באן אסתופו
 32. ארבעה ותסעין דינאר קבל וצול אלארבעה ארטאל אלכז ואלעשרה אלכזאג
 33. אלואצלה אלי שאטנוף וקד עלם אללה באן חואיגה גמיעהא לדידה עלי
 34. קלבי וקד עלם אללה כיף תקל עלי שגל סרה בסבבי ותעב קלבה פי
 35. תחציל אלחריר ואנני מא אשתהי מנה אלא כמסה ארטאל ואן עזّ עלי
 36. כיף יביעהִ שי מן אלכזّ בסבבי לכן יאמולאי קד קאל לי אבי אלפ̇צל
 37. באן אלסער אנחט אלי תלאתין וק (!) וצל לי צחבה אבו אלפ̇צל מבייّ̇ץ אתנא עשר
 38. מסלאך ואן כאן אלאכר מן חריר בן אלבוני פאלויל לי טויל ולם יכשף לי מולאי
 39. איש הו פבקית פיה חאיר ולו כנת עלמת ונ̇צרת אלחריר אלאסוד ואלמִב[יי]ץִ
 40. לם כנת אדפע לה מן אלארבעה ועשרין קיראט לכנה חנן קוֹלו ותסלّםִ
 41. וקד אשתהית לו אכשף לי מולאי כיף דכל פי הדה אלספקה וכיף עאמל
 42. מתל הדא אלשכץ אלבכא ה

Right Margin

(1) לכן אנא (2) אעלם אנני (3) אנא אעדיתה (4) לאן הדה אלוחלאת (5) וחלאתי או18 יכון (6) קד אכדת מנה (7) שי צאלח לם אעלם (8) אנא בה ואמא (9) גיר דלך וזנת (10) ען מולאי ללשיך (11) אבי אסחק (12) כמסין דינאר (13) לאבן אלבוני (14) ארבעה (15) ועשרין דינאר (16) ללשיך חביב (17) ארבעין דינאר (18) אלגמלה מאיה (19) וארבעה עשר (20) דינאר אלדי (21) למולאי ענדי (22) תמן עשרה (23) אלכז אלמרסלה (24) אלי בנהא וִתִלאִ19 (25) בתלאתין דינא[ר]20 (26) ואלעשרה ארטאל (27) אל̇ג̇ל21 אלעשרה (28) אתנא עשר (29) רטלא ותמן (30) אלמרסלה (31) צחבתי סתה (32) ותלתין ורבע (33) ותמן עשרה (34) ארטאל אלכזאג (35) אלמבתאעה (36) לי סבעה עשר (37) דינאר ונצף (38) ותמן אלגמלה (39) אלדי לה סבעה (40) ותמאנין וגמלה (41) אלדי וזנת ענה (42) ̇ק̇י̇ד בקי ענדה (43) סבעה22 ועשרין (44) דינאר ולה ענדי (45) ביד אלשיך חביב (46) דינאר ונצף (47) ואי̇צא לי ענדה (48) תמן אלמקטע אלטלי

Top Margin

(1) תלתה וקיראטין (2) פדלך גמלה מא ענדה23 (3) תמאניה ועשרין דינאר (4) ותלת ורבע ויא מולאי (5) צעב עלי כיף בלג (6) אלכז ענדכם סתה (7) ותלתין ולם נעלם (8) בה חתי פאת אלאמר (9) לל̇צרורה ולם יבִלגִ24 (10) סערה אלי מצר אלִאִ (11) חתי אנפסך25 ענדכם (12) ולו כנת מסכתהא (13) אליִ אלי אליום למא (14) קדרת עלי אלתמן (15) אלדי קב̇צת פיהא (16) לאן אלסער לם יִכתבה (17) פיעתדל ענדנא (18) וליס יקדר אחד יתעדא (19) רזקה ואמא גיר (20) דלך פאבו נצר ח̇צר (21) כתב הדה אלאחרף והו יכץ מולאי באלסלאם {ועבדה אבו אלסרור / יקבל קדמיך}26

الترجمة

T-S 20.80 1r

1r

Verso

 1. ויסאלך באן לא תפרט פי אלמُרי פאן ענדה מרי̇ץ קד וצף
 2. לה ואן אתפק לה רסול ינפד מנה שי פדלך באלפ̇צל מנה
 3. והו יסאלך אן תאמר ולדי אבו אלפכר ימ̇צי אלי אלשיך אבו זכרי
 4. יכצה באלסלאם ויעלמה באנה קד אסתופא מן אלצבّאן לכן בעד צעובה
 5. ונקץ ונחאס ואי̇צא קלת לה פי מענא אמורנא אעני בה אבו נצר
 6. אן כאן באקי עלא אלחראן אלאול או לא פקאל לי
 7. מא אגאובך בלפ̇טה לא לא ולא נעם וקלת לה אנת באקי עלי אלקול אִוִ אלאִולִ אלאול או אלדי קאל לי עמך קאל עלי אלאול
 8. ואמא כבר אלדי תעלם
 9. פהי תטלב מני כמסה
 10. דנאניר מן מאלהא תכתסי בהא ואלאמר וקף ולם יבקא ענדהא
 11. ולא ענד אכותהא קלק לכנהם לא יכרגו ען אלתקצי ענך ואסתעלאם
 12. וצולך ואנא אקול להם חתי תנקצי אשגאלה חתי יציף אלוקת
 13. חתי אנחדר אנא אטלע בה ואמא גיר דלך פסאעה וקופי עלי
 14. אל̇גר̇ץ אלאכר פסיירת ואלדה מכארם אלי אלקאהרה לאן אלחדית כאן
 15. בינהם ואפחץ עלי אלחדית אלצחיח ואעלמה בה ויא מולאי אלחאגה כלהא
 16. לי ואלח̇ץ אלעאל פי דלך הו לי ואמא אלשיך חביב ח̇צר מכאן אן תעלם
 17. פסאל ענך פח̇צר במח̇צר גייד ועאד צפאתה פי אלאנדלס גמיעה
 18. לאן אלמדכור אסבת ענדי פי קליוב אכר סבת פי אדר ראשון
 19. חתי אסתופא מאלה ועאד אלעיאדה עלי
 20. ואמא גיר דלך
 21. פאנני בעת אלגבן פי דאר
 22. וכאלה אלשיך

23 אלעמיד

 1. בן כַוְשך בצבר ארבעה שהור ואכד אלרגל מן אלעכאז אלצירפי כמסין
 2. דינאר עלי צרף כמסה ותלאתין בדינאר חתי דפעתהא לאבו אלפ̇צל ויגבי
 3. ויופיה ולם ידפעו לה אלמשתרייִן אלא אלבע̇ץ ותחגגו בשום אלב̇צאעה
 4. אעני אלצקלי ואנא פי הדא אלאסבוע אדכל מעהם אלי בית דין פנחן כלנא
 5. יהוד פאן לזמני רִדה כדלך ילזם כצמי אנא פי קלבי אלנאר מנה לאנני
 6. אעלם באנה יטאלבך וליס מעך מא תדפע לה פלו אן מעך שי
 7. תדפע לה ווגב עליה חכם קִדר אלחקّ יכלצה מנה ומא
 8. כופי אלא עלי תעב קלבך פאן כאן מעך שי תדפע לה פלא
 9. תחמל עלי קלבך מני ומבלג אלדי לה ̇ט̇ו די̇נ
 10. תפצילהא אלעמאים
 11. ארבעה
 12. ורבע
 13. מלחִפה
 14. דינאר ונצף ורבע מעתצמי דינאר ורבע עמאים אלדי תכץ מולאי סבעה
 15. ונצף ורבע ולה אי̇צא ענדי תמן אלחריר ̇יִ̇ז ורבע פדלך אלדי יכצני
 16. מן אלדי לה ארבעה ועשרון דינאר ונצף וקד עלם אללה באן לו לא טלוע
 17. אבו אלפ̇צל וכדני כנת קד ארסלתהא לה פי דאר אלוכאלה מעאק דון אלעשרין
 18. ופי קליוב מנה שי יסוא עשרה דנאניר ווחיאת מולאי לקד תוגהת אלי
 19. מניה זפתא לשרא אלסמסם לם יכן מעי שי לכן מ̇צית אלי ענד אלקא̇צי
 20. אלנאיב עלי אלחכם אכדת מנה תלאתין דינאר עלי סביל אלמ̇צארבה
 21. ומ̇צית אלי מניה אשנא אכדת מן אלשיכין
 22. אלגלילין אבו אלמעאלי אבן אסד
 23. ואלשיך אבו סעד בן קטّן מא
 24. מקדרה כמסה ותמנין דינאר
 25. קדמת להם סבעה ועשרין דינאר ובקי להם ענדי אלבאקי קצד
 26. מני חתי תכתרִ אלב̇צאעה ענדי ויכתר אלדרהם פי ידי ואלופא
 27. ענד פסח ואשתרית אי̇צא ארבעין רטלא חריר מן רכא̇צין במניה
 28. זפתא

Right Margin

(1) מנהא (2) עשרין רטל (3) גריק ופי שי (4) יצלח ללאסוד והו (5) אלדי נפעני למא (6) עאזני ואנפדת מ[ן] (7) טלבה תמנהא44 (8) סתה ועשרין (9) דינאר מנקו̇צה (10) קד כסר עלי (11) נק̇צהא דינאר (12) ונצף ואי̇צא (13) מתלהא עשרה (14) גריקה ̇ט̇ו (15) ואסודהא פיהא (16) ואי̇צא עשרה (17) סאלמה ̇ט̇ו (18) וופא אלגמיע (19) אכר אדר שני (20) וקנטאר ניל (21) תמאניה ונצף (22) ואבו אלפ̇צל קד (23) וצל יע̇צדני (24) לה ענדי ארבעין (25) דינאר וקד עלם (26) אללה מא אשתהית (27) אעלמך מן דלך (28) גמיעה שי ולא (29) יעתקד45 אן דלך (30) מטאלב לי חתי (31) יזן עני שי לכן46 (32) הו יכתב יסתעלם (33) מני אמורי פאחתאג (34) אעידהא עלי גלייתהא (35) ולא יחמל עלי קלבה (36) פלו אן עלי מא הו (37) אכתר מן קדרתיִ47 בסלםִ (38) בקאה אקום בה (39) לאן אלמכאן בחמד (40) אללה גלתה ̇דא̇א̇נ48 (41) דינאר פי אלשהר עלי (42) פיה מן אדר שני ואלי (43) אכר אלסנה תסעה (44) ועשרין דינאר ... (45) אלשהר ואללה יעין

بيان أذونات الصورة
 • T-S 20.80: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.