رسالة: F 1908.44EE + F 1908.44FF

رسالة F 1908.44EE + F 1908.44FF

العلامات

الوصف

Letter from Toviyya b. Moshe the Qaraite, to Avraham b. Sahl ha-Tustari, in Fustat. In Hebrew. Dating: ca. 1045 CE. The writer asks Avraham for a letter regarding his capitation tax, so that he will not be imprisoned on his way to his home land, like what already happened to him in Tinnīs. He does not ask for any financial help. Information from Gil.

النصوص المفرّغة

S. D. Goitein, unpublished editions.

א

 1. אשרי שמרי משפט עושה צדקה בכל עת:
 2. אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלט וג:
 3. אויה לי כי גרתי משך שכנתי עם אהלי ק[ד]ר:
 4. וחכיתי ליי המסתיר פנים וקיויתי לו:
 5. הדרת יקרת אדיר שרי המלאכת: כבוד הוד אציל חורי ממלכת:
 6. טפסר מצאוי חן ברור לבב מתחן להסליל ול[ה]נהיל:
 7. ועדי עד יתקיים במצותיו הוא קיים [ ]

ב

 1. יפה טובה ומיחס להטיב כל מעש ב[ ]

א

 1. ברוחו האצילו חסות תחת צילו כל קהל [ ]
 2. [ה ] ל[ ] הם
 3. כבוד גדולת תהלת יקר קהלת המונת מעלת הדרת יקרת
 4. צברת כתרת אדוני ומרי החכם הנבון החסיד הנדיב יש[ר]
 5. בדרכיו: תם במפעליו השר המיוקר הזקן המפואר מכהג
 6. אברהם הידוע אבי סעד שמרו צורו ויעזרו נוצרו לא יידל
 7. עושרו ולא יכבה נרו קמיו יפלו ואויביו יושפלו תחת שא[ו]ל
 8. יוכפלו יחדו המה יתהוללו בן כב גד קה קדו [מרנא ורבנא]
 9. הדר עטרת הוד תפארת אדונינו הזקן הגדול והיקר [ ]
 10. והמכובד סהל הידוע אבי אלפצל תהא נפשו נחויה ושמורה [עם]
 11. שלצדיקים [[דח]] נתחייה תחת אשלי גן דחויה בגן עדן שרויה
 12. מעץ החיים רוויה: מגמת מכתבי זה מאיש עני ונבזה
 13. ההוסמך להיות מזה טוביה עבדך הרזה שעברו עליו צרות
 14. כה לזה ואין ספר לחקור בזה ולא כדברי אשר אמר מה זה
 15. ולא כמנהג מי אני כי הביאותני עד זה נחקקו שתי טורים
 16. אלה אליך אדוני הזקן המכובד שצ להודיע אודותיי כי לא
 17. באתי הנה בארץ מצרים בעבור שאבקש מן הזקנים דבר

ב

 1. שאתכלכל ואתפרנס אבל באתי הנה בעבור דבר אחר
 2. וישבתי שנה תמימה במלאכת אדוני המפואר ולא ראיתי
 3. רווחה במעשי ידי גם לא עמדתי לפני אדם אחד שאב[ק]ש
 4. ממנו מחיה ולא בקשתי מן אדם וגם לא נתן לי אדם [שום]
 5. [דב]ר מעולם זולת חדר [ ]
 6. במקום הזה והאלהים יודע איך היינו שלשת הנפשות [האלה]
 7. השנה מכובד דוחק המחיה ואמר לי אבי אלפרג היבה שי
 8. כי אדוני הזקן המיוקר חרה אפו בעבור כי שכנתי ביניכם
 9. וכאשר שמעתי דבריו אמרתי בלבי כי אולי הכבדתי עליהם
 10. כי כל יום ויום עומד לפניהם ונקצר רוח אדוני ממני או
 11. שמ[ ] יום שנכנסתי במקום הזה וחרה
 12. לו בשיכנותי ביניהם ושמתי לבי שאלך אל ארצי ואל
 13. מולדתי ומשפחתי ומפיל תחינתי לפני אדוני הזקן השר
 14. המיוקר שיעשה שאלתי שבעבורה ירדתי אל המקום
 15. הזה כי אין הנה מי שעשה חסד עימי ולא שילם לי חלופו
 16. זולתך כי חסדך נשאר עלי שלם ועוד הוספת ותוסיף בזה
 17. הדבר ויהיה לך שכר בזה ובבא והוא שתקח לעבדך ברוב
 18. חכמתך כתב כי אפחד שלא ישיגנו בדרך כאשר השיגני
 19. בחנס ולולי רחמי שדי וחסד אדוני הזקן המכובד הייתי אמות
 20. בבית הכלא ובימים ההם היה בידי ונתתי שוחד אבל באלה
 21. הימים אין בידי מאומה ועל זה מפיל תחינתי לפני אדוני
 22. שיעשה עם עבדו חסד ולא יניחהו שיאבד כי עבדך יגדיל
 23. ויפאר שם אדוני הזקן שצ בכל מה שעשה עמי ועם כל אדם
 24. בכל קהילות ארץ אדום הקרובות והרחוקות ואתקן שיני
 25. וחמישי שיברכו לאדוני המכובד בבתי כנסיות: ומאת צורי
 26. המשאל שיסיר ממנו כל מחלה וכל גזרה רעה ככ לא תאונה וגו

....

الترجمة