رسالة: Bodl. MS heb. c 13/22 + L-G Bib.VI.38

رسالة Bodl. MS heb. c 13/22 + L-G Bib.VI.38

العلامات

الوصف

Letter by Saʿadya Gaon to the Jews of Fustat, fragmentarily preserved; this copy 11th century. Saʿadya stresses the importance of the Oral Law, mentions the names of his supporters in Baghdad and urges the Jews of Fustat to maintain close links with him and his Academy, viz., Sura. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 2, p. 27; the classmark in Gil is incorrect.)

Bodl. MS heb. c 13/22 22 recto

22 recto

النصوص المفرّغة

Moshe Gil, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

Recto

 1. וכן כל חפץ ושאלה אשר יהי לכם מצד 
 2. המלכות הגד תגידוהו לפנינו כי אז נצוה
 3. את בעלי בתים חשובים אשר בבגדד אשר
 4. אנחנו יושבים ביניהם בני מר נטירא ובני
 5. מר אהרן זכר הנאספים לברכה וזכרון פליטיהם
 6. לקימה ואז ישיבו לכם מאת המלך כאשר
 7. יספיק ייי מעזנו בידם כן תעשו ואל תטשו
 8.      ואחרי זה אנו מצוים עוד וכתבים אליכם
 9. כתבי הזהרות ותוכחות לעורר את לבותיכם
 10. ולהקיץ את שרעפיכם על מצות ייי אדננו
 11. מה תעשו ותחיו בו וממה תסורו ולא תמותו
 12. כי כן חייבין אנחנו אולי נצא ידי חובתנו
 13. בדבר הגדול הזה אשר קבלנו וכן יום ביום
 14. תבשרונו בשלומכם כי שלום נפשנו הוא
 15. כי אם אין צבא אין מלך ובאפס תלמידים
 16. אין הוד לחכמים ויהי ייי בכסלכם וינהג
 17. עמכם ועמנו ב[מי]דת רחמיו וחסדיו הרבים
 18. ושלומכם וברכותיכם וטובותיכם וכל הצלחותיכם
 19.                                  ירבו לעד

الترجمة

Bodl. MS heb. c 13/22 22 verso

22 verso

L-G Bib.VI.38 recto

recto

recto (?)

 1.        כ[תא]ב ראס אלמתיבה אלפיומי ז'ל 
 2. כתבה בבגדאד פי וקת אן ולי אלריאסה 
 3. רסלה אלי אהל מצר 
 4. [סעדיה בן] יוסף ראש ישיבה של עיר מחסיה 
 5. [אל קהלו]ת ישראל ה[יש]בים במדינת פסטאט
 6. [              ] והמבינים והחרים והזקנים ורבי 
 7. [פעלים ומשכי]לי עם ושטרי הרבים עם יתר ההמון 
 8. [                 מור]שת דת בחירי הצדק למודי ייי 
 9. [                        ] ויקרים לנגדנו ונקובי שם אנחנו 
 10. [                              ] וירצה פועלכם שלום גדול 
 11. [ותפוקת רצון וי]שועות עצומות ואורה ושמחה
 12. [ותפלה ז]כה רחב וחכמה אמצת ובינה אדרת
 13. והון עתק וזרע נכון ונוה שאנן [מ]מגד ארץ ומלאה
 14. ורצון שכני סנה יהא לכם תמיד מעם ייי מוראנו 
 15. ופחד אבתינו              שאו שלום ממנו ומן האלופים
 16. ומן שארית בחור שלנו ומן חכמי ישיבה כולם
 17. ומן המשנים הקבועים בבית רבינו ומבעלי בתים
 18. חשובים ונכבדים אשר בבגדד כי בעז חנות ייי
 19. מעזנו אנחנו שוכניה לשלום בסוד אלוה עלי

L-G Bib.VI.38 verso

verso

verso (?)

(ע"א) 

 1. אהלנו בערוץ אברותיו ויגן עלינו ב...והיי 
 2. ויסך בעדנו וכי משלנו בחרב [חדה] בצל יד[ו] 
 3. החביאנו וכאשר דמנו לחץ ב[רור] באשפתו 
 4. הסתירנו גם אנחנו נודהו אמתו אלהינו ונזמר 
 5. שמו ביום כי יאר ובלילה כי ינאר והוא בעזו וכבו[דו] 
 6. יגדל ויגבה וירום ויעז על כל שיר וחיד ומבטא 
 7. וארשת ודעו כי חסדי ייי מגננו אף על פי
 8. כי עצמו מספרם כאשר דבר בחזון ורב טוב
 9. לבית ישראל אשר גמולם כרחמיו וכרב חסדיו
 10. אף על פי כן〚עצמו מספרם כאשר דבר בחזון〛
 11. תורתו אשר נתן לנו היא שקולה כנגד כולם כאשר
 12. נצחו הנוגנים לאמר ויקם עדות ביעקב ותורה
 13. שם בישראל אשר צוה את אבותינו להודיעם
 14. לבניהם ומדי היותנו בארץ ירשתנו היא היתה
 15. עטרת תפארתנו ככתוב בה לעטרת צבי ולצפיר[ת]
 16. תפארה לשאר עמו ובשובנו מן הגולה אל א[רצנו]
 17. היא היתה אור עינינו ככתוב ועתה כמעט רגע
 18. היתה תחנה מאת ייי אלקינו להשאיר לנו פליטה
 19. ולתת לנו יתד במקום קדשו להאיר עינינו אלהינו
 20. ולתתנו מחיה מעט בעבדתנו ובימים האלה 

(ע"ב) 

 1. [א]שר אנחנו בהם בשבינו היא שעשועי 
 2. [נ]פשנו ולו[לא היא] אבדנו בין מתקוממינו
 3. ככ' לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי
 4. ועל זאת נתן לנו אלהי צדקנו בטחון כי
 5. לא יאצל ממנו את תורתו ולא יאסף ממנו את
 6. מורנו אשר יורונו את דרכיה ככתוב ולא יכנף
 7. עוד מוריך והיו עיניך רואות את מוריך
 8. ובמה יעמד לנו הבטחון הזה בהקבע בתי
 9. מדרשות לשנן חקותיה ובהציב אהלי דת
 10. להגות מצותיה ולהציג חכמי ישיבות לבאר
 11. הליכותיה ככתוב הט אזנך ושמע דברי
 12. חכמים ולבך תשית לדעתו כי נעים כי
 13. תשמרם בבטנך יכנו יחדו על שפתיך להיות
 14. בייי מבטחך הודעתיך היום אף אתה
 15. ועל זה נאמר הט אזנך ושמע דברי חכמים
 16. לפי שגלוי וידוע לפני צור ישראל שהתורה אשר
 17. בכתב לא פירש בה כל דקדוקי מצותיו וחקותיו
 18. כאשר ראינו בעינינו כמה חקים ומשפטים
 19. במקרא אינם נמצאים אבל נמצאים במשנה
بيان أذونات الصورة