ثيقة شرعيّة: Bodl. MS heb. d 65/26 + ENA NS 3.24 + Bodl. MS heb. b 3/28 + T-S 12.128

ثيقة شرعيّة Bodl. MS heb. d 65/26 + ENA NS 3.24 + Bodl. MS heb. b 3/28 + T-S 12.128

العلامات

الوصف

Ketubba (marriage contract). A four piece join from an early 11th century Palestinian style ketubba from Tinnīs. Groom: Mevasser b. Yiṣḥaq. Bride: ʿAzīza bt. Ḥasan. Location: Tinnīs (Egypt). Written by Ṣemaḥ the cantor. Dating: Between 942/43 and 1033/34 CE.

Bodl. MS heb. d 65/26 26 recto

26 recto

النصوص المفرّغة

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Marriage in Palestine: a Cairo Geniza study, The ketubba texts (Tel Aviv: Tel Aviv University, Chaim Rosenberg School of Jewish Studies, 1980), vol. 2.

verso

 1. [הדן שטר] פרנה מה דעבר מרי מבשר חתנה בן מרי יצחק

סט להד[ה עזיזה כלתה ברת חסאן ננ]

 1. [מצא אשה מצ]א טוב ויפק רצון מייי' יראה זרע יאריך ימים

וחפץ ייי' ב[ידו יצלח]

 1. [יתן ייי' את ה]אשה הבאה אל ביתיך כרחל וכלאה אשר בנו

שתיהם את ב[ית ישראל]

 1. [ויהי ביתך כבי]ת פרץ אשר ילדה תמר ליהודה מן הזרע אשר

יתן יי' ל[ך מן הנערה הזאת]

الترجمة

Bodl. MS heb. d 65/26 26 verso

26 verso

recto

 1. [..................................ו]בסימנה מעליא ויבנו

ויצליחו יר[אה זרע...............]

 1. [...................................] שתיתיתה דשבועה שנת ארבעה

אלפין ושבע מאוון [....................]

 1. [........................... שני]ן לחרבן בית מוקדשה קדישה יתבנה

ביומינן וביומיה[ון...............]

 1. [..............................שעל ל]שון ים מצרים אנה מבשר

חתנה בר יצחק סט אמרי[ת...............]

 1. [.............................. עזיז]ה בתולתה כלתה ברתיה חסאן

נ'נ' לאנתו ואנה זאין ו[...............]

 1. [...................................נשי]הון בקושטה כתורה וכהלכה

ואנה דלא אניס ולא מו[כרח...............]

 1. [..............................וקבלת על נ]פשה קריה עזיזה בתולתה

כלתה ברת חסאן ננ למהוי לה[ לאנתו..........]

 1. [...................................ובדכ]יו בטהרה ובקדושה ונהג[ה

עמיה כהלכת] בנת ישראל צנ[יעתה..........]

 1. [...................................מב]שר חתנה למתן להדה [עזיזה

כלתה בתולתה] ברת חסאן מ[אתן..........]

 1. [...................................] למתן לבתולתה [.......

............................] ** קדושים גמורים בעשרים

 1. [...........................ח]משת עשר דינר[ין....................]

** ן חד דינר בסמנין ועזקה דהב

 1. [...................................]ה ועוד דיהב לה[..........]**זוג

שירין דאית בהון עשרה דינרין ואשתה

 1. [...................................מת[נה שריר ובריר ועו[ד דמניית

ע]**זיזה בתולתה כלתה לאחי אימה אברה[ם בן] חובשן

 1. [....................] דאעלת קריה עזיזה כלת** ה בתולתה מבית

אבה[תה לבית הדן מ]**בשר חתנה זוג שירין דהב דאית בהון ק דנר'

 1. .... כדנ' גאן דהב כה'דנ' ** זוג נמ. ה ד[נ]**[...]ק

ג' [ד]נ' דורג כסף ג דנ' ציניה כסף נ דנ'

 1. ....ג דנ' מראה ג דנ' צינ**יה ה [דנ'] **

מוחלה וגירה

כסף כסף

[..]ייה ה דנ' מוכחלה ב דנ' מבכרה ג דנ'

[מ]וחלה מוחלה ומרוד מוחלה

כסף כסף

 1. ערש לחופה קנ דנ' זוג צנאדק זוג תכות כ דנ'

ועליהון ק דנ' ועליהון תמן

כמס עש[ר] עשר מכדה

מכדה חריר

[....]. ה דנ' משגב וליחף ה דנ' ח>ו<פה ל דנ'

[ו]עליהון חריר ומכאד ערש

ארבע

[מכד]ה חריר

 1. עשרה קטעה [י] דנ' בית טראיף י דנ' גובה

נחושת סאבורי וט דנ'

חולה כצרה [כ]ה דנ' תוב דכינג י דנ' תוב י דנ'

מוצמת

 1. חלה ביצא וט דנ' ספיקה ה דנ' חולתין י דנ'

צפרא מוטיבה

סתה אתוב ל דנ' בית מוטלי י דנ' בית טברי כ דנ'

מצבוגה

צ..פ.

 1. תכת ללחתן נ דנ' זוג [ס]תור י דנ' פתורה וכילולה אשתה

וטרמס סכום מה [ד]אעלת מבית אבהתה שבע מאות ושבע[י]ן

וארבעה ד[ינרין]

 1. ואשוון ואתקנון ביניהון בתנאי בית דינא ועל הדן דעתה אתרצו

תרין אפייה חתנה וכלתה [ואפטר]פוס ואלין תנאי בית דינא כדת

מ[שה ויהודאי]

 1. דאינ ** ה[דן מבשר חתנה יסני] לקריה עזיזה אנתתיה ו[יבעי] **

ל[מפרוש מנה ....................ו]מפורש בהדן שטר פרנה **

[..........]

 1. [ואין] הדה [עזיזה כלתה תסני לה]דן מבשר בעלה ולא תצב[י בשותפותיה

..............................] ** ולא נסבה א**[לא..........]

 1. [מבית אבה[תה] ונפקה על פום בית דינה ועל ד[עתיהון..........]**א. **

[........................................]

 1. [ואותבינ]ך לי לאנתו כמין שירוי ולית לי רשו למ**[ונאה יתיך על כל דנה

וא]ין יהך [....................]

 1. [לי מני]ך אינון ירתון ית כסף כתובתיך יתיר על חו**[לקהון די עם אחיהון

>דכ]ריא< דיהוון לי מן אנתה [אחרי....]**[..........]

 1. מנכסיי עד די יתנסבן לגוברין יהודיין ואת ת\\[הווי יתבה בביתי ו]מתזנה

ומתכסיה מנ[כסי]י כל[...........................]

 1. אחרן תהוי רשאה למגבי ית כסף כתובתיך ** [מן ירותיי....]ת ולית להון

רשו למונאה יתי**[ך על כל דנה ....................]

 1. וכל נכסין דאנה קנאי ועתיד למקני בן כסף בן ד**[הב בן מקרקעין בן

מטלטלין נכסין דאית להון א**[חריות ודלית להון אחריות דאקרי נכסין]

 1. ודלא אקרי נכסין כולהון יהוון ערבין וממש**כין לפר[עון] כתובתה דא

ואתכתבת הדה כתוב**[תה ... על דעתיה הדן מבשר חתנה]

 1. ועל דעתה קריה עזיזה בתולתה כלתה ועל ** דעתיה הדן אפטרפוס ועל דעתיה

דבית דינה ועל ** [דעותיהון דמרינן רבנן...]

 1. וקנינא מיד מבשר חתנה בכל מה דכתיב ומפורש ** בהדן שטר במנא דכשר

למקניא ביה ושריר וארי**[ך וקיים הדן שטר פרנה בכל אתר דיפוק]

 1. ויתקרא בן בדיני ישראל ובן בנימוסי אומי עמ**מייא

א ק ו ל [ ** י ת ו ס]

 1. אנה מבשר חתנה ברבי יצחק קבלת עלי כל מה ד**כתיב ומפרש בהדן שטר מראש

ועד סוף ** [ ]

 1. סהל כהנה שושבין בר מנחם נ'נ' עד יא[יר] ** שושבין בר אברהם ננ

עמרם השושבין ברב צדק**[ה ]

 1. [....].ן הלוי השושבין בר משה נ'נ'
 2. יצחק הכה*ן השושבין בר אזהר אפרים ברבי יוסף ה.**

[...............................]

 1. צלח [בן] עלי השושבין ** צמח החזן כתבתי

שאהדית צמח החזן כתבתי שאהדי**[ת ]

 1. עמרם בן אברהם **

יאשיהו בן יעקב ננ' נין

[ס]הל ננ' במאמר פיו ... שהד בניאם ** [בן ... ]

 1. אברהם **

בר[...]

 1. סעד[יה ה..]ן בן פרג נ'נ' עד **

ENA NS 3.24 1

1

ENA NS 3.24 2

2

Bodl. MS heb. b 3/28 28 recto

28 recto

Bodl. MS heb. b 3/28 28 verso

28 verso

T-S 12.128 1r

1r

T-S 12.128 1v

1v
بيان أذونات الصورة
 • Bodl. MS heb. b 3/28: Images © Bodleian Libraries, University of Oxford. CC-BY-NC 4.0. For more information, please see Terms of Use.
 • Bodl. MS heb. d 65/26: Images © Bodleian Libraries, University of Oxford. CC-BY-NC 4.0. For more information, please see Terms of Use.
 • ENA NS 3.24: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain
 • T-S 12.128: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.