رسالة: T-S NS J271

رسالة T-S NS J271

العلامات

الوصف

Draft of a letter to the 'the Rav' in Mahdiyya, in which the sender writes that he bought quires of books from the inheritance of Berekhya and asks the recipient to have copied or purchased for him additional quires to complete his collection. (Information from Gil)

النصوص المفرّغة

Moshe Gil, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.
 1. תאני
 2. [[מן אלתשובות]] פכתבת אלפהרסת [[ואנפד]] בגמיע מא ענדי
 3. מן אלתשובות ואנפדתה //[[ען]] סנתין// עטף כתאבי אלי אלשיך אבי
 4. זכרי בן [[בן ופא]] //חיים בן עמנואל// אדאם אללה חראסתה ליקף מואלי אלרב עליה
 5. ואלי אלאן מא גאני ען דלך גואב ולא [[עלמת]] //ערפת// אי שי פעל
 6. פי תרכת[ה . . . . . . . . . . . . .] אן אלשיך אבו זכרי קד רפע
 7. עליי פי תמן אלדפ[את]ר אלתי אשתרית לי מן תרכה רבנו
 8. ברכיה זל תמנ[י]ה דנאניר פאנפדת אליה פצה באעהא
 9. באתני עשר דינאר [[וג]] וגאני כתאבה יקול אן אלבאקי
 10. לי יצרפה פי אגרה מא קד [[נסכה לי]] //אסתנסכה לי// ולם ידכר הו אלדי אסתנסכה
 11. לי מא הו פכתבת אליה אסתעלם מנה אי שי [[נסך]] אלדי
 12. פלם יצלני מנה [[לא]] כתאב לא פי אלעאם אלאול // [[ואסלה]] אן [[ינסך]] יסתנסך פירוש חזקת הבתים עלי תקטיע אנפדת אליה
 13. ולא פי הדה אלסנה וקד עלמת מסירה אלי אלאנדלס
 14. אללה יכתב סלאמתה ואלאן פאלדי אקתרחה עלי
 15. מו]לאי אלרב אן יחצל לי כל מא יעלם אן ליס הו
 16. ענדה] מן אלתשובות מן תרכה רבנו ברכיה //זל// וגירה [[ואנא]]
 17. . .]ודדת //נסכה// פהרסת אלשאלות אלתי ענדי ואנפדתהא
 18. טי כתאבי הדא ליקף עליהא //מולאי אלרב// [[ויפעל בחסבהא]] [[ו.לו. . .א. . . . . . . . . .]]
 19. [[וקד ערפת אן דפאתר רבנו ברכיה //זל// אנבאע אכתרהא]] פאנחצלה לי תחתהא
 20. [[וארגו //אן// אלתשובות באקיה פאן כאן ואלעיאד באללה]]
 21. [[קד פרט אמרהא פיקצד לי כל מן אשתרי מנהא]]
 22. [[שי //אסאלה אן// יוליניא איאה אד ואן כאן]] //וקד קיל לי אן// מולאי אלרב קד אשתרי . . . . . . . . .
 23. [[מנהא שי פמא אחתשם אן אקול לחצרתה [. . .]ת. . . //אכתרהא פאן כאן דלך . . . . . . .// ]]
 24. [[בדלך לאנני אעלם אן דלך אן לם . . . . . . . . . .אלמ. .]]
 25. ופי דפאתר רבנו ברכיה זל]] //ואנא אעלם אן מרותה [[או.אץ]] תבעתה עלי פעל דלך מן תלקא נפסה אלכרימה ומא אקול אכתר מן הדא // ואמא [[תרכה]] //[[. . .אחף]]. . . . .// רבנו
 26. זקל פאנני מתעגב [[ממא]] מן אמרהא . .א.
 27. [[עלי]] וקת אשתרי לי מולאי אלרב . . . . . .
 28. אלדפאתר לם תכן //אליד תעלם// דכלת פיהא כ. . . . . . . . .
 29. ומע דלך פלם יצל אליהא [[מן]] //גמיע// אלארתא. .לה . . . . .
 30. [[נוד.א]]//מא// הו וואלדה כצוץ //ו.רא. . .רהא // [[. . . . . . . . . . . . . . . .]]
 31. [[יסהל]] //עדה מן דלך// דרג צפהן זהב מ.פצה [. . . . . . . . . .
 32. [[אלדרג אלמדכור לאן פיה .ו.י .ו .וט]] [. . . . . . . . . . . . .
 33. וגיר דלך והדא . . .[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . //עשרים ודרג סאלת ען אל. . .[//
 34. [[וגייר דלך]] [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 35. ען [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

right margin, straight lines at 90 degrees to main text

דפאתר רסותוהא זל .ם סלל. א.ה ל. . . . אעדאה מא אסראהא אלא .

]. . גמע אללה [[. .]] תעאלי . . פי . . . . . . . ופי מל.

الترجمة

S. D. Goitein, "Books: Migrant and Stationary. A Geniza Study," in Occident and Orient: A Tribute to the Memory of Alexander Scheiber (Budapest : Akadémiai Kiadó ; Leiden ; New York: E.J. Brill, 1988), 179-98.

Margin

al-Mahdiyya this year [... 

Then I refrained from this for various reasons], for instance, while coming to al- Mahdiyya I would have no one on whose recommendation I could rely concerning my plans except [[your excellency]]-may God crush your enemies. So I said to myself: if the matter is so, my letter to you makes my voyage unnecessary, especially if you kindly consent to [copy] some ... for [I love] the handwriting of my lord, the Rav and may the All-merciful guard you [[because of its similarity to the handwriting of Rabbēnū Nissim]], for in your script is a resemblance [... ...]. Also, I derive religious blessing from possessing something in your hand. If this is convenient to you, please let me have it, or order a copy to be made of that quire on a piece of parchment, a span and a third long and [...] wide; likewise of the book "Relief after Hardship" of Rabbēnu Nissīm, (the) memory of the) s(aint is) b(lessed), [also] the book on the Lulav, of which I have heard before. If my lord, the Rav, has got it, let me also know, likewise [...  

 

verso

 1. אבו סהל [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. ואלתלמוד לרבנו הא[י . . . . . . . . . . . . . . . .
 3. פהרסת בהדה אלעבארה ודאך אנני סאלת
 4. ולדה אן דפע לי [[אל]] פהרסת אלכתב אלדי לה ואל
 5. תשובות פנסכה לנפסה ודפעה לי [[פתע]] פנטרת
 6. פיה פי הדה אלאיאם מא שרח מן
 7. אמר אלמדכל לרבנו האיי מנוחתו כבוד [. . .
 8. ומא הו שי סמענא בה קט פאן כאן למולאי
 9. אלרב מן דלך עלם וקד שאהד הדא אלכתאב
 10. פיעלמני בה [[כדלך אן כאן ]]
 11. [[שאהד]] //[[וק.לב]]// כתאב אל [[מדכל.]] מוארית לרבנו
 12. שמואל גאון זל [[הדא אן הו ענדה]] פיעלמני בדלך [[. . .]] כאן הו פי גמלה דפאתרה אורא.
 13. ואן אמכן נסכה //ונסך// אלמדכל אלמדכור
 14. [[אלמוארית]] אן כאנא מוגודאן פינעם כדלך מע כתאב אללולב לרבנו האיי זקל
 15. וגמ]לה אלאמר אסלה אן יהבני //בקיה// הדה אלשתוה
 16. לנגאז חואיגי קבל וצול אלמראכב פלעל //[[פישת.ל]]// אן
 17. יצלני גמיעהא פי אלמראכב אלמקבלה במשיה
 18. אללה תעאלי וקד כררת אלסואל ואלתאכיד עלי
 19. חצרתה דפעאת בכלאף עאד[תי מעה ואל]סבב פי דלך
 20. אנא אשרחה לחצרתה ודלך אן הדה אלדיאר
 21. לם יבק פיהא עלי ראיי מקאם ואלשאם [[פאשר]]
 22. כמתל ומא בקי אלא //מן חלב אלי// אלעראק ועיני מתטאלעה
 23. ללאנתקאל אלי הנאך ואללה ישהד אן
 24. אחד אלאסבאב אלתי תמסכני פי הדה אלדיאר הו
 25. הדא [[אלדפאתר]] //ופירוש והדה אלתשובות// אלתי אקתרחת תחצילהא וקד כשפת
 26. לחצרתה אלאגטא [[וישהד]]//וישהד// אללה לקד [[סהל]] פצפס.]] //יק.ם פי נפסי פי אוקאת// אן אגי אלי

right margin, diagonal lines at 180 degrees to main text

אלמהדיה פי | הדה אלסנה | לאנגז הדא אל | עלק // // ואעוד ומולאי //קלבי ד. . .// אלרב | נטרוהי מן שמיא ואעוד | אלא [[אנני אכאף]] | שי לא ית.לו אנה | [[. . . . . . .]] פעלה | [[. . . . . . . . . . . .]] | . . . . . . . . .] | . . . . . . . . .] | . . . . . . . . .] | . . . . . . . . .] | . . . . . . . . .] | . . . . . . . . .] | . . . . . . . . .] | א. . | מתלא | [[לו]] גית | אלי אלמהדיה | למא כאן לי | אחד אעול | עליה פי | אגראצי אלי | [[חצרתה]]. . | כבת אללה אעדאה | פקלת אדא כאן | אלאמר כדלך | פכתאבי | אליה יגני מע תפצלה | בנסך] בעץ

right margin, straight line at 90 degrees to main text

]א באסתנסאך הדה אלכראסה פי רק יכון טולהא שבר ותלת פי ערץ [. . . . . . . . . . . . . . . . . . .] מולאי אלרב נט רח [[למשאבהתה בכט רבנו נסים]]

bottom margin, straight line

לאן פי[[ה]] //כטה// משאכלה [. . . . . . . . . . . . . . . . .] ואיצא //אנני// אתברך באן יכון ענדי שי בכטה [[. . .]]

left margin, straight line at 90 degrees to main text

נטרוהי . . . . . פאן סהל דלך עליה פינעם בה או פי נסכתה [[. . .א.]] אלס. .ה [

left margin, straight lines written in the same direction as the main text in between the lines

וכדלך [. . . . .] כתאב | אלפרג [בעד אלשדה לר]בנו | נסים זקל . . . . . . . .ף | כתאב פי אללולב . . . . . | סמעת בה קבל דלך פאן כאן הו ענד מולאי | אלרב פיעלמני בה איצן וכדלך

Verso

 1. Abu Sahl…

 2. and the Talmud by Rabbenu Ha[y I have a] 

 3. list to this effect. Let me explain. I asked 

 4. his son to give me a list of the books (letters?)

 5. and of the responsa. He made a copy of this for himself and gave it [the original list] to me. 

 6. Lately, I examined what he mentioned 

 7. concerning the Introduction [to the Talmud] of our master Hay-may he rest 

in glory.

 1. I have never heard about this. If my lord

 2. the Rav has some knowledge about this, or even saw the book, 

 3. please let me know. [[Likewise if you have 

 4. seen the book on The Laws of Inheritance by Rabbēnu 

 5. Samuel Gaon (of) b(lessed) m(emory). If it is in your possession, if it is among your books, kindly let me know.

 6. If it is possible for you to make a copy for me of the Introduction 

 7. [[and The Laws of Inheritance]], if both are presently in your possession, together with the book on Lulav by Rabbenu. [?Hay, (the) m(emory of the) s(aint is) b(lessed.)?] 

 8. In short, I am asking you to give me time for the rest of this winter 

 9. to settle my affairs before the arrival of the boats. Maybe 

 10. everything will arrive in the expected boats, if God, 

 11. the exalted, wills thus. I have repeatedly asked and urged 

 12. your excellency several times in this letter, which is against my habit, and this 

 13. for a special reason, namely, that it will not be possible 

 14. to live in this country, and the same applies to Sham (Syria and Palestine). 

 15. Only the region between Aleppo and Iraq has remained, and I plan 

 16. to move there. But God is my witness 

 17. that one of the reasons that keeps me in this country is 

 18. this [[the books]] and the Commentary and these responsa which I planned to obtain. Now I have revealed 

 19. to your excellency that which was hidden. God is my witness also that I toyed sometimes with the idea of travelling to

 

T-S NS J271 recto

recto

Recto

 1. [                       ]....[
 2. [[מן אלתשובות]] פכתבת אלפהרסת [[ואנפד]] בגמיע מא ענדי//[[מן]] סנתין
 3. מן אלתשובות ואנפדתה עטף כתאבי אלי אלשיך אבי
 4. זכרי // חיים בן עמנואל// בן [[קיומא]] אדאם אללה חראסתה ליקף מולאי אלרב עליה
 5. ואלי אלאן מא גאני ען דלך גואב ולא [[עלמת]] //….// אי שי פ'על
 6. פי תרכה [                            ] אן אלשיך אבו זכרי קד רפע
 7. עליי פי תמן אלדפ[את]ר אלתי אשתרית לי מן תרכה רבנו
 8. ברכיה זל תמנ[י]ה דגאניר פאנפדת אליה פצה באעהא
 9. באתני עשר דינר [[יג]] וגאני כתאבה יקול אן אלבאקי
 10.  לי יצרפה פי אגרה מא קד [[נסכה לי]] //אסתנסכה ליון ולם ידכר
 11.  לי מא הו פכתבת אליה אסתעלם מנה אי שי [[נסך]]//הו אלדי אסתנסכה// [[ואסלה]] אן [[ינסך]] יסתנסך פירוש חזקת הבתים עלי תקטיע אנפדת אליה מנה
 12.  פלם יצלני מנה [[לא]] כתאב לא פי אלעאם אלאול
 13.  ולא פי הדה אלסנה וקד עלמת מסירה אלי אלאנדלס
 14.  אללה יכתב סלאמתה ואלאן פאלדי אקתרחה עלי
 15.  [מו]לאי אלרב אן יחצל לי כל מא יעלם אן לים הו
 16.  [ענדי] מן אלתשובות תרכה רבנו ברכיה //ז'ל'// וגירה [[ואנא]]
 17.  [     ] גדדת //נסכת// פהרסת אלשאלות אלתי ענדי ואנפדתהא
 18.  טי כתאבי הדא ליקף //…// עליהא [[ויפעל בחסבהא]] 19
 19.  ]//…// [[וקד ערפת אן דפאתר רבנו ברכיה //ז'ל'// אנבאע אכתרהא]]
 20.  [[וארגו //אן// אלתשובות באקיה פאן כאן ואלעיאד באללה]]
 21.  [[קד פרט אמרהא פיקצד לי כל מן אשתרי מנהא]]
 22.  [[שי //אסאלה אן// יוליני איאה ואן כאן]]//וקד קיל לי אן// מולאי אלרב קד אשתרי
 23.  [[מנהא שי //אכתרהא פאן כאן דלך// אחתשם אן אקול לחצרתה]]
 24.  [[בדלך לאנני אעלם אן דלך אן לם]] …
 25.  ופי דפאתר רבנו ברכיה זל ואמא תרכה רבנו נס[ים]
 26.  ז'ק'ל' פאנני מתעגב [[ממא]] מן אמרהא                //…
 27.  [[עלי]] וקת אשתרי לי מולאי אלרב [
 28.  אלדפאתר לם תכן //אליד …// דכלת פיהא [
 29.  ומע דלך פלם יצל אלינא מן //גמיע// אלאדראג אלתי [
 30.  //…//                הו וואלדה // …
 31.  // … // [[מתל]] דרג צפהן זהב מבפנים [
 32.  עשרים ודרג סאלת [
 33.  וגיר דלך והדא [
 34.  רגיר דלך [

Recto, right margin

 1.               … دفاتر ربنو برخيا زل في سالت انه كبت الله اعداه ما اشتراها الا ل[
 2.                                                        جمع الله تعالى عليه في.... وفي ملل [

Recto

 1. ((Second [leaf])) 

 2. I made a list of all the responsa I had 

 3. and sent it two years ago, together with a letter, 

 4. to Sheikh Abu Zikri b. [[Bū Wafa]] Hayyim b. Immanuel-may God always keep him - to show it to my lord, the Rav. 

 5. Up till now I have not received an answer on this, nor do I know what has been done

 6. with regard to the estate [of our master Berechiah]. Sheikh Abu Zikri charged 

 7. me for the price of the books, which were bought for me out of the estate of our master 

 8. Berechiah (of) b(lessed) m(emory) with 8 dinars. I sent him silver, which he sold for 

 9. 12 dinars. Whereupon I received a letter from him, in which he says that he

 10.  would spend the balance due me on the price of what he [[has copied]] had ordered to copy for me, but he gave me no details about 

 11. what was copied. I wrote him inquiring what [[he had copied]] he had ordered to copy, asking him to [[copy]] order to copy the Commentary on Hezqat ha- Battīm (Bava Qamma, ch. III) in the format I sent to him.

 12. However, I did not receive a letter from him, either last year 

 13. or this. I learned meanwhile that he had travelled to Spain, 

 14. may God grant him a safe passage. I am suggesting now to my 

 15. lord, the Rav, that you provide me with a list of the responsa 

 16. from the estate of our master Berechiah (of) b(lessed) m(emory) and others, which you know that [you] do not have. 

 17. I prepared a list of the questions, which I have and enclosed it 

 18. in this letter of mine so that you (my lord, the Rav) take notice of it [[and act accordingly]] ((and provide me with it [the missing ones] accordingly)). 

 19. [[I know that most of the books of our master Berechiah (of) b(lessed) m(emory) have been sold, 

 20. but hope that the responsa have remained. If, however, God beware, 

 21. the matter has been neglected, please find out everyone who bought some of this.

 22. Please do me this favor.]] I was told that you, my lord, the Rav, bought 

 23. [[most of them. If there is something to this, I am not too bashful to tell this 

 24. to your excellency. For I know that... ((And I know that your gentlemanliness would induce you to do this on your own accord. I do not wish to say more in this matter)). 

 25. And with regard to the books of R. Berechiah]]. As to the estate of Rabbenu Nissim

 26. (the) m(emory of the) s(aint is) b(lessed). I am perplexed about it [...

 27. When you, my lord, the Rav, bought for me [... 

 28. the books, no hand was known to have touched them [... 

 29. Notwithstanding, not all the estate came into your possession [...]

 

T-S NS J271 verso

verso

Verso

 1. אבן סהל [
 2. ואלתלמוד לרבנו הא[יי
 3. פהרסת בהדה אלעבארה ודאך אנני סאלת
 4. ולדה אן דפע לי [[אל]] פהרסת אלכתב אלדי לה ואל
 5. תשובות פנסכה לנפסה ודפעה לי [[פתע]] פנט'רת
 6. פיה פי הדה אלאיאם מא שרחתה מן
 7. אמר אלמדכל לרבנו האיי מנוחתו כבוד [       ]
 8. ומא הו אמר סמענא בה קט פאן כאן ענד
 9. אלרב מן דלך עלם וקד שאהד הדא אלכתאב
 10.  פיעלמני בה            [[כדלך אן כאן]]
 11.  שאהד כתאב אל[[מדכל]] מוארית לרבנו
 12.  שמואל גאון ז'ל' [[או]] [[הו ענדה]] //אן כאן הו פי גמלה דפאתרה או ראה // פיעלמני בדלך
 13.  ואן אמכן נסכה //ינסך// אלמדכל אלמדכור [[בגודהא]]
 14.  [[אלמוארית]] //מע כתאב אללולב לרבנו נסים ז'ק'ל'// אן כאנא מוגודאן פינעם בדלך
 15.  וגמלה אלאמר אסלה אן יהבני הדה //בקיה// אלשתוה
 16.  לנגאז חואיגי קבל וצול אלמראכב //[[פישתגל]] פלעל אן
 17.  יצלני גמיעהא פי אלמראכב אלמקבלה במשיה
 18.  אללה תעאלי וקד כררת אלסואל ואלתאכיד עלי
 19.  חצרתה דפעאת בכלאף עאד[תי מעה] ואלסבב פי דלך
 20.  אנא אשרחה לחצרתה ודלך אן הדה אלדיאר
 21.  לם יבק פיהא עלי ראיי מקאם ואלשאם [[פאשד]]
 22.  כמתל ומא בקי אלא //מן חלב אלי// אלעראק ועיני מתטאלעה
 23.  ללאנתקאל אלי הנאך ואללה ישהד אן
 24.  אחד אלאסבאב אלתי תמסכני פי הדה אלדיאר הו
 25.  הדא [[אלדפאתר]] //אלפירוש והדה אלתשובות// אלתי אקתרחת תחצילהא וקד כשפת
 26.  לחצרתה אלמגטא וישהד אללה לקד [[סהל פי נפסי]] //יקום פי נפסי פי אוקאת// אן אגי אלי

Verso, margins

 1. אלמהדיה פי
 2. הדה אלסנה
 3. לאנגז הדה אל
 4. אלתעלק אלדי אראד
 5. עלק ואשהד מולאי אלרב
 6. נטרוהי מן שמיא ואעוד
 7. אלא [[אנה אצאף]]
 8. שי לא יתהיא לי
 9. [[לא רכוב]] פעלה
 10.  לרגרה [
 11.  …
 12.  …
 13.  …
 14.  …
 15.  …
 16.  …
 17.  …
 18.  …
 19.  מתלא
 20.  [[לו]] גית
 21.  אלי אלמהדיה
 22.  למא כאן לי
 23.  אחד אערל
 24.  עליה פי
 25.  אגראצי אלא
 26.  חצרחה
 27.  כבת אללה אעדאה
 28.  פקלת אלא כאן
 29.  אלאמר כדלך
 30.  פכתאבי
 31.  [אלי]ה יגני מע תפצ'לה
 32.  [בנסך] בעץ
 33.  ]נא באסתנסאך הדה אלכראסה פי ר'קוק טולהא שבר ותלת פי ערץ' פ[                            כט] מולאי אלרב נט' רח' [[למשארכתה בכט רבנו נסים]]
 34.  לאן פי משארכתה //בכט// [                                 ] ואיצא אנני אתברך באן יכון ענדי שי בכטה נטרוהי מן שמיא פאן סהל דלך עליה פינעם [          ] פי נסכה [            ] לסוסה

Verso, left side

 1. כתאב פי אללולב
 2. סמעת בה קבל דלך פאן כאן הו ענד מולאי
 3. אלרב פיעלמני בה איצ'א וכדלך
 4. אן כאן הו פי גמלה דפאתרה ואוראקה