قائمة/جدول: T-S AS 151.5

قائمة/جدول T-S AS 151.5

العلامات

الوصف

List of names of contributors, including many physicians. Ca. 1210 (Information from Goitein's index cards)

T-S AS 151.5 1r

1r

النصوص المفرّغة

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. אבי נצר בן עמראן בן אלמרגאני אלמתסווק
 2. אבי אלעז אלצבא[ג] אלמשמיע //רבע//
 3. אלשיך אבי אלמנצור בן אבי אלפתוח אלטביב //רבע//
 4. אל]שיך אבי אלביאן אלקזאז בן אלמקדסי //נצף//
 5. . . ה שכץ דפע נצף
 6. [[אבו אלעלא אלצבאג פי אלסוק אלכביר]] //נצף//
 7. [[אלשיך אבו אלמנא אלצבאג]] //רבע//
 8. אלשיך אבי אלעז אלשראבי ואכיה //רבע//
 9. אלשיך אבי סעד בן בו אלפרג אל . מש . . כאן //[נצ]ף//
 10. אלשיך אבי אלמנא אלפאמי רבע
 11. אלשיך מכארם אלקזאז רבע
 12. אל . . נצף נצף

الترجمة

T-S AS 151.5 1v

1v

Verso.

 1. אלשיך אבו אסחק אלחסיד אלטביב
 2. אלאסעד אלטביב נצף
 3. אלאסעד אבי אלברכאת בן גאלב
 4. אלשיך אבי אלמפצל אלמהדב אלטביב קריבה
 5. אלשיך אבי אלעז אכיה אלטביב 
 6. אלשיך סלי[מ]אן אבן אלשיך אבי אלפתוח שכאב
 7. אלשיך אבי אלכיר אלמהדב בן אלגלאגלי
 8. אלנגיב אלטביב בן אלחבר אבן אבו אלמפצל
 9. אלשיך יוסף אלכחאל
 10. אלשיך אבי אלפרג אלצירפי
 11. . . . ] . אכ . ואלמ[ . ] בן צא . . //נצף//
 12. אבי אלפכר בן אלשמאע
 13. אבי אלחסן בן אלשיך פכר קטעה
بيان أذونات الصورة
 • T-S AS 151.5: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.