رسالة: T-S 10J16.9

رسالة T-S 10J16.9

العلامات

الوصف

Letter, apparently written by ʿEli he-Ḥaver b. ʿAmram, introduced with two poems in honour of Elḥanan b. Shemarya, and mentioning Joseph b. Abraham. (Information from CUDL) Four pages of a letter (a, b, c, d) beginning with verses in Hebrew and expressing admiration and congratulations. (Information from Goitein's index cards)

T-S 10J16.9 2v

2v

النصوص المفرّغة

S. D. Goitein, unpublished editions.

T-S 10J16.9 2 verso (A)

 1. אייחד אל עליון אשר בחר חביון . . . . עני ואביון
 2. יושב נסתרים בסתרים
 3. בחר בתמימים וגם . . . עמים והשפיל הקמים
 4. נורא בחדרים
 5. גם הרים ראשי באב בית דין שמשי זקני וקדושי ראשה . . .
 6. ש . . . . . . . שר השרים על כל משובח בכל דרי . .
 7. ו . . ך אל נטה ותורת קל עטה ובו ארץ שקפ . ה
 8. ישר בישרים
 9. החמוד הנחמד וריחק הניצמד וחסה במי מדד
 10. עוזר יעזרים
 11. ויום וליל דורש ומצפונים פירש וקדומה יורש
 12. גיבור בסדרים
 13. זכה לתמימה וגם בינה וחכמה וחשק נעלמה
 14. והיתה לו כתרים
 15. חמוד נזר יוחנן ומרעה יוגנן אבי אלחנן
 16. טנא בכורים שפר מאמרים
 17. [[יעץ]] טוב הוא לישיבה ונאה במסיבה ובונה כל חרבה
 18. וכיתר כתרים
 19. יעץ טוב לא רע וחסם הניגרע וסתם הניקרע
 20. וגדר גדרים
 21. כבוד אגן החזיק מש . ן ומזיק וטובה לו החזיק
 22. משולש בתפארים
 23. לעזרו יהי שדי ליל עם יום בוודי שהו נצר דודי
 24. מפואר בבחורים
 25. מבורך יהי מקורו ומע . . . זבורו וגם יאיר נירו
 26. יוצר כל אורים
 27. נפרד ממדרש ואת האל דרש וגם ירש ירש
 28. ביני סניגורים
 29. סומכו . . עזרו ומצרה ינצרו ולטוב יחזירו
 30. בממון ונזרים
 31. ע . . . . . עלה ו . [ . . . . . . . . ]ה וצריו ישפילה
 32. [ . . . . . . . ]ם
 33. פאר הוא לתורה . מפנינים יקרה פני . . יצהירה
 34. . . . יהיו משוררים
 35. צע . . בו . . . . . . . . . . . י יו . . וצריו יושלכו בחוצות
 36. ו . . דים

الترجمة

T-S 10J16.9 1r

1r

T-S 10J16.9 1 recto (B)

 1. ק . . ת מעלה מעולה והיא לו מהוללה ק . . ת יום ו . לל .
 2. ל . . . . מכפירים
 3. רוב ימיו ערך שלחן לכל מוצרך וגם דרך דרך
 4. לפרש בביאורים
 5. שפתיו נוטפות מר שהוא מר [[נכד//גזע//]] מר ותושיה יגמור
 6. כנגד . . . . רים
 7. תן לו תקוותו ומלא שאלתו והוסיף חכמתו
 8. כשמים מספרים
 9. . . להו . בינה מנדד שינה תופש צינה בגני גנים
 10. רודף הוויה חבוב לבריה רב העליליה יוסיפו שנים
 11. בש . ון תעודה יגדיל חרטה שומר עדה יגינו מ . ינים
 12. יחיש קיבוץ ויעור ריבוין ישובב ניפוץ אדון האדונים
 13. אגור חכמה אזור עלומה אחוז קדומה ניטעי נעמנים
 14. לשוקד דלתות למ דק קושיות להגיה דתות . . . . ש . . . .
 15. חצות לילה
 16. . עללי וט . ל . . . . . לי מע . נים וכמעייני גנים וכנהרי
 17. עדנים וכ . . . . ון . . . . . בא . . . . . של . . . . וברכות
 18. לך ועדיך לאין תכלית ואין חקר להגדילך . . . . . . . עם
 19. במות אוביך להרים . . . . להעצים לך הש . . . .
 20. להורישך שני עולמים העולם הזה והעולם הבא
 21. למלא משאלותיך להביא . . עמ . [ . . . . . . . . . ]
 22. לך . . לה וסא . . . . . . . . . . . . . . . עליך
 23. להרבות צאצאיך וכן יעשה בארמון . . . . .
 24. הבטיח באה איגרתך אדני והיא . . . . . . . ך
 25. וששתי ושמחתי כאילו ראיתי פניך ו[ת . .

T-S 10J16.9 1v

1v

T-S 10J16.9 1v (C)

 1. ושלומך ושלום נילויך וששתי ושמחתי
 2. על חסדיו שלמקום שזימן לך כל טובה
 3. שנתן לך חן לפני השר ושהכניע כל
 4. הקמים עליך וברחמיו הרבים יוסיף
 5. לך כבוד על כבוד ויתן לך מידו המלאה
 6. והרחבה ממה שהיה לאבותיך הקדמונים
 7. וב . . . . אדני וגדולי ותפארתי כתבתה
 8. וברכתה ושאלתה בשלומינו ובשלום
 9. הבנים ואנו שרויים בטובה ולא
 10. חסרנו אלא קלסטרך הנכבד המקום
 11. יכפיל שכרך ואם יש לך דבר כתוב
 12. אלי ואני אעשה כל מה שתירצה
 13. ובכל יום ויום אשאל את אדונינו אב בית
 14. [[ב]] דין שלכל ישראל . . . מאי . אש . . . . . . .
 15. צמאינו אביר הרועים ורב הרוזנים אשר
 16. נסיכי ארץ מתאוים לשירותו ויועצי תבל
 17. משתמעים לשמשותו וניחלי כבוד ששים
 18. לדברך . . ילהן מביני מד . י דינים ללמוד יק . . .
 19. שרע ישראל שמרים לאיזון שפ . פע . .
 20. . . . . . . . אהל ולוחם מלחמות תו . . יה
 21. . . ן בע . . . ת אלהינו להרביץ תעודה להרבות חכמ[ה
 22. . . . . מדרשות אשריו ואשרי חלקו שככה
 23. נאה לו בעולמו והוא נט רח יגיד לי מה
 24. . . . . . . בו הקבייה יקבל תפלתו

T-S 10J16.9 2r

2r

T-S 10J16.9 2 recto (D)

 1. ותפילתינו עליך וישגבך משג . . . . . ויגוננך וינצורך
 2. ויהי בעזרך וימשוך עליך חסדו ואמיתו
 3. וימים אחריתך יותר מראשיתך שתיהיה
 4. ראשיתך מצער ואחרי ישגה מאד וכל מי שיבוא
 5. יגיד שבחך שאתה עוסק ב . . בי . . . והשתדל
 6. המקום י . ייעך למעלה מעולה וימלא מכל
 7. בטוב ושלומך אדני ותפארתי ירב עד יעלד
 8. עדי עד וכל מי ישאלך בשלומינו ינתן לו מני
 9. שלום ור . . . בן אברהם בן . . י . . ושאלתם
 10. בשלומו נגידנו בכל תדירין לראותו ואחי
 11. יזכר בטוב יצא לסיוט המקום יצילינו ויצילהם
 12. ויצלך מכל . . . וצוקה ויראיני פניהם בקרוב
 13. וכל הברכות האמורות בתובב ובכ יה . . לרכלי .
 14. . . . .
 15. ללהו . בי . .
 16. . . . . . . . . עמאמה ג גיר ס/א/דם נצפין ג גיר תמן
 17. עמאמה ב . . . . . . רחת . . . ותלת דינ
 18. מנדיל ארגי א וד
 19. יעודה בקיה ל . . בט
بيان أذونات الصورة
 • T-S 10J16.9: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.