رسالة: T-S 13J29.9

رسالة T-S 13J29.9

العلامات

الوصف

Letter from Isma'il b. Yosef b. Abī 'Uqba, Palermo, to his maternal uncle Yosef b. 'Awkal and to his brothers.

T-S 13J29.9 1r

1r

النصوص المفرّغة

Moshe Gil, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

Recto

 1. מן אטראבלס ואתקאצ'ית שי ממא לי ענד אלנאס ו[                  ] תמן [     
 2. חצל לך פי תמן אלפלפל פי אלמעאמלה מע אלדי אוביע [מנה] ת'ק' רוב' [
 3. כרג מן דאלך סלפה וכרא דואב ושדאדין וכיוש וסמסרה וגיר דאלך [
 4. מע מונתהם ה' רבאעיה כיוש ז' דר'ה' ושדאדין דרהמין למן עאנני פי אלמרכב [
 5. צאחב אללוח דרהמין > חמאלין ודכולה ללמכון רבע דר'א' [            ר]ךבאעיה [
 6. סלפה לבן זאי מגרבל ווזאן והבה לגלאם אלפנדק ד' דרהם תכון אלדר'ה' [
 7. גמלה מא חצל פי תמן אלפלפל כמס מאיה רובעי כ' ר[ובעי
 8. אלבקי(!) פי תמנה כמס מאיה ג' גרובעיה [ומא] דכלת פי אל[                         ] ופי וצט דלך
 9. בצ'אעה קד וגהת אליך מע אבי בראהם אסחק בן דאוד [            ]אר סרה פיהא ת' רובאעי
 10.  ה'צ' רובעי ונצף בעד אן קבצ'ת אנא מנהא ז' רובאעיה ותמן תכצני מן אלס' רובעי
 11.  אלזיאדה פי קימת אלפלפל לאן אנצף ללבצ'אעה ואלנצף לשרכה יכצני ז' רובעיה >
 12.  נקד אלכתאן אלק' די'נ' ה'צ' ואזנה בוזן אסקליה וכנת בעת לך מפרק ממא אוכד ק[בל]
 13.  מן אלאעדאל ענד אלביע ד' רובעיה [כ]תאן נילי כרגת עלי רבאעיא אן כתירא פצ'ה
 14.  וכארגיא בעת נ' רבעי ממא קבצ'ת פי אלנילי מ' רובעי כצר פיהא ח' רובעיה ובקיה
 15.  אלרובעיה הי מעי אלא אן ננפדהא אליך או נביעהא וכדלך מן תמן אלסאלם ואעלם אן
 16.  טרח פי אלכתאן אלנילי פוק אלה'כ' קנטר כתאן טרוח לאן יטרח ד' ארטאל ה' ואכתר ומא
 17.  יוקנעהם חתי יגיו יקולו אלכתאן נקץ עלי [         ] פנצאלחהם כול ואחד עלי מקדארה
 18.  וקד צדקת מנה עלי אלצ'עף למא עמל [              ] מעי אוסקתה פי טבת פי דוכאן אל
 19.  מדינה ועמל אל<ל>ה מעי נסיונות ולולא אן [                ] דאלך אלוקת מא כאן יכון אלא בקי
 20.  אלא הדא אלוקת ללה אלחמד אלדי כאנת אלעאקבה לכיר ארגו יגמע אל<ל>ה עליך ויסמע[נא]
 21.  סלאמת וצולהא ווצול גמיע אלרחל אליך סאלם [חסב עואי]דה אלגמילה ולא נ[
 22.  ולדי יוסף לא תכליה מן ראיך אלח[סן                                       ] ולא יכון יצחה מן ל' די'נ' 
 23.  [         ] ואנת תעלם אן [            ] ואבנה ממן יחב[ו]ך [ויחבו]נא ויחב כיף יקעו פינא 
 24.  [               ] עליך וולדי הו ולדך ופכרנא הו פכרך יאסידי אלשיך אללה אללה 
 25.  אנת תעלם אצבי אד ואול צפרה

Recto

 1. צחה
 2. מן אטראבלס ואתקאצית שי ממאלי ענד אלנאס ו[ ]ך תמן [
 3. חצל לך מן תמן אלפלפל פי אלמעאמלה מע אלדי אוביע לי תק רוב[
 4. כרג מן דאלך לספה וכרא דואב ושדאדין וכיוש וסמסרה וגיר דאלך [
 5. מע מונתהם ה' רבאעיה כיוש ז' דרא' ושדאדין דרהמין למן עאנני פי אלמרכב [
 6. סלפה לבן זאי מא דכל ווזאן והבה לגלאם אלפנדק ד (?) דרהם תכון אלדרא'
 7. גמלה מא חצל פי תמן אלפלפל כמס מאיה רובעי כ ר[באעי
 8. אלבקי(!) פי תמנה כמס מאיה ג רובעיה דכלת פי אל[מעאמלה...] ר ופי וצט לך
 9. בצאעה קד וגהת אליך מע אבי ברהאם אסחק בן דאוד [בן אלפכ]אר (?) סרה פיהא ת רובאעי
 10. הצ רובעי ונצף בעד אן קבצת אנא מנהא ז' רובאעיה ונצף תכצני מן אלס רובעי
 11. אלזיאדה פי קימה אלפלפל לאן אנצף ללבצאעה ואלנצף לשרכה יכצני ז' רובעי
 12. נקד אלכתאן אלק די' הצ ואזנה בוזן אסקליה* וכנת בעת לך מפרק ממא אוכד מן
 13. מן (!) אלאעדאל ענד אלביע ר רובעיה. [כ]תאן נילי כרגת עלי רבאעיא אן כתירא פצה
 14. וכארגיא בעת נ' רבעי ממא קבצת פי אלנילי מ' רובעי כצר פיהא י' רובעיה ובקית
 15. אלרובעיה הי מעי אלא אן ננפדהא אליך או נביעהא וכדלך מן תמן אלסאלם ואעלם אן
 16. טרח פי אלכתאן אלנילי פוק אלהכ קנטר כתאן טרוח לאן יטרח ד' ארטאל ה ואכתר ומא
 17. יוקנעהם חתי יגיו יקולו אלכתאן נקץ עלי ... פנצאלחהם בדינ' ואחד עלי מקאדרה
 18. וקד צרקת מנה עלי אלצעף למא עמל ... מעי אוסקתה פי טבת פי דוראן אל
 19. מרינה ועמל אללה מעי נסיונות ולולא א[.......] דאלך אלוקת מא כאן יכון אלאבקי
 20. אלא הדא אלוקת ללה אלחמד אלדי כאנת אלעאקבה [אלי אל]כיר ארגו יגמע אללה עליך ויסמענא
 21. סלאמה וצולהא ווצול גמיע אלרחל אליך סאלם [אללה ... חסב עואי]דה אלגמילה ולא יכ[לינא...
 22. [ואמא י]וסף לא תכליה מן ראיך אל[דיד ]ולא יכון יצחב מן לי'
 23. [ ] ואנת תערף יוסף ממן יחב נא ויחב כיף יקעו פינא
 24. [ ] ענדך וולדי הו ולדך ופכרנא הו פכרך יאסידי אלשיך אללה אללה
 25. [ואנ]ת תעלם אצבי אד ואול צפרה

الترجمة

T-S 13J29.9 1v

1v

Verso, upside down

 1. [             ] ואלמשאיך פי הדה אלאוקאת אלדניא [                                ] מונה [
 2. אלסו אמן רב אלעאלמין ואבו אסחק אברהם בן יוסף יצל [
 3. אליך בגמיע אלשרח ובגמיע מא [                      ] רפקנא לה ר[               ] ללכיר קראת
 4. עלי כאצת רוחך אלשריפה אפצ'ל [אלסלם] ועלי סאדאתי אבי אלפצ'ל ואבי
 5. נצר ואבי סהל ומנשה וגמיע [מן תחוט] ביה ענאיתך אפצל אלסלם
 6. ועלי גמיע מן סאל עני אלסלם ועל[י הר]ון(?) אלגזאל אלסלם ואנא עבדך
 7. ודאכרך נסים בן רביע נקריך אפצל אלסלם ואלדי תריד עלמה כאן
 8. אלכתאן אלסאלם כתאן אכתרה נאזל כתאן מקארב וגד כתאבי אליך דכלת [ 
 9. עדל מן אלסאלם מן אלדי וצל מן אטראבלס חלת עדל מנהא פי אלסוק פוגדנאה
 10.  מקארב כתאן מא יסוא פי נפאק אלכתא[ן] במצר די'נ' אלקנטאר בעתה מן סער
 11.  ו'י' רבאעיה גיר תמן אלקנטאר פגמ[לה] מא אצ'ן אלא אלעדל כמא אשתרית
 12.  פי אלקאלוץ קלב עליך שדו לך עדל וכדו עדל ואמא אלאעדאל אלדי וצלת
 13.  מן אטראבלס באע אברהם בן יוסף מנהא עדל ווזנת לה ס' רבאעי באקי
 14.  אלמונה לזמהא ענד כרוגהא באע עדל מן אלסאלם חצל פיה א'כ' די'נ' וכסר
 15.  ונקץ כל די'נ' קרט ואלדי וצל מעה כ' עדל [                        ] אעדאל פי אלמשרבה
 16.  ובאעו ג' אעדאל פי אלסלפה ואלמונה ונקצת //פי אלהרוש// עלי [ 
 17.  ואלחסאב הו מע כלוף בן פראח והו פי אלמש[רבה
 18.  פי מאלי מן אלתקאצ'י ואלבקאיא אסל מן אללה יכל[ף עלינא
 19.  ומא נדרי כיף יכון כלאצי ואלסלאם עליך ורחמה אללה ובר[כתה
 20.  אן שא אללה מא סאהלה אללה מע מא נביע ומן מא בעת נשתרי לך [
 21.  מע אברהם אן שא אללה ואלסלאם עליך 
 22.  ודכל אלפלפל פי אלמעאמלה פנקץ אלכתאן ודכל אלחריר פנקץ אלכתאן ה' רבאעי [

Verso, left margin

 1.              ] אלפלפל דכל פי אלמעאמלה [

Verso, lower margin

 1. וקד וגהת לך אלסרה [                                     ] ואלדי פיהא מן אל[               ת]
 2. רבאעי ה'ץ' רבאעיה [                ] ונקד אלפלפל כמא דכל פי אלמעאמלה [
 3. אלסרה [              ] פי תמן אלעדל אלפלפל ערפתן ואלסלאם עליך

Verso, what remains of the recipient

 1. ....בן [יוסף [ב]ן אבי עקבה ואדהם ומחבהם

Verso

 1. [ ] אלמשאיך פי הדא (!) אלאוקאת אלדניא [
 2. אלסו אמן רב אלעאלמין ואבו סחאק אברהם בן יוסף יצל
 3. אליך בגמיע אלשרח ובגמיע מא [עמלת]ה ופקנא אללה ואיאך ללכיר קראת
 4. עלי כאצת רוחך אלשריפה אפצל [אלסלאם] ועלי סאר אהל אבי אלפצל ואבי
 5. נצר ואבי סהל ומנשה וגמיע מן [תחו]ט ביה ענאיתך אפצל אלסלאם
 6. ועלי גמיע מן סאל עני אלסלאם ועלי אלגזאל אלסלם ואנא עבדך
 7. ודאכרך נסים בן רביע יקריך אפצל אלסלאם

Verso

 1. ואלדי תריד עלמה כאן
 2. אלכתאן אלסאלם כתאן אכתרה נאזל כתאן מקארב וגד כתאבי אליך דכלת
 3. עדל מן אלסאלם מן אלדי וצל מן אטראבלס חלת עדל מנהא פי אלסוק פוגדנאה
 4. מקארב כתאן מא יסוא פי נפאק אלכפון במצר דינ' אלקנטאר בעתה מן סער
 5. וי רבאעי גיר תמן (?) אלקנטאר פגמלה מא אצן אלא אלעדל כמא אשתרית
 6. פי אלקאלוץ קלב עליך שרו לך עדל וכדו (=ואכדו) עדל ואמא אלאעדאל אלדי וצלת
 7. מן אטראבלס באע אברהם בן יוסף מנהא עדל ווזנת לה ס' רבאעי באקי
 8. אלמונה לזמהא ענד כרוגהא באע עדל מן אלסאלם חצל פיה אכ דינ' וכסר
 9. ונקץ כל דינ' קירט ואלדי וצל מעה כ' עדל [?וכאנת בקיה אל]אעדאל פי אלמשרביה
 10. ובאעו ג אעדאל פי אלסלפה ואלמונה ונקצת ע[ //פי אלהרוש//
 11. אלחסאב הו מע כלוף בן פראח והו פי אלמש[רביה
 12. פי מאלי מן אלתקאצי ואלבקאיא אסל מן אללה יכל[יני
 13. ומא נדרי כיף יכון כלאצי ולסלאם עליך ורחמה אללה וברכ[אתה
 14. ואן שאללה מא סאתלה (סאלתה?) אללה מע מא נביע ומע מא אבעת ושתרי (=ואשתרי) לך [ואלשרח יגי]
 15. מע אברהם אן שאללה ואלסלאם עליך
 16. ודכל אלפלפל פי אלמעאמלה בנקץ אלכתאן ודכל אלחריר בנקץ אלכתאן הרש עד[לו...

Verso - margin

 1. ...
 2. ...
 3. אלפלפל דכל פי אלמעאמלה

Verso - top margin

 1. וכרוגה ואלדי פיהא
 2. רבאעי ה'צ' רבאעי ונצף ונקד אלפלפל כמא דכל פי אלמעאמלה
 3. אלסרה פי תמן אלעדל אלפלפל ערפתך דלך ואלסלאם עליך

Verso - address

 1. [מ]ן [אסמעיל ב]ן [יוס]ף [ב]ן אבי עקבה
 2. ..הם ואדהם ומחבהם
 3. סעא]דתהם
بيان أذونات الصورة
 • T-S 13J29.9: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.