رسالة: T-S 10J16.18

رسالة T-S 10J16.18

العلامات

الوصف

Letter from Natan b. Nissim in Alexandria to Nahray b. Nissim, in Fustat, from 1080s. Natan sends his regards to Avraham b. R. Yaʿaqov Darʿi. (Information from Frenkel)

T-S 10J16.18 1r

1r

النصوص المفرّغة

Moshe Gil, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.

recto

 1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך אלאגל ואדאם תאידה וסלאמתה

 2. ונעמאה וכבת אעדאה מן אלאסכנדריה גד ראש השנה אעאדה אללה

 3. עלי מולאי סנין כתירה ועלי ולדה ובלגה אפצל אמאלה אלסארה ואנא

 4. אעלם מולאי אן גאזת עלי משקה אן עצימה ואיסת מן אלרוח

 5. נחמד אללה ונשכרה עלי מא אולא יודו ליי חסדו ואנא נעלם מולאי

 6. אנני משתאק לרויתך אלכרימה אסל מן אללה אן יחוגני בבקאך

 7. ואעלם מולאי אן וקע עלי קלבי מן רגוע מא יכתץ ביך פי מרכב

 8. בן מגבר מא לא אקדר אצפה ואמא כאן יחצל לה מנא מקאם אן גיד

 9. תם יאמולאי דכרת פי כתאבך שרא כרז והאדא שי מא יקדר עליה

 10. גמלה פי האדי אלזמאן ואעלם מולאי לולא האדי אלאיאם ואלמועדים

 11. ושי בקי לנא פי אלבחר ננתצרה אללה יכתב סלאמתה לכנת עוץ

 12. כתאבי האדי לנראך ונגתמע בחצרתך אלמחרוסה ונרא נסים

 13. חרסה אללה אללה יקרב אלאגתמאע אלסאר במנה ופצלה וקד ערפני

 14. ר ישועה אן וצל אליה כתאבך פי שרא פרכה סקלי ורדה לולדי וקרת עיני

 15. נסים ואנה לם יתפק לה פכאן יאמולאי פי עיבתי יאסרין פרכה ורדה

 16. דפעתהא אלי אבן אלסכרי חמאמל(!) כתאבי האדי אלמערוף באלגמל ארגו

 17. יצלו וקת חאגתהם אן שא אללה וכתבת אליך האדי אלכתאב ען סרעה

 18. אעדר בפצלך תכתץ אפצל אלסלאם ופתאך חרסה אללה אלסלאם

 19. ומן תשמלה ענאיתך אלסלאם ותקרא סלאמי עלי מולאי אלשיך אבי סהל

 20. מנשה אלסלאם(!) וקד אנפדת לה כתאב וצל אליה צחבתי מן ביתה ונחב

 21. תקרא עלי מולאי אבי אלבשר אזהר סלאמי ועלי מולאי אבי זכרי בן

 22. מנשה אפצל אלסלאם ומן סאל ענא אלסלאם ואסמאעיל אלקלעי

 23. ואברהם בן אלדרעי אלסלאם ומן תשמלה ענאיתך אלסלאם ושלום וחיים יוסיפו לך

Recto

 1. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אל שיך אלאגל ואדאם תאידה וסלאמתה
 2. ונעמאה וכבת אעדאה מן אל אסכנדריה גד ראש השנה אעדה אללה
 3. עלי מולאי מנין כתירה ועלי ולדה ובלגה אפצל אמאלה אל סארה ואנא
 4. אעלם מולאי אן גאזת עלי משקה אן עצמה ואיסת מן אל רוח
 5. נחמד אללה ונשכרה עלי מא אולא יודו לאל חסדו ואנא אעלם מולאי
 6. אנני משתאק לרויתך אל כרימה אסל מן אללה אן יתוגני בבקאך
 7. ואעלם מולאי אן וקע עלי קלבי מן רגוע מא יכתץ ביך פי מרכב
 8. בן מגבר מא לא אקדר אצפה ואמא כאן יחצל לה מנה מקאם אן גיד
 9. תם יאמולאי דכרת פי כתאבך שרא כרז והאדא שי מא יקדר עליה
 10. גמלה פי האדי אל זמאן ואעלם מולאי לולא האדי אל איאם ואל מועדים
 11. ושי בקי לנא מי אל בחר ננתצרה אללה יכתב סלאמתה לכנת עוץ'
 12. כתאבי האדי לנראך ונגתמע בחצרך אל מחרוסה ונרא נסים
 13. חרסה אללה אללה יקרב אל אגתמאע אל סאר במנה ופצלה וקד ערפני
 14. ר' ישועה אן וצל אליה כתאבך פי שרא פרכה סקלי ורדה לולדי וקרת עיני
 15. נסים ואנה לם יתפק לה פכאן יא מולאי פי עיבתי יאסרין פרכה ורדה
 16. דפעתהם אלי אבן אל סכרי חמאמל {!} כתאבי האדי אל מערוף באלגמל ארגו
 17. יצלו וקת חאגתהם אן שא אללה וכתבת אליך האדי אל כתאב ען סרעה
 18. אעדר בפצלך תכתץ אפצל אל סלאם ופתאך חרסה אללה אל סלם
 19. ומן תשמלה ענאיתך אל סלם ותקרא סלאמי עלי מולאי אל שיך אבי סהל
 20. מנשה אל סלאם וקד אנפדת לה כתאב וצל אליה צחבתי מן ביתה ונחב
 21. תקרא עלי מולאי אבי אלבשר אותר סלאמי ועלי מולאי אבי זכרי בן
 22. מנשה אפצל אל סלם ומן סאל ענא אל סלם ואסמאעיל אל קלעי
 23. ואברהם בן אל דרעי אל סלם ומן תשמלה ענאיתך אל סלאם ושלום וחיים יוסיפו לך

الترجمة

T-S 10J16.18 1v

1v

verso

 1. מולאי אלשיך ר נהראי ביר נסים זצל      ולייה נתן בן נהראי נע

 2. אטאל אללה בקאה ואדאם תאידה

Verso

 1. מולאי אל שיך ר' נהראי ביר' נסים זצל' ולייה נתן בן נהראי בן
 2. אטאל אללה בקאה ואדאם תאידה נתן נ'ע'

הערות

 1. בנו: הכוונה לנסים, בנו יחידו של נהראי. ראו גם להלן, שורות 12, 15-14. משורות אלו משתמע שנסים הוא עדיין נער צעיר. אין אנו יודעים בוודאות את שנת לידתו, אך ממכתב משנת 1087 (TS 12. 793, נהראי 148) משתמע שבשנה זו היה נסים עדיין צעיר מכדי למלא את מקום אביו הנוסע לארץ-ישראל, לכן ניתן לשער שגם המכתב שלפנינו נכתב בשנות השמונים, כשהיה עדיין נער צעיר.
 1. בן מג'בר: אחד מבעלי האניות ששמותיהם נזכרים פעמים רבות בתעודות מסחריות מתקופה זו. אנייתו הפליגה בים התיכון בין מצרים לצפון אפריקה.
 2. כ'רז: חרוזים: סחורה נפוצה בסחר הים התיכון ובסחר הודו. מדובר בתכשיטים זולים למדי שנמכרו בדרך כלל ביחידות של עשרות אלפים, ראו גויטיין, חברה, ד, עמ' 27.
 1. ר' ישועה: הוא ישועה בן אסמעיל, ידידו ובן חוגו של נהראי בן נסים, סוחר ומלומד ממוצא תוניסאי ואיש אלכסנדריה. ראו עליו גויטיין, מכתבים, עמ' 173-168.
 2. גויטיין (חברה, ג, עמ' 474) סבור שנסים הנזכר כאן הוא נסים בן נתן בן נהראי, בנו של כותב המכתב, אך לדעתי סביר יותר שמדובר בבנו של נהראי, שכן נתן מביע כאן משאלה לעלות לפסטאט ולפגוש שם את נהראי ואת בנו, נסים. לא ברור מדוע יש להניח שילדו הקטן של נתן יהיה בפסטאט אצל בן דודו. ראו גם להלן, שורות 15-14, 18, שם הוא שולח לו בגדים על פי בקשת נהראי.
 1. בד פרכ'ה סיצילי: ראו גויטיין, חברה, ד, עמ' 397, הערה 49; עמ' 410, הערה 224.
 1. אלג'מל: אדם הנושא כינוי זה נזכר בתעודות נוספות: T-S 12.336r (גיל 367), שורה 8; גיל, הקדשים, במפתח.
 1. הכוונה לאבו סהל מנשה הכהן - גיסו, אחי אשתו של נהראי. ראו גויטיין, מכתבים, עמ' 290.
 1. אבו זכרי בן מנשה, בנו של מנשה בן דוד, סוחר ובנקאי ידוע מקירואן. נזכר בתעודות נוספות, שמצוין בהן כי נתבע להחזיר חובות אביו. ראו גוייטיין, חברה, ג, עמ' 228; שם, ב, עמ' 487; ראו גם מיכאל, נהראי, תעודה 22.
 1. מכאן שבשנות השמונים היה אברהם בן יעקב דרעי בפסטאט, מעורב בחוגי הסוחרים המגרביים המקיימים קשר רציף עם אלכסנדריה.
بيان أذونات الصورة
 • T-S 10J16.18: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.